Dịch vụ hành chính công
Tên thủ tục Cấp bù lỗ thuỷ lợi phí
Cơ quan
thực hiện
Sở Tài chính
Lĩnh vực Tài chính - doanh nghiệp
Hướng dẫn
thực hiện
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Đơn vị nộp hồ sơ tại Sở Tài chính số 07 Nguyễn Tất Thành – TP Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk hoặc gửi qua đường công văn.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 3: Đơn vị nhận kết quả Sở Tài chính số 07 Nguyễn Tất Thành – TP Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk hoặc gửi qua đường công văn.
- Thời gian trả hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Sở Tài chính Đắk Lắk
Thủ tục
Thành phần hồ sơ:
- Quyết định cấp bù thuỷ lợi phí của UBND tỉnh.
- Tờ trình đề nghị cấp bù lỗ thủy lợi phí.
- Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thủy lợi phí.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện tô chức
Kết quả
Thông tri duyệt y dự toán của Sở Tài chính.
Lệ phí không
Tên mẫu đơn, mẫu lời khai
không
File đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Căn cứ
pháp lý
- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002.
- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBNVQH10, ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 và Nghị định số 115/2008/NĐ-CP, ngày 14/11/2008 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP.
- Nghị định số 31/2005/NĐ-CP, ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, quy định chi tiết và hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước và theo hình thức lệnh chi tiền.
- Thông tư số 11/2009/TT-BTC, ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản ý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
- Thông tư số 36/2009/TT-BTC, ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP, ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Quyết định số 15/QĐ-UB, ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỷ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Liên quan - Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002.
- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBNVQH10, ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 và Nghị định số 115/2008/NĐ-CP, ngày 14/11/2008 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP.
- Nghị định số 31/2005/NĐ-CP, ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, quy định chi tiết và hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước và theo hình thức lệnh chi tiền.
- Thông tư số 11/2009/TT-BTC, ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản ý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
- Thông tư số 36/2009/TT-BTC, ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP, ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Quyết định số 15/QĐ-UB, ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỷ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Liên lạc
 

Tra theo lĩnh vực