VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
Untitled Document

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK,  KHOÁ XIII
(Nhiệm kỳ 2011 - 2016)