Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện, UBND huyện theo Luật số: 11/2003/QH11, ngày 26/11/2003 về tổ chức HĐND và UBND.

     1. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện thực hiện theo điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 thuộc mục 2, chương II của Luật số: 11/2003/QH11, ngày 26/11/2003 về tổ chức HĐND và UBND.

     2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện thực hiện theo điều 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 và 107, mục 2, chương IV của Luật số: 11/2003/QH11, ngày 26/11/2003 về tổ chức HĐND và UBND