6. Kho bạc nhà nước tỉnh
I. Thông tin chung:
- Tên cơ quan: Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk
- Địa chỉ: 17 Trường Chinh, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Số điện thoại: 0500.3955515, Số Fax: 0500.3955471
- Địa chỉ Email:kbnn-daklak@vst.gov.vn

II. Cơ cấu tổ chức:
1. Lãnh đạo cơ quan:

      1. Giám đốc:        Dương Trí 
          - Điện thoại:        DĐ: 0913.436.807       
                                      CQ: 0500 3955.499
          - Email:               trid@vst.gov.vn

        2. Phó giám đốc:     Nguyễn Đăng Bẩy
         - Điện thoại:              DĐ: 0905.165.599
                                          CQ: 0500 3955.468   
         - Email:                     baynd@vst.gov.vn

        3. Phó giám đốc:      Nguyễn Thanh Sơn
         - Điện thoại:               DĐ: 0903.546.994
                                            CQ: 0500.3955.466   
         - Email:                      sonnt@vst.gov.vn

        3. Phó giám đốc:      Trà Minh Trợ
         - Điện thoại:               DĐ: 0914.142.030
                                            CQ: 0500.3955.470    
         - Email:                      trotm@vst.gov.vn

 
2. Các phòng chuyên môn:
- Phòng Tổ chức cán bộ:
+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đoan Thùy – Số điện thoại cơ quan: 0500.3955425, di động: 0903.567499
+ Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Mão – Số điện thoại di động: 0985.023499
- Phòng Kế toán Nhà nước:
+ Trưởng phòng: Hồ Văn Tám – Số điện thoại cơ quan: 0500.3955428, di động: 0905.776424
+ Phó Trưởng phòng: Lăng Thị Sim – Số điện thoại cơ quan: 0500.3955430, di động: 0932.484099
+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phú Hà – Số điện thoại di động: 0905.142552
- Phòng Kiểm soát chi NSNN:
+ Trưởng phòng: Lê Tuấn Tài – Số điện thoại cơ quan: 0500.3955467, di động: 0982.043256
+ Phó Trưởng phòng: Phạm Bình – Số điện thoại cơ quan: 0500.3956700, di động: 0935.215216
- Phòng Thanh tra:
+ Trưởng phòng: Mai Xuân Đừng – Số điện thoại cơ quan: 0500.3955427, di động: 0914.041009
+ Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Xuân Trang – Số điện thoại di động: 0935.215216
- Phòng Tổng hợp – pháp chế:
+ Trưởng phòng: Đặng Thị Nguyệt Ánh– Số điện thoại cơ quan: 0500.3955465, di động: 0983.522561
+ Phó Trưởng phòng: Dương Chí Hải – Số điện thoại động: 0934.473883
- Phòng Kho quỹ:
+ Trưởng phòng: Trần Thị Tuyết – Số điện thoại cơ quan: 0500.3955469, di động: 0935.070999
+ Phó Trưởng phòng: Lê Quang Luyến – Số điện thoại di động: 0905.291458
- Phòng Tài vụ:
+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Ba – Số điện thoại cơ quan: 0500.3955423, di động: 0905.175745
- Phòng Hành chính – Quản trị:
+ Trưởng phòng: Đào Quang Hà – Số điện thoại cơ quan: 0500.3955997, di động: 0905.751999
+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Phong – Số điện thoại cơ quan: 0500.3953794, di động: 0905.574574
- Phòng Tin học:
+ Phó Trưởng phòng: Hà Duy Đạt – Số điện thoại cơ quan: 0500.3958432, di động: 0982.043256

III. Chức năng:
- Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.
2. Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, hạch toán, kế toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.
3. Thực hiện chi ngân sách nhà nước, kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức huy động vốn theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.
5. Quản lý, điều hoà tồn ngân quỹ Kho bạc Nhà nước theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước; thực hiện tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước cho ngân sách địa phương theo quy định của Bộ Tài chính.
6. Quản lý quỹ ngân sách tỉnh, quỹ dự trữ tài chính và các quỹ khác được giao quản lý; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
7. Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm theo quyết định của cấp có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
       Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc.
8. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ  giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
       Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán liên kho bạc tại địa bàn tỉnh.
9. Thực hiện công tác hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định. Xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
        Quyết toán các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và trên toàn địa bàn.
11. Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
12. Tổ chức quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và các Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc.
13. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoạt động Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước.
14. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.
15. Quản lý và thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài vụ, xây dựng cơ bản nội bộ theo quy định của pháp luật.
16. Tổ chức và quản lý các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
17. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước.
18. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.
20. Kho bạc Nhà nước tỉnh  Đắk Lắk có quyền:
 a) Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 b) Được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.