Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập 03 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Đắk Lắk (15/03/2016, 16:12)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

      Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

       Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở Đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Đắk Lắk.

      Theo đó: Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh, làm Phó Trưởng ban; Ông Lê Xuân Sương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN tỉnh, làm Phó Trưởng ban.

       Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của Đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Trần Tuấn Anh, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh; ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh; ông Đỗ Quang Trà - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ủy viên UBBC tỉnh. ông Nguyễn Văn Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Lộc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

       Cũng theo quyết định của UBND tỉnh thì Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV của Đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Đắk Lắk thì 04 chủ tịch UBND thuộc đơn vị bầu cử số 01 làm thành viên gồm các ông: Trương Công Thái, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND huyện Ea Súp; Nguyễn Như Bút, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn và ông Trương Văn Chỉ, Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar.

      Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV ở Đơn vị bầu cử số 01 phụ trách công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội thuộc các huyện: Cư M’gar, Buôn Đôn, Ea Súp và thành phố Buôn Ma Thuột. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân.

      Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 01) đặt tại số 09 đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột./.

                                                                                  Minh Ngọc

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

       Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,  Hội đồng bầu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

       Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV ở Đơn vị bầu cử số 02 tỉnh Đắk Lắk.

     Theo đó: Ông Y Dhăm ÊNuôl - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh, làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, làm Phó Trưởng ban và ông Nguyễn Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên UBBC tỉnh, làm Phó Trưởng ban.

      Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV của Đơn vị bầu cử số 02 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Võ Văn Dũng, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Lê Văn Sum, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh; ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh.

       Cũng theo quyết định của UBND tỉnh thì Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV của Đơn vị bầu cử số 02 tỉnh Đắk Lắk thì 04 chủ tịch UBND thuộc đơn vị bầu cử số 02 làm thành viên gồm các ông: Ông Nguyễn Năng Chung, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin; ông Y Suôn Byă, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc; ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện Krông Ana; ông Huỳnh Bài, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông; ông Y Bang Hđơk, Chủ tịch UBND huyện Lắk; ông Hòa Quang Khiêm, Chủ tịch UBND huyện M’Drắk. 

      Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở Đơn vị bầu cử số 02 phụ trách công tác bầu cử đại biểu Quốc hội thuộc các huyện: Krông Bông, Krông Pắc, Cư Kuin, Krông Ana, Lắk, M’Drắk.

       Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

       Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 02) đặt tại số 09 đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột.

                                                                                  Minh Ngọc

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

          Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

       Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV ở Đơn vị bầu cử số 03 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Nguyễn Tuấn Hà, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban; bà H’ Mơ Niê, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, làm Phó Trưởng ban; ông Trần Trung Hiển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên UBBC tỉnh, làm Phó Trưởng ban.

      Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV của Đơn vị bầu cử số 03 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Bà Lại Thị Loan, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh; ông Nguyễn Văn Tư, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh; ông Bùi Văn Bang - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Uỷ viên UBBC tỉnh; bà Võ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

       Cũng theo quyết định của UBND tỉnh thì Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV của Đơn vị bầu cử số 03 tỉnh Đắk Lắk thì 04 chủ tịch UBND thuộc đơn vị bầu cử số 03 làm thành viên gồm các ông: Ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk; ông Trần Văn Sỹ, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ; ông Lê Thăng Long, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo; ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar; ông Trương Hoài Anh, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng.

       Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở Đơn vị bầu cử số 03 phụ trách công tác bầu cử đại biểu Quốc hội thuộc các huyện: Ea H'Leo, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar và thị xã Buôn Hồ.

       Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

       Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 03) đặt tại số 09 đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột.

Minh Ngọc

 

 

 

 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này