Cục Thuế tỉnh (15/08/2018, 15:48)

CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ số 12 Lý Thái Tổ, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Điện thoại: 02623.856.634
Fax: 02623.852.861
Trang thông tin điện tử: http://daklak.gdt.gov.vn
LÃNH ĐẠO CỤC
  1. Ông Bùi Văn Chuẩn - Cục trưởng, điện thoại: 02623.556699;

Email: bvchuan.dla@gdt.gov.vn

  1. Ông Ngô Việt Hồng -  Phó Cục trưởng, điện thoại: 02623.707.863; Email: nvhong.dla@gdt.gov.vn

  2. Ông Nguyễn Công Tùng -  Phó Cục trưởng, điện thoại: 02623.977.770; Email: nctung1.dla@gdt.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
Các Phòng thuộc văn phòng Cục Thuế

1

Các Phòng thuộc Cục Thuế

Điện thoại

Email

1

Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế

02623.811.074

phongtthtdtntDLA.dla@gdt.gov.vn

2

Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ

02623.856.634

phonghcqttvacDLA.dla@gdt.gov.vn

3

Phòng Thanh tra Thuế

02623.814.180

PhongThanhTraThueDLA.dla@gdt.gov.vn

4

Phòng Tổ chức cán bộ

02623.856.619

PhongTCCBDLA.dla@gdt.gov.vn

5

Phòng Kê khai và Kế toán thuế

02623.851.900

phongkkktt.dla@gdt.gov.vn

6

Phòng Kiểm tra nội bộ

02623.856.621

PhongKiemTraNoiBoDLA.dla@gdt.gov.vn

 

7

Phòng Tin học

02623.854.135

PhongTinHocDLA.dla@gdt.gov.vn

8

Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán

02623.856.623

PhongTongHop-DuToan-NghiepVuDLA.dla@gdt.gov.vn

9

Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân

02623.840.233

PhongThuNhapCaNhanDLA.dla@gdt.gov.vn

10

Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế

02623.855.327

phongquanlynoDLA.dla@gdt.gov.vn

11

Phòng Kiểm tra Thuế số 1

02623.852.445

PhongKiemTraThueSo1.dla@gdt.gov.vn

12

Phòng kiểm tra Thuế số 2

02623.814.180

phongkiemtrathueso2.dla@gdt.gov.vn

Các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế

1. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ea H’leo và huyện Krông Búk thành Chi cục Thuế khu vực Ea H’leo - Krông Búk, trụ sở đặt tại số 574 đường giải phóng, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, số điện thoại: 0262. 3777128, địa chỉ email: cctehl_kbu.dla@gdt.gov.vn;

2. Hợp nhất Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Năng thành Chi cục Thuế khu vực  Buôn Hồ - Krông Năng, trụ sở đặt tại tại Tổ dân phố 1, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, số điện thoại: 0262. 3872948, địa chỉ email: cctbho_kna.dla@gdt.gov.vn;

3. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Krông Ana và huyện Cư Kuin thành Chi cục Thuế khu vực Krông Ana – Cư Kuin, trụ sở đặt tại số 02 đường Nguyễn Du, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, số điện thoại: 0262. 3637556, địa chỉ email: cctkan_cku.dla@gdt.gov.vn;

4. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Lắk và huyện Krông Bông thành Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông, trụ sở đặt tại số 08-09 đường Âu Cơ, thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, số điện thoại: 0262.3586 870, địa chỉ email: cctlak_kbo.dla@gdt.gov.vn;

5. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ea Kar và huyện M’Drắc thành Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’Drắc, trụ sở đặt tại đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 2B, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, số điện thoại: 0262. 3625 917, địa chỉ email: ccteka_mdr.dla@gdt.gov.vn.

Các Chi cục Thuế còn lại giữ nguyên như cũ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠNVỊ
1. Chức năng
Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2Nhiệm vụ và quyền hạn
       Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
2. Phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
4. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế.
5. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
6. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
7. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế; trực tiếp thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế theo quy định của pháp luật và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.
8. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thuế.
9. Trực tiếp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với người nộp thuế, tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế, tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.
10. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế, của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.
11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Cục trưởng Cục thuế theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế.
12. Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Cục Thuế.
13. Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế.
14. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xoá nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.
15. Được yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước.
16. Được ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế.
17. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.
18. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
19. Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Cục Thuế.
20. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Cục Thuế theo quy định của Nhà nước và của ngành thuế.
21. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.
NGƯỜI PHÁT NGÔN CỤC THUẾ
Người phát ngôn của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk: Ông Bùi Văn Chuẩn – Cục trưởng Cục Thuế
.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này