Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đắk Lắk (17/05/2016, 10:21)

 Để chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, vừa qua các ứng cử viên ĐBQH tại tỉnh Đắk Lắk đã tham gia các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử. Các ứng cử viên thực hiện việc trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình nếu được tin tưởng bầu chọn làm ĐBQH. Cổng thông tin điện tử tỉnh, xin trân trọng lược đăng giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương trình hành động của 15 ứng cử viên ĐBQH tại tỉnh Đắk Lắk (sắp xếp theo đơn vị bầu cử và thứ tự A,B,C).

* Đơn vị bầu cử số 1 (TP. Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Cư M’gar)

Ứng cử viên ĐINH XUÂN DIỆU, sinh năm 1967, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

 Như cử tri đã biết, Quốc hội là cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan này có ba chức năng chính: lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. ĐBQH là người được cử tri Việt Nam trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua Quốc hội, nhân dân sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước. ĐBQH có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Do vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi xin dự kiến chương trình hành động như  sau:

Một là, tham gia đầy đủ các các phiên họp của Quốc hội, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Hai là, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản dưới luật, tìm hiểu thực tế ở địa phương trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Ba là, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bốn là, có ý thức trách nhiệm tiếp công dân, khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thì phải nghiên cứu giải quyết kịp thời. Nếu không thuộc thẩm quyền thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc theo dõi việc giải quyết và yêu cầu người có thẩm quyền thông báo cho mình biết kết quả.

Năm là, với cương vị Phó Giám đốc Sở Tài chính, tôi sẽ cùng với các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đoàn ĐBQH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các chính sách, chế độ thuộc thẩm quyền của địa phương, sao cho chế độ, chính sách phải sát với tình hình thực tế của địa phương, dễ hiểu, dễ áp dụng thực hiện, dễ kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và sự giám sát của nhân dân; mạnh dạn đề xuất các biện pháp, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, phân bổ các nguồn lực hợp lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch tạo động lực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội. Với trách nhiệm được giao, những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để làm tốt nhiệm vụ của Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng như nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Ứng cử viên NGUYỄN DUY HỮU, sinh năm 1963, Thạc sỹ Luật học, Thẩm phán cao cấp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

 Theo quy định tại Điều 79 Hiến pháp 2013 thì “ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước”.

Xuất phát từ chức năng của Quốc hội, với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ĐBQH, tôi dự kiến chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm ĐBQH khóa XIV như sau:

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội với tư cách là ĐBQH như: tham gia có chất lượng các kỳ họp, các hoạt động giám sát của Quốc hội.

2. Về công tác xây dựng pháp luật: Đây là nhiệm vụ quan trọng, duy nhất chỉ có ở Quốc hội. Bản thân sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa của Quốc hội, trong đó lưu tâm đến những luật còn thiếu, tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật còn chồng chéo, không phù hợp nhằm tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội như: phát triển kinh tế, phục vụ hội nhập văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo hiểm, … nhằm hướng tới bảo vệ quyền công dân, quyền con người, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Nhà nước, các tổ chức.

3. Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tâm huyết, thể hiện bản lĩnh của người ĐBQH trong quyết định các chính sách về xây dựng nền quốc phòng, an ninh; quyết định đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước; các quyết sách nhằm phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo, kiều bào, người có công, nhóm người yếu thế trong xã hội, quyết định về xây dựng bộ máy Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; quyết sách về đấu tranh phòng chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính nhằm xóa bỏ những biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, hách dịch với nhân dân. Trước khi quyết định các vấn đề quan trọng, bản thân sẽ nghiên cứu kỹ, đảm bảo các quyết định đó phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

4. Về giám sát tối cao của Quốc hội: Nếu làm ĐBQH, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, Đoàn ĐBQH. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Đảng, Nhân dân đang quan tâm, bức xúc như: các chương trình phát triển kinh tế, xã hội đối với miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng; chương trình xây dựng nông thôn mới, các chính sách lớn về dân tộc, tôn giáo, y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm cho người lao động, vấn đề bình đẳng giới, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

5. Để làm được những việc nêu trên của người ĐBQH, trên hết cả là khi làm ĐBQH tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri nhằm thu thập và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri với Đảng, Quốc hội, Chính phủ  và các cơ quan có trách nhiệm của Trung ương. Thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri trước, trong và sau kỳ họp.

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của cá nhân tôi nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm ĐBQH khóa XIV. Với cương vị và trọng trách mới, tôi xin hứa sẽ đem hết công sức, trí tuệ để cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước, cũng như tôi có thêm cơ hội để có thể giúp cho tỉnh nhà ngày càng phát triển, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri.

Ứng cử viên Y NHUÂN BYĂ, sinh năm 1979,  Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được cơ quan nơi công tác giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Được đại diện cho thế hệ trẻ tham gia ứng cử lần này, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ngoài nhiệm vụ chung của một ĐBQH theo quy định, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nội dung tâm huyết sau:

Thứ nhất, tôi sẽ xây dựng các phương thức để lắng nghe ý kiến của nhân dân, cử tri, vì chỉ lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân thì mới có thể thực hiện tốt vai trò của người đại biểu do nhân dân bầu chọn. Tôi sẽ xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đi thực tế, lắng nghe ý kiến cử tri định kỳ để có cơ sở thực tiễn kiến nghị những vấn đề có liên quan trước Quốc hội, trước các cơ quan chức năng những đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Ngoài ra, tôi cũng sẽ xây dựng kênh tiếp thu ý kiến của cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ trên mạng Internet.

Thứ hai, đề xuất những kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng cần phải có những quyết sách phát huy chất xám của những trí thức trẻ để đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà, đặc biệt quan tâm những người có hoàn cảnh khó khăn; vấn đề nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên; chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế; kết nối các nguồn vốn cho thanh niên; chính sách hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển một cách bình đẳng.

Thứ ba, tôi rất quan tâm đến việc xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất kiến nghị tăng cường đầu tư các điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh; các điểm sinh hoạt dành cho các em thiếu nhi vùng nông thôn; tiếp tục quan tâm việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, với vị trí, vai trò là Bí thư Tỉnh Đoàn, tôi luôn phải đặt vấn đề cho bản thân mình đó là: Làm sao có thể đáp ứng sự kỳ vọng của thanh niên nhìn về tổ chức của mình, của đội ngũ cán bộ Đoàn nhìn về mình? Làm sao để tiếp tục đưa phong trào phát triển và tạo sức mạnh tập thể của các đoàn viên thanh niên, của đội ngũ cán bộ Đoàn trong tỉnh có những hoạt động mới, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của thanh niên; đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng đi lên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Thứ năm, cần làm tốt công tác xây dựng Đoàn, đặc biệt là ở cấp cơ sở; tăng cường công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; xây dựng tổ Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của tỉnh vững mạnh.

Tôi xin hứa cho dù tôi có trúng cử ĐBQH hay không, tôi cũng sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhất từng nhiệm vụ được giao.

Ứng cử viên NGÔ TRUNG THÀNH, sinh năm 1975, Vụ trưởng Vụ Pháp luật - Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội.

 Được Trung ương phân công và cũng là nguyện vọng của cá nhân được về ứng cử ĐBQH tại tỉnh nhà, tôi đã chủ động nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, xuống cơ sở tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, cử tri, trên cơ sở đó đề ra Chương trình hành động cho mình nếu trúng cử như sau:

Trước hết, là người đại diện cho nhân dân, tôi sẽ chủ động, tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với cử tri, nhất là cử tri nơi bầu ra mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân kịp thời nói lên tiếng nói của nhân dân tại diễn đàn Quốc hội, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các vấn đề về quốc kế dân sinh, đặc biệt là những vấn đề mà đồng bào, cử tri tỉnh ta quan tâm, mong chờ.

Về công tác xây dựng pháp luật, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất tập trung sửa đổi, xây dựng mới các đạo luật có liên quan chặt chẽ đến đời sống của nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền bình đẳng giới, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, thúc đẩy phát triển kinh tế… Trong đó, có Luật Dân tộc nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện chính sách dân tộc, nhất là đối với địa bàn đặc thù như tỉnh chúng ta, nơi có 47 dân tộc cùng sinh sống.

Về những vấn đề quan trọng, tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan hữu quan xem xét thận trọng, có chính sách, biện pháp hợp lý kiên quyết giữ vững chủ quyền quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an toàn nợ công; bảo đảm việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên của đất nước; tập trung ngân sách để ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân; thúc đẩy các chương trình xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ, chăm sóc người có công...

Về hoạt động giám sát, tôi sẽ đề nghị Quốc hội tập trung giám sát có hiệu quả những vấn đề mà nhân dân quan tâm, mong chờ để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm, các chủ trương, chính sách hợp lòng dân được đi vào cuộc sống. Cụ thể là các vấn đề: an toàn thực phẩm; vấn đề hàng giả (như phân bón, thuốc trừ sâu giả…); việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phòng chống tham nhũng; giám sát thực hiện pháp luật về đất đai để bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, về bảo vệ môi trường để ngăn chặn hành vi phá rừng, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo vệ vùng sinh thủy, gìn giữ nguồn nước cho nhân dân, đây cũng là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với tỉnh ta nơi có diện tích nguồn tài nguyên rừng lớn nhất cả nước, nơi luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước trong suốt hơn sáu tháng mùa khô…

Đối với Đắk Lắk của chúng ta, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đã và đang được thực hiện trên địa bàn, từ đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với đặc thù của địa phương; góp sức cùng các cơ quan trong tỉnh tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho đầu tư phát triển. Đối với những vấn đề nổi lên của địa phương, tôi sẽ tích cực lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời có ý kiến cùng với các cơ quan của tỉnh, cấp huyện, cấp xã giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Hiện tỉnh chúng ta vẫn còn không ít địa bàn khó khăn, như ở Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar, thậm chí là ở TP. Buôn Ma Thuột. Do đó, tôi sẽ dành thời gian tìm hiểu thực tế, nghiên cứu đề xuất những chính sách thích hợp nhằm tạo vốn, nguồn lực, giãn nợ cho nông dân để thực hiện xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với thổ nhưỡng đất đai, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc ít người; xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm), đặc biệt là việc xây dựng, nâng cấp hồ, đập trữ nước, kênh mương thủy lợi đáp ứng nhu cầu về nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong suốt mùa khô. Đối với TP. Buôn Ma Thuột sẽ chung tay, góp sức cùng các cơ quan của tỉnh và thành phố đề xuất các chính sách, tìm kiếm các nguồn lực để xây dựng, phát triển thành phố sớm thực sự trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, đô thị hạt nhân trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Được về ứng cử tại Đắk Lắk với tôi đây vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là trước nhân dân, cử tri tỉnh ta. Với kinh nghiệm gần 20 năm công tác phục vụ Quốc hội, tôi tin tưởng sẽ thực tốt Chương trình hành động của mình, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của đồng bào, cử tri.

Ứng cử viên Y TRU ALIO, sinh năm 1959, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, Phó Bí thư Đảng bộ, Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ủy viên Ủy Ban Trung ương MTTQVN.

 Tôi rất vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQVN giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV tại quê hương thân yêu tỉnh Đắk Lắk của mình.

Nếu được cử tri tại địa phương tín nhiệm bầu tôi làm ĐBQH khóa XIV, tôi sẽ tập trung làm tốt những công việc sau đây:

1. Tôi sẽ giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri, là tiếng nói của cử tri để trình bày tại các kỳ họp của Quốc hội. Tôi luôn chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, đời sống, giáo dục và đào tạo. v.v…

2. Chúng ta đều nhận thức rằng giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu có tính quyết định cho nguồn nhân lực trong mọi lĩnh vực. 

Trong việc thực thi Luật Giáo dục, tôi sẽ cùng cử tri giám sát hệ thống giáo dục quốc dân từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học nhằm đảm bảo chất lượng, đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo quyền lợi người học.

Đóng góp ý kiến với Quốc hội về chính sách đào tạo cán bộ cho địa phương tỉnh nhà trong sự nghiệp phát triển kinh tế, cơ hội học tập nâng cao trình độ của cán bộ địa phương và cán bộ đã và đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để có điều kiện nâng cao, trau dồi kinh nghiệm, chuyên môn.

Góp ý cho việc xây dựng những chính sách cho con em địa phương và cán bộ về cơ hội học tập, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Mở rộng ngành nghề, đa dạng hóa các loại hình đào tạo để con em đồng bào dân tộc thiểu số và kể cả người Kinh sống ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập ngay tại tỉnh nhà.

3. Đoàn kết các dân tộc, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân không ngừng xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng Tây Nguyên; xây dựng TP. Buôn Ma Thuột với vai trò là đầu mối về thương mại, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, y tế văn hóa, chuyển giao khoa học công nghệ của vùng, phát triển đáp ứng tốt cho các hoạt động của nền kinh tế và đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, xây dựng TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Được là ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, tôi cảm thấy đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri của địa phương và cử tri của cả nước. Đây cũng là cơ hội để bản thân tôi và cử tri đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, giữ vững độc lập chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Đơn vị bầu cử số 2: (huyện Krông Bông, Krông Pắc, M’Đrắk, Cư Kuin, Krông Ana, Lắk)

Ứng cử viên LƯU VĂN ĐỨC, sinh năm 1967,  Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương II – UBDT (theo dõi các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên).

 Nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn tôi làm đại biểu Quốc hội, tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức mình thực hiện những việc sau đây:

Trước hết, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa trong lĩnh vực công tác mà mình đang đảm nhiệm. Tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân tộc nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân tộc; khắc phục tình trạng chủ trương, chính sách được ban hành nhưng tổ chức thực hiện chậm và lúng túng; phân bổ, sử dụng nguồn vốn thiếu hợp lý, mang tính cấp phát ở nhiều đầu mối, dàn trải, manh mún.

Thứ hai, tôi sẽ đi sâu lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc mà đồng bào các dân tộc đang rất mong đợi hiện nay. Trong đó nổi lên vấn đề đất đai, việc làm, đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là đồng bào nghèo, vùng sâu vùng xa. Tôi thấy rằng, cần tập trung ưu tiên giải quyết căn bản vấn đề đất đai, giải quyết đủ đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS thiếu đất và bảo đảm cho đồng bào sống được trên mảnh đất của mình. Đảng và Nhà nước cần chăm lo nhiều hơn đến vấn đề nâng cao dân trí, năng lực quản lý xã hội và kỹ năng phát triển kinh tế cho cán bộ và đồng bào các dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS; xây dựng đời sống văn hóa và nâng mức hưởng thụ văn hóa của người dân; đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động DTTS. Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS. Đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Sớm ổn định và đầu tư phát triển các địa bàn dân di cư ngoài kế hoạch, đưa các địa bàn này hòa nhập nhanh vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thứ ba, tôi cam kết sẽ dành thời gian, công sức thích đáng để xuống cơ sở, sâu sát với người dân và để được trực tiếp lắng nghe ý kiến của cử tri. Không ngừng đổi mới phương pháp, kỹ năng tiếp xúc cử tri, đối thoại với dân, đặc biệt là cử tri vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng căn cứ cách mạng. Không ngừng đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Thông qua đó nhằm kịp thời giải đáp các thắc mắc, truyền đạt những bức xúc của cử tri đến đúng cơ quan chức năng cũng như theo dõi tiến trình giải tỏa các bức xúc ấy. Tôi luôn là người mà cử tri có thể liên lạc bất cứ thời gian nào, kể cả bằng phương tiện thư điện tử, để được phục vụ nhanh nhất. 

Thứ tư, nếu được bầu làm ĐBQH, tôi sẽ tiếp thu và tập hợp những ý kiến đề đạt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cũng như đề xuất của các cơ quan chuyên môn và các nhà khoa học để đóng góp vào hoạt động lập pháp, xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là đối với một số lĩnh vực mà hiện nay tôi rất quan tâm như: chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, vấn đề bảo đảm chủ quyền lãnh thổ quốc gia và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Thứ năm, tôi cam kết sẽ làm hết sức mình trong việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk. Cộng tác chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc quảng bá, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để góp phần khơi dậy tiềm năng của địa phương nhằm xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị - xã hội, vững về quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, trên cương vị của mình, tôi sẽ tham mưu, tư vấn, giám sát đầy đủ việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Quốc hội, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Về những trọng tâm của Chương trình hành động sau khi trúng cử:

1-  Đối với địa bàn cử tri:

a)  Tích cực gắn bó, hỗ trợ HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, MTTQ, và các ban ngành đoàn thể của tỉnh đối với các kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nhất là về an sinh xã hội, phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm, phát triển nông-lâm nghiệp bền vững... 

b) Thường xuyên gần gũi, trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, giải đáp các thắc mắc của cử tri; tư vấn cử tri các quy trình phù hợp pháp luật để cơ quan chức năng giải quyết nhanh và thỏa đáng các sự việc do cử tri nêu lên; đặc biệt tích cực sử dụng phương tiện điện thoại và Internet để thường xuyên tiếp nhận thông tin từ cử tri.

c) Thực hiện thật tốt vai trò ĐBQH tại địa phương, cụ thể tích cực tham gia cùng cơ quan chức năng tiếp cận, ghi nhận sự việc, giải tỏa bức xúc của dân, tránh tập trung khiếu kiện đông người để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

2-  Đối với quốc gia:

a)  Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh phòng, chống các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Nhà nước và chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

b)  Phối hợp nghiên cứu đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách giáo dục các cấp học phổ thông và đại học nói chung, đặc biệt là cho người DTTS; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong vùng DTTS; hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển kinh tế, đặc biệt là về nông nghiệp vùng miền Trung - Tây Nguyên; tích cực hợp tác với các đại biểu khác trong Quốc hội về phát triển nông lâm nghiệp tại các tỉnh nghèo ở miền Trung và Tây Nguyên.

c)  Tích cực cống hiến về chuyên môn nếu được bầu vào Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Ứng cử viên Y KHÚT NIÊ, sinh năm 1960, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 Trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, bản thân tôi đã có nhiều cố gắng tham dự đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; tích cực nghiên cứu tham gia phát biểu, góp ý xây dựng pháp luật về chính sách người có công, về sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt phản ánh đầy đủ, kịp thời với Quốc hội những kiến nghị của cử tri về xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, môi trường, giáo dục, y tế… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể, với vai trò là Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, bản thân tôi đã kiến nghị trực tiếp với Bộ Giao thông Vận tải đầu tư, hỗ trợ kinh phí nâng cấp Quốc lộ 26, Quốc lộ 27, Quốc lộ 29, Tỉnh lộ 9 (đường đi qua huyện Krông Pắc - Krông Bông)… và đã được Bộ Giao thông Vận tải đưa vào chương trình đầu tư trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020; kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có giải pháp căn cơ, lâu dài trong công tác phòng chống hạn, tái canh cà phê, ổn định giá cả nông sản trên địa bàn tỉnh… và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, trong đó tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi Krông Búk Hạ và Krông Pắc Thượng nhằm sớm đưa công trình này vào khai thác sử dụng, đảm bảo nước phục vụ sản xuất trên địa bàn. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, trong đó: có một cuộc giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công, một cuộc khảo sát về tình hình tuyển dụng, quản lý, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, giáo viên cấp I, cấp II và hệ Mầm non trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng cầu Krông Ana… Qua khảo sát, giám sát đã kiến nghị với cơ quan hữu quan điều chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển mới của đất nước, của địa phương và cầu Krông Ana được UBND tỉnh bố trí đủ vốn đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bản thân tôi, nếu được cử tri tín nhiệm, tiếp tục bầu làm ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi xin hứa thực hiện tốt các nội dung chương trình hành động của mình như sau:

1. Tham dự đầy đủ và chấp hành nghiêm nội quy, quy chế hoạt động các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên.

2. Nguyện đem hết khả năng, trách nhiệm của mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tích cực học tập, nghiên cứu những nhu cầu thực tiễn cuộc sống của nhân dân để tham gia phát biểu, xây dựng pháp luật, chính sách phù hợp với tình hình phát triển từng vùng miền của đất nước, nhằm từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật một cách đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ thực hiện đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

3. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH theo quy định của pháp luật. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe, thu thập, tiếp thu và phản ánh kịp thời, trung thực những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức hữu quan ở Trung ương và địa phương.

4. Thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri đúng quy định và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, của Quốc hội; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật.

5. Bản thân tôi sẽ cố gắng triển khai tốt việc xem xét, chuyển đơn thư kiến nghị, tố cáo của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng việc xử lý, giải quyết kiến nghị của công dân đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tăng cường tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, việc giảm nghèo bền vững…, nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất các giải pháp khắc phục những bất hợp lý trong chính sách, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách.

Sau 5 năm làm ĐBQH khóa XIII, bản thân tôi cảm thấy thật vinh dự và tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé của mình vào sự ổn định và phát triển đất nước 5 năm qua. Tuy nhiên, trách nhiệm cũng hết sức nặng nề, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với kinh nghiệm 40 năm công tác, 5 năm hoạt động Quốc hội của mình, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng, sự tín nhiệm của cử tri, của Đảng và nhân dân giao phó.

Ứng cử viên NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT, sinh năm 1972, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Lắk.

 Trong nhiệm kỳ vừa qua, được cơ quan, tổ chức giới thiệu và cử tri trên địa bàn tỉnh tín nhiệm tôi đã trở thành đại biểu HĐND tỉnh và đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi đã kịp thời chất vấn, giám sát các cơ quan Nhà nước trong việc triển khai, thực thi pháp luật, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời các kiến nghị, bức xúc của cử tri tại  địa phương mình ứng cử đến các diễn đàn quan trọng của tỉnh; nhiều ý kiến của cử tri mà cá nhân tôi phản ánh đã được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh giải quyết thỏa đáng. Nhiệm kỳ này, tôi được cơ quan, tổ chức giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đây là vinh dự rất lớn đối với cá nhân tôi.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi nghĩ rằng vấn đề đầu tiên phải đề xuất với Quốc hội, Nhà nước là quan tâm đến việc phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân ở tỉnh ta, các địa phương mình ứng cử. Nhà nước cần nghiên cứu, định hướng cho các địa phương việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế cao, phát huy thế mạnh của từng địa phương, từng vùng để người dân không bị động, lúng túng khi đầu tư phát triển kinh tế; kịp thời ban hành chính sách trợ giá nhất là giá các cà phê, mặt hàng nông sản, các vật tư nông nghiệp để người dân yên tâm phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ các nguồn vốn vay lãi suất thấp, các loại cây giống để các đối tượng chính sách người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận phát triển kinh tế gia đình, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các thôn, buôn trong từng xã, giữa các địa phương trong tỉnh; hỗ trợ nguồn kinh phí thỏa đáng để tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng nông nghiệp, kênh mương nội đồng, đập thủy lợi dự trữ nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân, chủ động phòng ngừa thiên tai.

Tôi cũng sẽ đề xuất Nhà nước nghiên cứu ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện tối đa các doanh nghiệp, hộ kinh doanh
đổi mới công nghệ, thực hiện đầu tư mở rộng, phát triển ngành nghề hợp lý; tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, cần rà soát, cắt giảm các thủ tục rườm rà, không cần thiết, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, tạo điều kiện để người dân, các hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính một cách nhanh gọn nhất; đẩy nhanh và thực hiện hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân được làm chủ quyền sở hữu đất đai, tài sản của mình, được thuận lợi vay vốn và giao dịch dân sự. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy rằng, kết cấu hạ tầng giao thông của các xã, thị trấn chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, các đường liên thôn, liên buôn và nhiều khu dân cư đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, Nhà nước cần đầu tư nguồn kinh phí sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các con đường, mở mới xây dựng các công trình giao thông tạo điều kiện cho người dân đi lại, sinh hoạt, giao thương thuận lợi nhất.

Ngoài những vấn đề nêu trên, tôi nhận cũng thấy rằng, hạnh phúc của mỗi gia đình không chỉ đong đếm bằng vật chất mà đó còn là sự hội tụ của tất cả các thành viên trong gia đình trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của các bậc cao tuổi, của phụ nữ. Vì thế, với tư cách là người đứng đầu của tổ chức Hội LHPN tỉnh tham gia ứng cử lần này, tôi sẽ nghiên cứu đề xuất với Quốc hội, Nhà nước ban hành các chính sách phù hợp, thiết thực để các bậc cao tuổi, trong đó có phụ nữ được chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Nhà nước cần đầu tư trang bị thêm các thiết bị vật tư y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng tinh thần, thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ y bác sĩ để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; hỗ trợ nguồn vốn để phụ nữ, nhất là phụ nữ ở các vùng  khó khăn, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc con cái khỏe mạnh, xây dựng gia đình no ấm bền vững. 

Tất cả những chính sách, pháp luật của Nhà nước có được ban hành và đi vào thực tế đời sống của người dân hay không tùy thuộc rất nhiều vào trách nhiệm, việc làm của ĐBQH. Tôi luôn tâm niệm rằng, dù ở cương vị nào, làm công việc gì, bản thân mình luôn phải làm tròn trách nhiệm với nhân dân, nhất là khi được trở thành ĐBQH gắn với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, điều này càng thôi thúc tôi phải tiếp tục phấn đấu, học hỏi, phải gần dân hơn nữa để kịp thời đề xuất, kiến nghị Quốc hội, các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các nghị quyết, chính sách liên quan đến cuộc sống của cử tri, đặc biệt là các chính sách, luật pháp mà tôi đã đề cập trên đây.

Ứng cử viên VÕ NGỌC TUYÊN, sinh năm 1966, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk

Mặc dù đang trong giai đoạn tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo quy trình của Luật Bầu cử, nhưng cá nhân tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu Luật Tổ chức Quốc hội và nhận thức được vị trí chức năng của Quốc hội và người ĐBQH.

Do vậy, nếu được sự tín nhiệm của cử tri, được bầu làm người ĐBQH khóa XIV, tôi xin hứa thực hiện đầy đủ quy định của Luật Bầu cử, tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri theo quy định, luôn lắng nghe ý kiến của cử tri trực tiếp phản ánh, kiến nghị đề xuất tâm tư nguyện vọng của cử tri đối với chính quyền địa phương các cấp và với Quốc hội để được xem xét giải quyết kịp thời.

 Với vai trò là cán bộ công chức ngành Kế hoạch và Đầu tư, bản thân tôi rất tự hào về chức năng nhiệm vụ quan trọng của ngành mình đối với đời sống xã hội: Là cơ quan tổng hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm quy hoạch phát triển KT-XH, tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đầu tư trong nước, đầu tư ra nước ngoài; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi chính phủ NGO; công tác đấu thầu, đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, kinh tế tập thể, HTX, kinh tế tư nhân, tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Dự thảo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành sản phẩm chủ yếu, kế hoạch phát triển KT-XH dài hạn, kế hoạch 5 năm và hằng năm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến thu hút đầu tư; xây dựng danh mục các dự án mời gọi đầu tư; các cân đối chủ yếu về KT-XH của tỉnh, trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng; cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững tăng trưởng xanh, chương trình biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Trong thời gian đến cần quan tâm chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thay đổi cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi gia súc gia cầm, giảm trồng trọt để ít bị phụ thuộc vào thời tiết khí hậu diễn biến thất thường, xu hướng hạn hán ngày càng tăng; chú trọng kêu gọi các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong đầu tư, chú trọng ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống điện lưới quốc gia phục vụ cơ bản cho mọi người dân được sử dụng điện, hệ thông thủy lợi phải được chú trọng hàng đầu đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phát triển sản xuất góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, đầu tư các công trình an sinh xã hội như trạm xá, trường học các cấp, nhà văn hóa khu vui chơi giải trí cho người dân; trong cân đối phải có chính sách ưu tiên các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, gia đình có công, các huyện điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, huyện nghèo; tham mưu để UBND tỉnh chỉ đạo điều hành một số lĩnh vực cụ thể như sau:

XD và triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Đắk Lắk, và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế;          

Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục xúc tiến thực hiện các dự án lớn vào tỉnh;

Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước, thu đúng thu đủ, thu kịp thời các loại thuế, phí theo đúng quy định; điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm;

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề và việc làm; phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, tập trung giảm nghèo bền vững; đảm bảo mọi người dân đều được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện tốt các khu di tích lịch sử của dân tộc; phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em;

Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản. kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các làng nghề, khu cụm công nghiệp, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng...

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài chính, ngân sách, mua sắm công...

Sau mỗi kỳ họp tôi sẽ chủ động tiếp xúc cử tri để truyền đạt với cử tri các nội dung mà kỳ họp đã bàn bạc và quyết định, đặc biệt là các nội dung mới liên quan đến chế độ, chính sách của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của cử tri đối với Quốc hội và đối với tỉnh.

Ứng cử viên NGUYỄN THỊ XUÂN, sinh năm 1967, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tôi nhận thức rằng, Quốc hội là cơ quan đại diện quyền lực cao nhất cho nhân dân và là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, là cơ quan giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Do vậy, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi cam kết sẽ thực hiện chương trình hành động như sau:

Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thể hiện rõ bản lĩnh trong giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc hết mình vì dân, vì nước.

Nghiên cứu đề xuất Quốc hội xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế- xã hội cho vùng Tây Nguyên nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của cả vùng Tây Nguyên nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, giảm bớt khoảng cách giữa các vùng miền trong cả nước.

Tôi tích cực đề xuất, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bằng việc hỗ trợ các hướng ưu tiên trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, giá trị lợi nhuận cao.

Cần phải coi trọng tiềm lực con người và khoa học công nghệ, gắn phát triển kinh tế với nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng một cách đồng bộ, gắn sản xuất nông nghiệp với ứng dụng khoa học công nghệ cho phù hợp với tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay, đảm bảo năng suất, hiệu quả, giải phóng bớt sức lao động của người nông dân.

Vấn đề tôi đặc biệt quan tâm hàng đầu hiện nay là làm sao để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt ưu tiên đến người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chúng ta xác định nông, lâm nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của tỉnh. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa xây dựng được chiến lược về quy hoạch tổng thể dài hạn và định hướng cho người dân ổn định cơ cấu và diện tích cây trồng có giá trị cao phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng. Đây chính là vấn đề tôi sẽ quan tâm nghiên cứu, đề xuất trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh để giúp cho người dân đầu tư phát triển kinh tế một cách đúng hướng, ổn định, bền vững và hiệu quả.

Tôi sẽ tiếp tục kiến nghị Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ địa phương phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn; chính sách với người có công, người cao tuổi, cán bộ hưu trí; chính sách đãi ngộ cho giáo viên, công nhân viên, người lao động; chính sách đặc thù cho vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; chính sách giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất và được tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp cho các đối tượng nghèo, người có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số.

Quan tâm đến công tác dạy nghề và hướng nghiệp cho thanh thiếu niên để các em có nhiều cơ hội có việc làm, lập nghiệp trên chính quê hương mình.

Thực hiện tốt bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với phụ nữ, chăm sóc, bảo vệ người già, trẻ em.

Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng các quy định pháp luật, các cơ chế chính sách theo hướng: đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn; tăng cường phân cấp cho các địa phương, đơn vị cắt giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm giải quyết các thủ tục giấy tờ hành chính nhanh gọn, rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian đi lại của người dân, của doanh nghiệp; thực hiện tốt việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính và thực thi công vụ để nhân dân cùng giám sát thực hiện.

Với cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm nguy hiểm, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, trên cơ sở thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, bảo đảm tốt quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng - tôn giáo; tạo môi trường xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn, cuộc sống yên bình cho người dân. Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ để không tiêu cực, sách nhiễu, không để lọt tội phạm.

Tôi luôn tâm niệm, ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, vì vậy, bản thân không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ năng lực; nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm của ĐBQH, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và cam kết thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra.

* Đơn vị bầu cử số 3 (TX. Buôn Hồ, các huyện: Ea H'leo, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar)

Ứng cử viên Y BIÊR NIÊ, sinh năm 1963, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Là một người con của quê hương Đắk Lắk, tôi luôn trăn trở làm sao góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Và trong suốt quá trình công tác của mình tôi đã không ngừng cố gắng nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó. Đặc biệt là từ khi được giao trọng trách Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tôi đã cố gắng cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đắk Lắk.

Vừa qua, tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi xem đây là niềm vinh dự tự hào, là trách nhiệm nặng nề trước nhân dân, nhưng quan trọng hơn là cơ hội để tôi có dịp cống hiến cho nhân dân, cho quê hương, đất nước nhiều hơn nữa trên cương vị người đại biểu nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi vào Quốc hội, tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của dân, do dân và vì dân. Với chương trình hành động cụ thể như sau:

Tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, cơ quan nhà nước hữu quan; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội; đặc biệt là đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tôi sẽ cùng với Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; hoàn thiện cơ chế để phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiện đại và mang tính phục vụ cao.

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Triển khai ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất. Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và tiểu thủ công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư xã hội; tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ từ Trung ương và phát huy, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương, các nguồn vốn xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng để Đắk Lắk sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng Tây Nguyên.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đổi mới về cơ chế quản lý giáo dục; kiên quyết khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

Xây dựng hệ thống y tế từng bước đồng bộ và hiện đại đảm bảo chức năng khám, điều trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh tình trạng xuống cấp về y đức, vô cảm và gây phiền hà của đội ngũ y tế đối với người bệnh. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc và các giá trị đạo đức truyền thống quý báu của nhân dân ta.

Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo; phát triển hài hoà giữa các vùng, các cộng đồng dân cư; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảm nghèo một cách bền vững…Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là tài nguyên rừng. Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với giữ vững quốc phòng - an ninh, đối ngoại và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân tạo thế ổn định vững chắc cho địa phương, Tây Nguyên và cả nước.

Ứng cử viên VŨ ĐỨC CÔN, sinh năm 1963, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiện nay tỉnh ta có hơn 35.000 ha lúa nước đông xuân, hơn 75.000 ha hoa màu gieo trồng trong mùa mưa; hơn 200.000 ha cà phê, trên 21.000 ha hồ tiêu, hơn 40.000 ha cao su và hơn 700 công trình thủy lợi cung cấp nước cho sản xuất. Đó là điều kiện cơ bản để người dân Đắk Lắk sinh cơ lập nghiệp và làm giàu.

Tuy nhiên, đã đến lúc sản xuất nông nghiệp phải có sự thay đổi về chất, phải sắp xếp, liên kết, tổ chức sản xuất ra sao; nâng cao chất lượng nông sản, hàng hóa, chế biến và tiêu thụ thế nào để thu được lợi nhuận cao nhất; đồng thời phải bảo vệ, giữ gìn được tài nguyên, môi trường, tạo dựng được thương hiệu, truyền thống tốt để các thế hệ mai sau có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc hơn. Do đó nếu ngành Nông nghiệp của tỉnh được cử tri tín nhiệm có một ĐBQH, chúng tôi sẽ có điều kiện để tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; đồng thời chủ động đề xuất kiến nghị và cùng tham gia giải quyết một số vấn đề vĩ mô của ngành. Trước mắt, chúng tôi nhận thức được và trăn trở với một số vấn đề, sẽ kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ như sau:

Một là, phải tổ chức bảo hiểm cho nông nghiệp, vì: bảo hiểm nông nghiệp sẽ hướng bảo hiểm cho tất cả các loại cây trồng vật nuôi. Thực tế cho thấy, cây cà phê, cây tiêu là những cây trồng có giá trị kinh tế cao, có ý nghĩa quyết định đến giàu, nghèo của nhiều hộ gia đình nên phải được bảo hiểm như những tài sản quý giá khác. Dù vậy, hiện nay bảo hiểm nông nghiệp mới chỉ ở quy mô thí điểm, cây cà phê và hồ tiêu chưa được đề cập trong bảo hiểm nông nghiệp.

Hai là, Việt Nam phải làm được mưa nhân tạo sớm, vì các đợt hạn hán vừa qua chúng ta đã cố gắng hết sức, Chính phủ cũng đã hỗ trợ khá nhiều kinh phí nhưng hậu quả do hạn hán để lại khá nghiêm trọng. Do đó, phải làm mưa nhân tạo để chống hạn trong trường hợp cần thiết. Đến nay đã có hơn 30 nước, đặc biệt là Thái Lan đã làm được mưa nhân tạo rất hiệu quả. Được biết, về kỹ thuật, công nghệ không phải là khó và chi phí làm mưa nhân tạo có lớn nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với thiệt hại do hạn hán gây ra.

Ba là, cần tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn hơn. Từ khi Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Quốc hội khoá XIII ra Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, vốn đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn đã tăng khá nhiều. Giai đoạn 2011 - 2015, tổng vốn Nhà nước đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tăng 1,83 lần so với 5 năm trước. Dù vậy, vốn đầu tư Nhà nước mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu do đó cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợị và cơ sở văn hóa ở nông thôn còn rất yếu kém, nhất là ở Tây Nguyên, Đắk Lắk của chúng ta.

Bốn là, phối hợp với các bộ, ngành liên quan bảo vệ để 2 hồ thuỷ lợi Ea H’leo 1 và Krông Năng (có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của Kế hoạch 2017 – 2021 mà Quốc hội sẽ xem xét thông qua tới đây. Đây là 2 trong số 5 hồ lớn ở Tây Nguyên chưa được xây dựng. Trong đó, hồ Ea H’leo 1 đã được Chính phủ đồng ý giao tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư từ năm 2009, hồ Krông Năng cũng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự án đầu tư từ nhiều năm nay nhưng chưa cân đối được vốn để xây dựng.

Năm là, nếu trở thành ĐBQH, tôi xin hứa:

Sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu nhân dân theo đúng quy định của pháp luật; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan Nhà nước hữu quan.

Chỉ sử dụng quyền hạn của mình để thực hiện nhiệm vụ của người ĐBQH vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết kết quả.

Bản thân tôi vốn là một các bộ kỹ thuật gắn bó với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Dù kết quả bầu cử thế nào, qua đây chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến quý vị cử tri đã tạo điều kiện để tôi được gặp gỡ, chia sẻ những điều trăn trở, mong muốn của mình.

Ứng cử viên ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG, sinh năm 1974,  Tiến sĩ Luật học, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nếu trúng cử, tôi sẽ cam kết thực hiện Chương trình hành động với các nội dung chính như sau:

1. Đối với cử tri: Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quyết tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kiên quyết đấu tranh với cái sai, với các tệ nạn tiêu cực trong xã hội nhất là tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí; tích cực theo dõi và đôn đốc việc giải quyết và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Đối với tỉnh Đắk Lắk: Đi sâu, đi sát, nắm bắt thực tế việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh Đắk Lắk, nhất là liên quan đến các lĩnh vực: xúc tiến đầu tư, xóa đói giảm nghèo, quy hoạch, nâng cấp phát triển đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, năng lượng, xây dựng nông thôn mới, lao động - việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở và các hội đặc thù  v.v.. . Trên cơ sở đó, chú trọng việc đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật vào một số trọng tâm sau đây:

Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý nguồn tài nguyên nước gắn với nhiệm vụ bảo vệ, phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác như tài nguyên rừng, tài nguyên đất đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho sự sống của con người; bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ về nước của những người nghèo.

 Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, bảo đảm hài hòa giữa các mục tiêu, lợi ích kinh tế với nhu cầu bảo tồn một cách bền vững và nâng cao các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong các khâu: quy hoạch, đầu tư phát triển và thi hành pháp luật.

Thu hút, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các ngành nghề chế biến, dịch vụ hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp chủ lực của địa phương nhằm nâng cao giá trị kinh tế, xây dựng được thương hiệu, hướng tới xây dựng một nền kinh tế Đắk Lắk dựa trên tăng trưởng xanh, là trung tâm kinh tế của vùng Tây Nguyên.

3. Đối với Quốc hội, tích cực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội trong việc tham gia các chức năng của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tập trung đề xuất hoặc phản biện các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước nhằm tăng cường liên kết vùng phù hợp với nhu cầu tổ chức không gian các vùng lãnh thổ đặc thù; thúc đẩy việc ban hành và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo vệ người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người yếu thế cũng như quyền con người, quyền công dân nói chung; đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển; giúp các vị đại biểu Quốc hội trình các sáng kiến pháp luật có chất lượng, góp phần triển khai nhanh hơn việc thể chế hóa và thí điểm các chính sách cải cách nhằm tạo tính đột phá trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội.

4. Đối với nhân dân cả nước: Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các luật, pháp lệnh phù hợp với tinh thần Hiến pháp; góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các vấn đề môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

5. Đối với bản thân: Ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là người đại biểu của cử tri, của nhân dân Đắk Lắk nói riêng và của cử tri, của nhân dân cả nước nói chung.

Ứng cử viên NGUYỄN TRUNG THÀNH, sinh năm 1966, bác sĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế

Là một ứng cử viên, tôi luôn xác định cho dù trúng cử hay không trúng cử ĐBQH khóa XIV, tôi cũng sẽ cố gắng làm việc, cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, xem đó là trách nhiệm của một người công chức Nhà nước, nghĩa vụ của một công dân.

Chúng ta ai cũng biết rằng, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội, vì thế, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng; là trách nhiệm của toàn xã hội; trong đó ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong thời gian qua ngành Y tế đang có những thông tin thiếu chính xác ảnh hưởng đến uy tín của ngành trên mạng xã hội, hoặc còn có một số nơi, một số chỗ còn yếu kém trong chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ chưa được tốt, thuốc men chưa đáp ứng kịp thời… đã làm phiền lòng đến cử tri. Với thái độ nghiêm túc nhìn thẳng sự thật, và với góc độ quản lý, tôi xin thay mặt ngành Y tế nhận các khuyết điểm này trước cử tri, trước nhân dân và mong nhận được sự cảm thông chia sẻ của toàn bộ cử tri và nhân dân trong tỉnh nhà. Mặc dù hiện giờ tôi làm quản lý nhưng xét ở góc độ khác tôi cũng là một người dân và cũng từng là bệnh nhân nên tôi hết sức trăn trở về những hạn chế, bất cập đã và đang xảy ra trong ngành, thấy rõ trách nhiệm của riêng mình cũng như của toàn ngành và không đổ lỗi cho yếu tố khách quan. Bản thân tôi và lãnh đạo ngành Y tế sẽ nghiêm túc tìm lời giải đáp để nhanh chóng khắc phục hạn chế, làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trước sinh mệnh của mỗi con người. 

Mặc dù còn hạn chế, thậm chí có thời điểm phải thẳng thắn mà nói là còn yếu, chưa đáp ứng hết lòng mong mỏi của cử tri và nhân dân, song cũng không thể phủ nhận được những kết quả mà ngành Y tế đã hết sức cố gắng để đạt được. Nhân đây tôi xin được nêu một số kết quả để cử tri và nhân dân có thể tham khảo thêm và chia sẻ với ngành Y tế:

Toàn ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk hiện có 5.913 cán bộ công chức viên chức, y bác sĩ đang làm việc tại 48 đơn vị trực thuộc; tại tuyến tỉnh, 15 huyện thị xã thành phố và 184 trạm y tế tuyến xã; trong đó có 1.844 người có chuyên môn đại học và sau đại học.

184 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đều có bác sỹ; tỷ lệ bác sĩ đạt 6,74/1 vạn dân.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi giảm hằng năm giảm, năm 2015 còn 21,5%.

Vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chú trọng, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, nên không xảy ra ngộ độc lớn.

Hệ thống khám chữa bệnh đã đáp ứng ngày một tốt hơn; nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại được áp dụng thành công, nhiều kỹ thuật cao được áp dụng đã cứu sống và chữa trị cho nhiều bệnh nhân, góp phần vào giảm tải bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí cho bệnh nhân. 

Cơ chế khám, chữa bệnh BHYT được thay đổi thuận lợi cho người dân, chất lượng chữa bệnh tốt hơn, thủ tục được đơn giản hóa.

Các chính sách hỗ trợ viện phí cho người nghèo, đối tượng cận nghèo, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, người già và các đối tượng chính sách xã hội luôn được thực hiện tốt. Nhiều năm qua không có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm ĐBQH khóa XIV, tôi xin hứa trước toàn thể cử tri và nhân dân:

Một là: Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị để chống lại những ảnh hưởng tiêu cực, gương mẫu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nắm rõ tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời đến Đoàn ĐBQH tỉnh và có chính kiến xác đáng tại các kỳ họp Quốc hội.

Hai là: Với tư cách của một người trực tiếp công tác trong ngành Y tế tỉnh nhà, tôi sẽ tham gia xây dựng các chính sách để triển khai thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là người dân vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ y tế giỏi về chuyên môn, tốt về y đức; tranh thủ các yếu tố thuận lợi, các điều kiện tốt nhất, chuyên môn kỹ thuật cao, gắn với nhiệm vụ của ngành để nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, nhất là người bệnh có BHYT, người nghèo, đối tượng cận nghèo, người già và các đối tượng chính sách xã hội, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. 

Ba là: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, tăng cường công tác tiêm chủng đầy đủ và an toàn, tuyên truyền trong nhân dân giữ gìn vệ sinh; bảo đảm vệ sinh môi trường, nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt của người dân, thu gom và xử lý rác thải. Phát hiện sớm người bị bệnh, điều trị kịp thời, cách ly và giảm thiểu sự lây lan mầm bệnh.

Bốn là: Tích cực tham mưu các giải pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm có những sản phẩm sạch bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Năm là: Nếu trúng cử ĐBQH tôi sẽ chủ động đóng góp với Quốc hội việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giảm các tệ nạn xã hội, phát huy quyền dân chủ của nhân dân.

Ứng cử viên LÊ THỊ THANH XUÂN, sinh năm 1977, Hiệu trưởng Trường Trung cấp sư phạm Mầm non Đắk Lắk

Được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri. Với nhận thức, ĐBQH là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cư tri để thực hiện quyền lực tại Quốc hội, tôi sẽ nâng cao năng lực và nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình, trở thành người đại diện của nhân dân thông qua công việc hiện tại với tư cách là Hiệu trưởng Trường Trung cấp sư phạm Mầm non của tỉnh. Tôi xin báo cáo chương trình hành động với những nội dung chính sau đây:

1. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tình hình trong nước và thế giới, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của ĐBQH. Tiếp tục học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ đại biểu nhân dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của ĐBQH.

2. Giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri bằng nhiều hình thức, nhằm lắng nghe, thu thập ý kiến của cư tri, phân tích thông tin và phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, cơ quan, tổ chức và người có thầm quyền xem xét, giải quyết, giúp cho việc xây dựng và ban hành chính sách pháp luật được sát, đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.

Tham dự các buổi tiếp công dân theo kế hoạch của Đoàn ĐBQH, tích cực nghiên cứu đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân để chuyển, kiến nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người ĐBQH theo quy định của pháp luật như: Tham gia xây dựng pháp luật; tham gia hoạt động giám sát; tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

4. Là ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: Sức khỏe và sinh sản; đào tạo và học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; lao động, việc làm; thu nhập, cuộc sống, hạnh phúc gia đình; các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; chính sách đối với cán bộ cơ sở, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc…

5. Là người dân tộc thiểu số, sinh ra và lớn lên trên chính quê hương của mình, tôi có thể vận dụng các kinh nghiệm làm việc và kiến thức được đào tạo để phối hợp với Đoàn ĐBQH của tỉnh đề xuất các chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nhằm nâng cao điều kiện sống cho đồng bào.

6. Với vai trò là cán bộ quản lý trong ngành Giáo dục, tôi sẽ tích cực tham mưu với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên và học sinh đang theo học các khối ngành và trường sư phạm; coi trọng giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh. Kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, tôi sẽ tích cực làm cầu nối giữa tỉnh, cử tri với Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, tranh thủ thúc đẩy có hiệu quả các đề nghị, kiến nghị của địa phương để được Trung ương ủng hộ, sớm giải quyết, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong những năm sắp tới.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này