Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND và Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (26/06/2020, 15:21)

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tháng 5/2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 15/6/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã nhận được báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 11 sở, ban, ngành; 15/15 UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND và Chỉ thị số 18/CT-UBND theo nội dung tại Công văn số 304/VPUBND-KSTTHC ngày 18/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh.

Kết quả: Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết trong tháng 5/2020: 238.512 (Cấp tỉnh: 109.900 hồ sơ, cấp huyện: 6.655 hồ sơ, cấp xã: 121.957 hồ sơ). Trong đó:  Trước hạn:  73.240 hồ sơ; Đúng hạn: 165.135 hồ sơ; Quá hạn:          137 hồ sơ; Đã có văn bản xin lỗi: 137/137 hồ sơ quá hạn (Cấp tỉnh: 129/129 hồ sơ, cấp xã: 8/8 hồ sơ);  Đã niêm yết công khai văn bản xin lỗi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị: 137/137 hồ sơ quá hạn;  Đã đăng tải văn bản xin lỗi lên Trang thông tin điện tử của đơn vị: 135/137 hồ sơ (Cấp tỉnh: 127/129 hồ sơ, cấp xã: 8/8 hồ sơ); Có 02 hồ sơ trễ hạn chưa đăng tải văn bản xin lỗi lên Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.

Trong 137 hồ sơ trễ hạn, có 90 hồ sơ về lĩnh vực Quản lý đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) cấp huyện xử lý (Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Buôn Ma Thuột: 44 hồ sơ; Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Buôn Đôn: 01 hồ sơ; Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ea H’leo: 12 hồ sơ; Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cư Kuin: 03 hồ sơ; Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Krông Pắc: 15 hồ sơ; Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lắk: 01 hồ sơ; Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện M’Drắk: 12 hồ sơ; Chi nhánh VPĐK ĐĐ huyện Ea Kar: 01 hồ sơ; Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cư M’gar: 01 hồ sơ) và 05 hồ sơ bị trễ do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; 06 hồ sơ lĩnh vực đất đai, xây dựng và 02 hồ sơ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của UBND cấp xã xử lý bị trễ hạn; 34 hồ sơ còn lại thuộc các lĩnh vực: Tư pháp 30 hồ sơ, Đầu tư 02 hồ sơ và thanh tra, giám sát 02 hồ sơ.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tổng số hồ sơ TTHC còn tồn chưa giải quyết cả tỉnh trong tháng 5/2020: 19.869 hồ sơ (Cấp tỉnh: 18.304 hồ sơ, cấp huyện: 1.404 hồ sơ và cấp xã: 161 hồ sơ). Trong đó: Trong thời hạn giải quyết: 19.836 hồ sơ;  Quá hạn giải quyết: 33 hồ sơ đã có văn bản xin lỗi.

 Về sử dụng iGate và cung ứng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận : 184.474 hồ sơ; Số hồ sơ TTHC giải quyết sử dụng hệ thống iGate: 70.847 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 38,40%; Số hồ sơ TTHC tiếp nhận mức độ 3: 5.225 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2,83%; Số hồ sơ TTHC tiếp nhận mức độ 4: 1.244 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,67%; Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận mức độ 3 và mức độ 4: 6.469 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 3,51%;  Số hồ sơ TTHC giải quyết sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến: 922 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,50%; Tổng số TTHC cung cấp mức độ 3, mức độ 4: 1268 TTHC. Trong đó (Mức độ 3: 871 TTHC, mức độ 4: 397 TTHC); Số TTHC cung cấp mức độ 3 có phát sinh hồ sơ: 98 TTHC, chiếm tỷ lệ 11,25%.                                                                      ; Số TTHC cung cấp mức độ 4 có phát sinh hồ sơ: 32 TTHC, chiếm tỷ lệ 8,06%.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI): Tổng số TTHC cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI: 1.141 TTHC; Số hồ sơ TTHC tiếp nhận qua dịch vụ BCCI: 709 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,38%; Số hồ sơ TTHC trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI: 3.140 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,70%; Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết lũy kế từ đầu năm đến nay là: 1.094.944 hồ sơ. Trong đó: Có 757 hồ sơ quá hạn, số văn bản xin lỗi đối với các trường hợp quá hạn là 754 văn bản, số hồ sơ quá hạn giải quyết chưa có văn bản xin lỗi là: 03 hồ sơ

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chấp hành, thực hiện theo đúng Chỉ thị số 08/CT-UBND và Chỉ thị số18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo định kỳ đúng theo Đề cương, biểu mẫu hướng dẫn tại Công văn số 304/VPUBND-KSTTHC ngày 18/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. Nhiều cơ quan, đơn vị (Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã: Cư Kuin, Ea Súp, Lắk, Ea H’leo, Krông Pắc, Buôn Đôn, Buôn Hồ) chưa thực hiện tốt việc cập nhật thông tin hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lên hệ thống iGate. Tổng số hồ sơ phát sinh của các cơ quan, đơn vị thống kê từ ngày 15/4/2020 đến 14/5/2020 là 184.474, trong khi đó tổng số hồ sơ được cập nhật xử lý trên hệ thống iGate là 70.847 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 38,40%. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được các cơ quan đơn vị thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ phát sinh thấp 6.469/184.474, chiếm tỷ lệ 3,51%. Một số cơ quan, đơn vị chưa theo dõi được số hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của cơ quan, đơn vị mình nên việc báo cáo số liệu của đơn vị và số liệu trích xuất trên hệ thống iGate chưa trùng khớp.

Về giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị:  Đối với kiến nghị “về thống nhất thời gian tính hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn” tại Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện Krông Ana: Hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn là hồ sơ có thời gian giải quyết trước thời gian quy định tối thiểu là 01 ngày. Theo đó, các hồ sơ TTHC quy định thời gian giải quyết trong ngày không được tính là giải quyết trước hạn;  Đối với kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị bổ sung cột tại phần II biểu mẫu số 04, 05 Công văn số 304/VPUBND-KSTTHC: Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu và sẽ tổng hợp, điều chỉnh trong thời gian tới.

Kiến nghị, đề xuất đối với các đơn vị:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ số liệu báo cáo và chịu trách nhiệm tính chính xác số liệu báo cáo, để đảm bảo việc theo dõi, đánh giá công tác thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trên hệ thống iGate được đầy đủ, chính xác. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk có hồ sơ trễ hạn chưa đăng tải văn bản xin lỗi lên Trang thông tin điện tử, thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị (Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã: Cư Kuin, Ea Súp, Lắk, Ea H’Leo, Krông Pắc, Buôn Đôn, Buôn Hồ) thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường cập nhật thông tin hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lên hệ thống iGate. Đề nghị các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Xây dựng, Ngoại vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội không gửi báo cáo Chỉ thị số 08/CT-UBND và Chỉ thị số18/CT-UBND về Văn phòng UBND tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại khoản 3 Công văn 2978/UBND-KSTTHC ngày 07/4/2020 “Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có TTHC được đưa ra tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh… Từ Tháng 4/2020 không thực hiện gửi Báo cáo Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh”.

HM

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này