SỐ LƯỢNG TỔ BẦU CỬ CỦA CÁC BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA IX (09/05/2016, 15:59)
ỦY BAN BẦU CỬ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
SỐ LƯỢNG TỔ BẦU CỬ CỦA CÁC BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA IX
                 
Số TT Tên đơn vị Số đại biểu được bầu Số Tổ bầu cử Thành viên Tổ bầu cử Số lượng khu vực bỏ phiếu Tổng số cử tri
Tổng số Nam Nữ
I Ban bầu cử số 1 (TP. Buôn Ma Thuột) 3          49         951         49       48,029     23,968     24,061
1 Phường Tân Tiến            11         209         11       11,101       5,496       5,605
2 Phường Thành Nhất              9         189           9       10,373       5,072       5,301
3 Phường Tự An            13         261         13       15,406       8,067       7,339
4 Phường Tân Thành            16         292         16       11,149       5,333       5,816
II Ban bầu cử số 2 (TP. Buôn Ma Thuột) 3          52         997         52       46,894     22,518     24,376
1 Phường Thống Nhất              7         147           7         4,172       1,950       2,222
2 Phường Thắng Lợi              7         147           7         4,643       2,151       2,492
3 Phường Tân Lợi            17         285         17       15,829       7,581       8,248
4 Phường Thành Công            13         250         13       10,498       4,980       5,518
5 Xã Cư Êbur              8         168           8       11,752       5,856       5,896
III Ban bầu cử số 3 (TP. Buôn Ma Thuột) 5          64      1,258         64       70,226     34,154     36,072
1 Phường Tân Lập            14         269         14       16,278       7,925       8,353
2 Xã Hòa Thắng            11         209         11       12,405       6,137       6,268
3 Phường Tân An            12         241         12       11,527       5,700       5,827
4 Phường Tân Hòa            10         208         10         8,718       4,338       4,380
5 Xã Hòa Thuận              8         168           8       10,396       4,764       5,632
6 Xã Ea Tu              9         163           9       10,902       5,290       5,612
IV Ban bầu cử số 4 (TP. Buôn Ma Thuột) 5          74      1,542         74       80,036     38,025     42,011
1 Phường Ea Tam            14         294         14       24,048     10,199     13,849
2 Phường Khánh Xuân            15         315         15       16,749       8,382       8,367
3 Xã Ea Kao            14         282         14       11,615       5,688       5,927
4 Xã Hòa Phú            15         315         15       11,651       5,766       5,885
5 Xã Hòa Khánh              8         168           8       11,102       5,558       5,544
6 Xã Hòa Xuân              8         168           8         4,871       2,432       2,439
V Ban bầu cử số 5 (huyện Buôn Đôn) 3          83      1,288         83       44,917     22,835     22,082
1 Xã Krông Na            13         207         13         3,904       2,196       1,708
2 Xã Ea Huar              9         110           9         2,352       1,197       1,155
3 Xã Ea Wer            14         172         14         5,490       2,894       2,596
4 Xã Tân Hòa            15         227         15         8,394       4,236       4,158
5 Xã Ea Nuôl            13         273         13         7,883       3,983       3,900
6 Xã Ea Bar            12         180         12       11,537       5,668       5,869
7 Xã Cuôr Knia              7         119           7         5,357       2,661       2,696
VI Ban bầu cử số 6 (huyện Ea Súp) 3          92      1,422         92       45,703     23,477     22,226
1 Thị trấn Ea Súp            10         110         10         7,780       3,779       4,001
2 Xã Cư Mlan              9         177           9         3,588       1,846       1,742
3 Xã Ya Tờ Mốt              7         107           7         2,804       1,442       1,362
4 Xã Ea Bung              8         128           8         2,936       1,564       1,372
5 Xã Ea Lê            10         186         10         7,546       3,844       3,702
6 Xã Ea Rốc            10         150         10         5,475       2,772       2,703
7 Xã Ia Jlơi              8         120           8         2,032       1,002       1,030
8 Xã Cư Kbang              9         135           9         5,292       2,719       2,573
9 Xã Ia Rvê            11         165         11         4,555       2,487       2,068
10 Xã Ia Lốp            10         144         10         3,695       2,022       1,673
VII Ban bầu cử số 7 (huyện Cư M'gar) 3          78      1,377         78       48,501     24,196     24,305
1  Xã Ea Kiết            10         139         10         6,538       3,546       2,992
2 Xã Ea Kuêh              9         179           9         4,605       2,183       2,422
3 Xã Ea M'dróh            10         180         10         4,534       2,249       2,285
4 Xã Quảng Hiệp            12         252         12         7,915       3,905       4,010
5 Xã Ea H'ding              9         167           9         5,883       2,851       3,032
6 Xã Ea Tar            10         110         10         5,547       2,793       2,754
7  Xã Ea Tul              9         189           9         6,859       3,410       3,449
8 Xã Cư Dliê M'nông              9         161           9         6,620       3,259       3,361
VIII Ban bầu cử số 8 (huyện Cư M'gar) 5          84      1,421         84       65,956     32,424     33,532
1 Thị trấn Quảng Phú            10         183         10       10,786       5,312       5,474
2 Thị trấn Ea Pốk            11         215         11       10,607       5,205       5,402
3 Xã Quảng Tiến              6           90           6         5,343       2,634       2,709
4 Xã Ea Kpam              9         185           9         5,205       2,595       2,610
5 Xã Cư M'gar              8         123           8         5,877       2,832       3,045
6 Xã Ea Drơng            13         195         13         8,763       4,271       4,492
7 Xã Ea M'nang              9         141           9         6,225       3,140       3,085
8 Xã Cư Suê             11         158         11         6,672       3,278       3,394
9 Xã Cuôr Đăng              7         131           7         6,478       3,157       3,321
IX Ban bầu cử số 9 (huyện Krông Ana) 4          75      1,061         75       56,281     27,944     28,337
1 Thị trấn Buôn Trấp            15         287         15       16,565       8,138       8,427
2 Xã Ea Na            12         132         12         8,135       4,100       4,035
3 Xã Quảng Điền              7         104           7         5,565       2,792       2,773
4 Xã Bình Hòa              9           99           9         5,124       2,613       2,511
5 Xã Dray Sáp              7         116           7         5,923       3,014       2,909
6 Xã Dur Kmăl              7         125           7         4,116       2,006       2,110
7 Xã Băng Adrênh              7           77           7         2,617       1,271       1,346
8 Xã Ea Bông            11         121         11         8,236       4,010       4,226
X Ban bầu cử số 10 (huyện Cư Kuin) 5          88      1,357         88       73,930     37,487     36,443
1 Xã Ea Tiêu            14         249         14       14,653       7,750       6,903
2 Xã Ea Ktur            12         156         12       12,223       6,178       6,045
3 Xã Ea Ning            14         195         14         9,177       4,491       4,686
4 Xã Cư Êwi            11         231         11         5,684       2,915       2,769
5 Xã Ea Bhốk              9         153           9       10,798       5,287       5,511
6 Xã Ea Hu            11         177         11         7,482       3,900       3,582
7 Xã Dray Bhăng              7           77           7         7,632       3,774       3,858
8 Xã Hòa Hiệp            10         119         10         6,281       3,192       3,089
XI Ban bầu cử số 11 (thị xã Buôn Hồ) 5          85      1,773         85       72,014     37,170     34,844
1 Phường Đạt Hiếu              5         105           5         5,539       2,864       2,675
2 Phường An Bình              5         105           5         7,490       3,791       3,699
3 Phường An Lạc              8         168           8         6,998       3,430       3,568
4 Phường Thiện An              8         168           8         3,943       1,953       1,990
5 Phường Đoàn Kết              6         126           6         2,937       1,486       1,451
6 Phường Thống Nhất              9         189           9         7,819       3,805       4,014
7 Phường Bình Tân              7         147           7         4,930       2,563       2,367
8 Xã Cư Bao              8         156           8       10,308       6,231       4,077
9 Xã Bình Thuận              9         189           9         8,218       4,182       4,036
10 Xã Ea Siên              6         126           6         4,540       2,299       2,241
11 Xã Ea Blang              7         147           7         2,217       1,119       1,098
12 Xã Ea Drông              7         147           7         7,075       3,447       3,628
XII Ban bầu cử số 12 (huyện Krông Búk) 3          60         881         60       40,110     20,136     19,974
1 Xã Tân Lập              8           88           8         2,672       1,320       1,352
2 Xã Pơng Drang              8         157           8       11,097       5,564       5,533
3 Xã Ea Ngai              6           84           6         2,657       1,317       1,340
4 Xã Cư Pơng              7         141           7         6,613       3,252       3,361
5 Xã Ea Sin              8         106           8         1,541          789          752
6 Xã Cư Né            14         164         14         7,918       3,968       3,950
7 Xã Chứ Kbô              9         141           9         7,612       3,926       3,686
XIII Ban bầu cử số 13 (huyện Ea H'Leo) 3          65      1,122         65       38,459     19,137     19,322
1 Xã Ea Nam            16         315         16         7,586       3,756       3,830
2 Xã Ea Tir              9           99           9         2,555       1,281       1,274
3 Xã Ea Sol            10         210         10         8,152       3,976       4,176
4 Xã Ea Khăl            10         144         10         6,318       3,251       3,067
5 Xã Dliê Yang            11         165         11         5,721       2,767       2,954
6 Xã Ea Hiao              9         189           9         8,127       4,106       4,021
XIV Ban bầu cử số 14 (huyện Ea H'Leo) 3          65      1,173         65       48,482     24,773     23,709
1 Thị trấn Ea Drăng            13         247         13       12,865       6,396       6,469
2 Xã Ea H'Leo            16         258         16         9,830       5,678       4,152
3 Xã Ea Ral            11         231         11         8,866       4,389       4,477
4 Xã Ea Wy              9         143           9         8,557       4,142       4,415
5 Xã Cư Amung              6         126           6         2,737       1,354       1,383
6 Xã Cư Mốt            10         168         10         5,627       2,814       2,813
XV Ban bầu cử số 15 (huyện Krông Năng) 3          62      1,078         62       43,628     21,841     21,787
1 Xã Dliêya            15         225         15       10,020       5,075       4,945
2 Xã Phú Lộc            17         357         17         7,631       3,837       3,794
3 Xã Ea Tóh             10         170         10         9,210       4,643       4,567
4 Xã Ea Tân              9         158           9         7,281       3,638       3,643
5 Xã Ea Hồ            11         168         11         9,486       4,648       4,838
XVI Ban bầu cử số 16 (huyện Krông Năng) 3          70      1,072         70       43,202     21,414     21,788
1 Thị trấn Krông Năng            12         191         12         8,499       4,224       4,275
2 Xã Phú Xuân            16         240         16       12,260       6,209       6,051
3 Xã Ea Tam            11         176         11         7,026       3,173       3,853
4 Xã Tam Giang              6           90           6         4,294       2,200       2,094
5 Xã Ea Puk              7         105           7         3,093       1,566       1,527
6 Xã Ea Dăh            10         150         10         4,762       2,393       2,369
7 Xã Cư Klông              8         120           8         3,268       1,649       1,619
XVII Ban bầu cử số 17 (huyện Ea Kar) 3          80      1,037         80       45,345     22,548     22,797
1 Thị trấn Ea Knốp            10       210         10         9,134       4,465       4,669
2 Xã Ea Tíh            12       140         12         6,405       3,194       3,211
3 Xã Ea Păl              8          88           8         5,757       2,861       2,896
4 Xã Cư Yang            10         112         10         5,229       2,648       2,581
5 Xã Cư Prông              8          90           8         3,026       1,487       1,539
6 Xã Ea Ô            12       173         12         7,574       3,757       3,817
7 Xã Cư ELang            10       114         10         4,639       2,402       2,237
8 Xã Cư Bông            10       110         10         3,581       1,734       1,847
XVIII Ban bầu cử số 18 (huyện Ea Kar) 4        102      1,392       102       58,182     28,577     29,605
1 Thị trấn Ea Kar            12       145         12         9,161       4,130       5,031
2 Xã Ea Sô            10       111         10         2,327       1,175       1,152
3 Xã Ea Sar            13       156         13         4,521       2,306       2,215
4 Xã Xuân Phú            11         121         11         3,719       1,901       1,818
5 Xã Cư Huê            16       280         16         7,263       3,644       3,619
6 Xã Ea Đar            10       154         10         9,526       4,653       4,873
7 Xã Ea Kmút            10       165         10         9,321       4,635       4,686
8 Xã Cư Ni            20         260         20       12,344       6,133       6,211
XIX Ban bầu cử số 19 (huyện M'Drắk) 3        114      1,993       114       45,055     22,555     22,500
1 Xã Cư Prao              9         142           9         3,038       1,551       1,487
2 Xã Ea M'Đoal              7         147           7         2,545       1,291       1,254
3 Xã Ea H'Mlay              6         114           6         2,454       1,232       1,222
4 Xã Ea Riêng            10         168         10         4,417       2,219       2,198
5 Xã Ea Lai              8           96           8         1,900          980          920
6 Xã Ea Pil            11         231         11         4,646       2,474       2,172
7 Xã Krông Á              7         147           7         2,088       1,048       1,040
8 Xã Krông Jing            10         180         10         6,599       3,243       3,356
9 Thị trấn M'Drắk              9         117           9         3,995       1,936       2,059
10 Xã Cư M'ta              6         112           6         3,869       1,887       1,982
11 Xã Cư Króa              9         189           9         2,225       1,146       1,079
12 Xã Ea Trang            10         170         10         3,008       1,404       1,604
13 Xã Cư San            12         180         12         4,271       2,144       2,127
XX Ban bầu cử số 20 (huyện Krông Bông) 4        118      1,659       118       61,903     31,014     30,889
1 Thị trấn Krông Kmar              8         112           8         4,333       2,100       2,233
2 Xã Yang Reh              6           66           6         3,501       1,772       1,729
3 Xã Êa Trul              8         104           8         4,316       2,268       2,048
4 Xã Khuê Ngọc Điền              9         103           9         4,723       2,373       2,350
5 Xã Hòa Tân              6           66           6         2,023       1,018       1,005
6 Xã CưKty              8           88           8         3,802       1,798       2,004
7 Xã Hòa Thành              6         126           6         2,914       1,454       1,460
8 Xã Dang Kang              8         104           8         4,599       2,298       2,301
9 Xã Hòa Sơn            11         154         11         6,500       3,301       3,199
10 Xã Hòa Lễ              9         113           9         4,624       2,343       2,281
11 Xã Hòa Phong              8         112           8         5,687       2,908       2,779
12 Xã CưPui            13         273         13         6,968       3,491       3,477
13 Xã CưDrăm            10         150         10         4,966       2,418       2,548
14 Xã Yang Mao              8           88           8         2,947       1,472       1,475
XXI Ban bầu cử số 21 (huyện Krông Pắc) 5        100      1,568       100       73,431     36,941     36,490
1 Thị trấn Phước An              8         166           8       12,626       6,196       6,430
2 Xã Hòa Đông            14         154         14         8,729       4,601       4,128
3 Xã Ea Kênh            15         251         15         8,867       4,387       4,480
4 Xã Ea Knuếc            12         225         12         8,088       3,950       4,138
5 Xã Ea Yông            10         178         10       10,741       5,305       5,436
6 Xã Tân Tiến            12         161         12         7,591       3,905       3,686
7 Xã Hòa Tiến              7           77           7         5,638       2,834       2,804
8 Xã Ea Uy            10         210         10         4,209       2,136       2,073
9 Xã Ea Hiu              6           79           6         3,952       2,147       1,805
10 Xã Ea Yiêng              6           67           6         2,990       1,480       1,510
XXII Ban bầu cử số 22 (huyện Krông Pắc) 4          87      1,390         87       68,017     33,875     34,142
1 Xã Krông Buk            11         195         11         8,892       4,204       4,688
2 Xã Ea Kly            14         237         14       14,072       7,020       7,052
3 Xã Ea Phê            17         255         17       16,025       7,906       8,119
4 Xã Hòa An            18         198         18         8,750       4,416       4,334
5 Xã Ea Kuăng              9         171           9         9,812       5,033       4,779
6 Xã Vụ Bổn            18         334         18       10,466       5,296       5,170
XXIII Ban bầu cử số 23 (huyện Lắk) 3        102      1,989       102       43,873     21,428     22,445
1 Xã Yang Tao            10         210         10         5,195       2,587       2,608
2 Xã Bông Krang            10         210         10         5,108       2,332       2,776
3 Thị trấn Liên Sơn              9         189           9         4,411       2,036       2,375
4 Xã Đăk Liêng            12         212         12         6,210       2,938       3,272
5 Xã Buôn Tría              8         134           8         2,365       1,159       1,206
6 Xã Buôn Triết            10         210         10         4,369       2,208       2,161
7 Xã Đăk Phơi            11         231         11         3,865       1,840       2,025
8 Xã Đăk Nuê            11         171         11         3,436       1,699       1,737
9 Xã Krông Nô              9         180           9         5,597       2,874       2,723
10 Xã Nam Ka              7         147           7         1,601          809          792
11 Xã Ea R'bin              5           95           5         1,716          946          770
Tổng cộng:         85     1,849    30,801    1,849  1,262,174   628,437   633,737
                 
                 
                 

 

Xem chi tiết tại đây

BBT

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này