Truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh (26/06/2020, 15:18)

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số: 1228/ KH-SGTVT ngày 25/6/2020 về việc Truyền thông thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên môi trường điện tử, nội dung cụ thể sau:

Ảnh minh họa

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Quán triệt, triển khai kịp thời, thống nhất các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở, các ngành và doanh nghiệp, người dân, nhằm khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả TTHC trên môi trường điện tử;

          - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

          - Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

          2. Yêu cầu:

          - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng;

          - Gắn tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử với phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, đơn vị.

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được quy định tại các văn bản: Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC,…

          2. Tuyên truyền các nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ như: Nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử,…

          3. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

          4. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hành quyết liệt để hỗ trợ và ủng hộ các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT ở các cấp, các ngành.

          5. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban đơn vị cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

          6. Tuyên truyền việc thanh toán trực tuyến, hạn chế dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính trên trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

          7. Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử ở các phòng, ban thuộc sở.

          III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Trên Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh (TTĐT), Trang TTĐT Sở Giao thông vận tải; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển CNTT, về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh và danh mục, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; tuyên truyền kết quả giải quyết TTHC điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết TTHC bằng bản giấy,… để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện.

          - Từng bước làm thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn.

          2. Công khai TTHC theo hình thức điện tử

          Công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng TTĐT của tỉnh, Trang TTĐT của Sở Giao thông vận tải. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện công khai TTHC theo hình thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC.

          3. Tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu và các ấn phẩm

          Sở Giao thông vận tải có kế hoạch biên soạn và phát hành tài liệu, tờ gấp, panô, áp phích liên quan đến thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thiết kế các Infographic (Thông tin được thể hiện dưới định dạng thiết kế đồ họa, nhằm mục đích giúp cho việc truyền tải thông tin tới người xem trở nên dễ dàng hơn) để tuyên truyền về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên các Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan trên mạng xã hội.

          4. Tuyên truyền thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và các sinh hoạt cộng đồng

          - Tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử qua tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về triển khai Chính phủ điện tử, chú trọng đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng;

          - Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, công chức, viên chức của sở, nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ giải quyết TTHC, kiểm soát TTHC; gắn với các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan.

          5. Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

          Thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; cách thức sử dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công đến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và mọi tầng lớp nhân dân, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

          6. Tuyên truyền thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…) và dịch vụ SMS

Tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở việc sử dụng ứng dụng Zalo, Facebook, dịch vụ SMS… trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. CBCCVC phải là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện, đồng thời giới thiệu đến tổ chức, người dân và doanh nghiệp cùng tham gia.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Văn phòng Sở

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Phòng Pháp chế -an toàn tổ chức thông tin tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử bằng các hình thức phù hợp;

          - Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh và hoạt động của Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan;

          - Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

          - Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo về triển khai Chính phủ điện tử, chú trọng đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng;

  1. Các phòng, ban thuộc Sở

          - Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thi hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ đến tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP;

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và đăng tải trên Trang TTĐT của Sở Giao thông vận tải, các ứng dụng mạng xã hội, trang fanpage; niêm yết công khai TTHC tại đơn vị mình theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về niêm yết công khai nội dung tiếp nhận, phản ánh, ý kiến về quy định hành chính;

          - Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tuyên truyền cho CBCCVC, nhân dân biết, đồng thời theo dõi, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện;

          - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, người dân về thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là công khai, minh bạch các TTHC.

V. KINH PHÍ

Kinh phí tuyên truyền được cân đối từ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh kinh phí Truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mang tính thường xuyên, liên tục; các phòng, ban tổng hợp báo cáo phòng Kế hoạch-Tài chính rá soát, tham mưu lãnh đạo Sở có ý kiến UBND tỉnh xem xét, bổ sung vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan thực hiện theo quy định.

          Trên đây là Kế hoạch Truyền thông thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải. Các phòng, ban thuộc Sở và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở trước ngày 05/12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

HM

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này