Truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh (24/06/2020, 20:42)

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số  5409 /KH-UBND ngày 24/6/2020 về việc  truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh. Nội dung kế hoạch như sau:

Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; Công văn số 3847/VPCP-KSTT ngày 16/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch Truyền thông thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh, nội dung cụ thể sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Quán triệt, triển khai kịp thời, thống nhất các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người dân, nhằm khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả TTHC trên môi trường điện tử;

          - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn;

          - Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

          2. Yêu cầu:

          - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng;

          - Gắn tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử với phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được quy định tại các văn bản: Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC,…

          2. Tuyên truyền các nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ như: Nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử,…

          3. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

          4. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hành quyết liệt để hỗ trợ và ủng hộ các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT ở các cấp, các ngành.

          5. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

          6. Tuyên truyền việc thanh toán trực tuyến, hạn chế dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính trên trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

          7. Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử ở các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

          III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Trên Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh (TTĐT), Trang TTĐT các sở, ngành; UBND cấp huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển CNTT, về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh và danh mục, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; tuyên truyền kết quả giải quyết TTHC điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết TTHC bằng bản giấy,… để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện.

          - Trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã: Tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, nội dung thời lượng phù hợp với loại hình phương tiện thông tin. Từng bước làm thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn.

          2. Công khai TTHC theo hình thức điện tử

          Công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng TTĐT của tỉnh, Trang TTĐT của sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện thực hiện công khai TTHC theo hình thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC.

          3. Tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu và các ấn phẩm

          Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch biên soạn và phát hành tài liệu, tờ gấp, panô, áp phích liên quan đến thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thiết kế các Infographic (Thông tin được thể hiện dưới định dạng thiết kế đồ họa, nhằm mục đích giúp cho việc truyền tải thông tin tới người xem trở nên dễ dàng hơn) để tuyên truyền về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên các Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, trên mạng xã hội.

          4. Tuyên truyền thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và các sinh hoạt cộng đồng

          - Tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử qua tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về triển khai Chính phủ điện tử, chú trọng đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng;

          - Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ giải quyết TTHC, kiểm soát TTHC và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở; gắn với các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị.

          5. Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

          Thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; cách thức sử dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công đến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và mọi tầng lớp nhân dân, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

          6. Tuyên truyền thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…) và dịch vụ SMS

Tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh việc sử dụng ứng dụng Zalo, Facebook, dịch vụ SMS… trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. CBCCVC phải là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện, đồng thời giới thiệu đến tổ chức, người dân và doanh nghiệp cùng tham gia.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Sở Thông tin và Truyền thông

          - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh cơ sở tổ chức thông tin tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử bằng các hình thức phù hợp;

          - Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh và hoạt động của Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh;

          - Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

          - Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo về triển khai Chính phủ điện tử, chú trọng đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng;

          - Xây dựng một số sản phẩm truyền thông (Chương trình phát thanh, Trailer, Video clip để cấp đến Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; Thông điệp phát thanh, tờ rơi, tin nhắn….).

          2. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

          - Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thi hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ đến tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP;

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và đăng tải trên Trang TTĐT của cơ quan, đơn vị, trên Đài Truyền thanh địa phương, các ứng dụng mạng xã hội, trang fanpage; niêm yết công khai TTHC tại đơn vị mình theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về niêm yết công khai nội dung tiếp nhận, phản ánh, ý kiến về quy định hành chính. Trang TTĐT của các sở, ngành, UBND cấp huyện công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ;

          - Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của ngành, đơn vị mình để tuyên truyền cho CBCCVC, nhân dân biết, đồng thời theo dõi, giám sát cơ quan hành chính Nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện;

          - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, người dân về thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là công khai, minh bạch các TTHC.

          3. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

          - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để định hướng, lựa chọn nội dung tuyên truyền chuyên sâu ở các thời điểm cụ thể;

          - Tăng thời lượng, số lượng và nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang; xây dựng các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, video clip; tổ chức các chương trình đối thoại, tọa đàm trực tuyến... liên quan đến các nội dung về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đăng tải trên Báo, Đài;

          - Nghiên cứu mở thêm các chuyên trang, chuyên mục để người dân, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh về tình hình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử ở các đơn vị, địa phương;

          - Kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình đang thí điểm trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử ở các đơn vị, địa phương. Đồng thời, phản ánh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan, đơn vị, những giải pháp khắc phục.

          4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể

          Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp giám sát nâng cao tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính nhà nước; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực ứng dụng CNTT; triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

         V. KINH PHÍ

Kinh phí tuyên truyền được cân đối từ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh kinh phí Truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mang tính thường xuyên, liên tục; các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bổ sung vào dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định.

          Trên đây là Kế hoạch Truyền thông thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của tỉnh Đắk Lắk. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 10/12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây

HM

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này