Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập 23 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đắk Lắk (22/03/2016, 07:00)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Nay Phi La, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Buôn Ma Thuột, làm Trưởng ban; bà Tô Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, làm Phó Trưởng ban; ông Lưu Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Nguyễn Đức Trung, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch UBND phường Tự An; ông Hách Xuân Vinh, Chủ tịch UBND phường Tân Thành; ông Nguyễn Duy Chiến, Chủ tịch HĐND phường Tân Tiến; ông Nguyễn Ngọc Lân, Bí thư Đảng ủy phường Thành Nhất; ông Mai Văn Phúc, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng phòng Kinh tế thành phố; ông Nguyễn Trinh Đạt, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố; bà Lê Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; ông Lê Đức Hải, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 01 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, gồm các phường: Tự An, Tân Thành, Thành Nhất, Tân Tiến.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 01) đặt tại UBND phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Khánh Linh

 
          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 02 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Bà Nguyễn Thị Tường Loan, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng ban; ông Đỗ Bình Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, làm Phó Trưởng ban; ông Nguyễn Hữu Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 02 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Lê Đại Thắng, Chánh Văn phòng Thành ủy, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Nguyễn Khắc Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Huỳnh Văn Bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Trương Thái Bình, Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất; ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Lợi; ông Đậu Xuân Nguyên, Bí thư Đảng ủy phường Thắng Lợi; ông Phan Hữu Trí, Chủ tịch UBND phường Thành Công; ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Cư Êbur; ông Nguyễn Phan Vũ, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Dương Đình Dũng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 02 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, gồm các phường: Thống Nhất, Thắng Lợi, Tân Lợi, Thành Công và xã Cư Êbur.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 02) đặt tại UBND phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Mai Hoa

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 03 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Trương Công Thái, Chủ tịch UBND thành phố Ma Thuột, làm Trưởng ban; ông Phạm Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, làm Phó Trưởng ban; ông Trần Vũ Cường, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 03 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Trần Đình Sỹ, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Y Sit H’mok, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; ông Lưu Trọng Minh, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; bà Phan Thị Minh Thảo, Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố; ông Nguyễn Hữu Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tu; ông Nguyễn Văn Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Tân Lập; ông Hoàng Viết Thống, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân An; ông Bạch Hân, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa; bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng; ông Hồ Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thuận.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 03 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc thành phố Buôn Ma Thuột gồm các phường: Tân Lập, Tân An, Tân Hòa và các xã: Hòa Thắng, Ea Tu, Hòa Thuận.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 03) đặt tại UBND xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Hoàng Dưỡng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 04 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng ban; bà H Yâo Knul, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm Phó Trưởng ban; ông Trần Văn Nghị, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 04 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Tư pháp thành phố, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Đỗ Văn Dược, Bí thư Đảng ủy phường Khánh Xuân; ông Y Doan Niê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Phú; bà Trương Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; ông Phạm Tân, Chủ tịch UBND phường Ea Tam; ông Nguyễn Hữu Quang, Bí thư Đảng ủy xã Ea Kao; ông Trần Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Khánh; ông Nguyễn Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân; ông Nguyễn Ngọc Khương, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố; ông Hoàng Văn Phong, Trưởng phòng Y tế thành phố.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 04 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc thành phố Buôn Ma Thuột gồm các phường: Ea Tam, Khánh Xuân và các xã:  Ea Kao, Hòa Phú, Hòa Khánh, Hòa Xuân.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 04) đặt tại UBND phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bạch Dương

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 05 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Dương Văn Xanh, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông Võ Danh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, làm Phó Trưởng ban; ông Y Krôn Byă, Phó Chủ tịch HĐND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 05 tỉnh Đắk Lắk còn có 08 thành viên khác gồm: Ông Vũ Trọng Hiền, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Nguyễn Sỹ Nghĩa, Bí thư Huyện đoàn; ông Nguyễn Công Loan, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy; ông Nông Quang Trung, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện; ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Hữu Trinh, Phó Trưởng Đài Truyền thanh Truyền hình huyện; ông Hồ Đắc Phong, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triên nông thôn huyện; bà Nguyễn Thị Phúc Yến, Chuyên viên phòng Nội vụ huyện.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 05 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Buôn Đôn.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 05) đặt tại huyện Buôn Đôn (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Linh Chi

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 06 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Y Bin Siu, Chủ tịch HĐND huyện, làm Trưởng ban; ông Nguyễn Minh Đệ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, làm Phó Trưởng ban; ông Bành Trọng Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 06 tỉnh Đắk Lắk còn có 09 thành viên khác gồm: Ông Lê Kim Thông, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Hoàng Thế Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Ngọc Điếp, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Sáu, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Phạm Công, Ủy viên Thường trực HĐND huyện; ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Phạm Xuân Huy, Trưởng phòng VH-TT huyện; ông Nguyễn Văn Khóa, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Phạm Khắc Dũng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư pháp huyện.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 06 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Ea Súp.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 06) đặt tại huyện Ea Súp (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Trần Trang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 07 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Y Thek Niê, Chủ tịch HĐND huyện, làm Trưởng ban; ông Nguyễn Doãn Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm Phó Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 07 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Phạm Ngọc Bân, Trưởng phòng Tư pháp huyện, kiêm Thư ký Ban bầu cử; bà H Hoa Ayun, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Trần Ngọc Trí, Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Trần Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; ông Nguyễn Ngọc Giao, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện; ông Trần Văn Bình, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; ông Nguyễn Ngọc Bích, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; ông Bùi Trọng Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ông Nguyễn Công Văn, Chủ tịch UBND xã Ea Tul; ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 07 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Cư M’gar, gồm các xã: Ea Kiết, Ea Kuêh, Ea M'Dróh, Quảng Hiệp, Ea H'đing, Ea Tul, Ea Tar và Cư Dliê M'nông.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 07) đặt tại huyện Cư M’gar (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Bá Thăng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 08 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Trương Văn Chỉ, Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông    Vũ Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Phó Trưởng ban; ông Phan Viết Công, Phó Chủ tịch HĐND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 08 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Nguyễn Huy Anh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Lê Giang Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Huỳnh Văn Lập, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; ông Phạm Đình Trọng, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; ông Lê Hữu Quynh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; ông Trương Bá Phi, Phó Chánh Thanh tra huyện; ông Lê Minh Hòa, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện; ông Hoàng Xuân Hồng, Chủ tịch UBND thị trấn Quảng Phú; ông Hoàng Viết Cát, Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 08 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Cư M’gar, gồm thị trấn Ea Pốk, thị trấn Quảng Phú và các xã: Quảng Tiến, Ea Kpam, Cư M'gar, Ea Drơng, Ea M'nang, Cư Suê, Cuôr Đăng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 08) đặt tại huyện Cư M’gar (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Ngọc Bổng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 09 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Bà Lê Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện, làm Trưởng ban; ông Phạm Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm Phó Trưởng ban; ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 09 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Nguyễn Quang Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Đào Đức Hiệp, Phó Bí thư Huyện đoàn; ông Nguyễn Quang Hoàng, Trưởng phòng Tư pháp huyện; bà Châu Thị Nghĩa Nguyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện; ông Phan Cao Uỷ, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Ngọc Năm, Chánh Văn phòng Huyện uỷ; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ; ông Huỳnh Châu Trinh, Phó Chánh Thanh tra huyện.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 09 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Krông Ana.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 09) đặt tại huyện Krông Ana (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Dưỡng Hoàng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 10 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Y Jăn Buôn Krông, Chủ tịch HĐND huyện, làm Trưởng ban; ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm Phó Trưởng ban; ông Trần Văn Quế, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 10 tỉnh Đắk Lắk còn có 08 thành viên khác gồm: Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Hoàng Minh Hải, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Bùi Thế Đông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện; ông Võ Thành Hiệp, Ủy viên Thường trực HĐND huyện; bà Trần Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur; ông Hồ Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu; ông Ra Lan Ngô, Chuyên viên Phòng Nội vụ.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 10 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Cư Kuin.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 10) đặt tại huyện Cư Kuin (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Minh Trang

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 11 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Trần Văn Sỹ, Chủ tịch UBND thị xã, làm Trưởng ban; ông   Y Sáo Byă, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Phó Trưởng ban; ông Phạm Phú Lộc, Phó Chủ tịch UBND thị xã, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 11 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Y Cĩng Mlô, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Lê Bá Hiếu, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội thị xã; ông Phan Hoàng Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã; bà H’ Moan Mlô, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã; bà Lê Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã; ông Trần Văn Dung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; ông Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Thị đoàn; ông Đào Tấn Đồng, Chủ tịch UBND phường Đạt Hiếu; ông Phạm Dương Thanh, Chủ tịch UBND phường An Lạc; bà Bùi Thị Nguyên Thủy, Chủ tịch UBND phường An Bình.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 11 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc thị xã Buôn Hồ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 11) đặt tại thị xã Buôn Hồ (cụ thể do UBND thị xã bố trí).

Ngọc Trần

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12

 

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 12 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Lê Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông  Lê Đình Hoan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, làm Phó Trưởng ban; ông Y Hiệp Êban, Ủy viên Thường trực HĐND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 12 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Ngô Xuân Thiều, Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; bà Nguyễn Thị Hồng Quý, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; bà Lê Thị Thúy Diễm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Nguyễn Văn Thăng, Phó Chánh Văn phóng Huyện ủy; bà H Nguốp Niê, Phó Bí thư Huyện đoàn; ông Y Bleo Adrơng, Phó Ban Dân vận Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Tư pháp; ông Bùi Văn Thành, Phó Trưởng Phòng Nội vụ; ông Trần Quốc Hoài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cư Né; ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐND xã Pơng Drang.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 12 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Krông Búk.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 12) đặt tại huyện Krông Búk (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Cảnh Nguyễn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 13 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, làm Phó Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Độ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 13 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Nguyễn Quang, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Lưu Thành Phương, Ủy viên Thường trực HĐND huyện; ông Vũ Văn Hóa, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tir; ông Phạm Văn Ngữ, Bí thư Đảng ủy xã Ea Nam; ông Phạm Ngọc Nhị, Bí thư Đảng ủy xã Ea Sol; bà Nguyễn Thị Thúy Phương, Chủ tịch UBND xã Ea Khal; ông Lương Thế Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Dliê Yang; ông Y Neo Niê KDăm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Hiao.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 13 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Ea H’leo, gồm các xã: Ea Tir, Ea Nam, Ea Sol, Ea Khăl, Dliê Yang và Ea Hiao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 13) đặt tại huyện Ea H’leo (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Nguyễn Thăng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 14 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Đoàn Tử Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông Hoàng Xuân Ngân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, làm Phó Trưởng ban; ông Bàn Tuấn Minh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 14 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Y Thắng Êban, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Huỳnh Văn Đại, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Nguyễn Hữu Hiền, Chánh Thanh tra huyện; ông Nguyễn Xuân Hoang, Bí thư Huyện đoàn; ông Lưu Đăng Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Ea Drăng; ông Lê Trọng Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea H’leo; bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ral; ông Võ Văn Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy; ông Phùng Trung Kộng, Bí thư Đảng ủy xã Cư Mốt; ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Cư AMung.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 14 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Ea H’leo gồm thị trấn Ea Drăng và các xã: Ea H'leo, Ea Răl, Ea Wy, Cư A Mung, Cư Mốt.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 14) đặt tại huyện Ea H’leo (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Kiều Hoa

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 15 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Châu Văn Lượm, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông Y Wơn Brông, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, làm Phó Trưởng ban; ông La Văn Tương, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 15 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Cao Xuân Phu, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN huyện; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Tấn Sỹ, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; bà Phạm Thị On Ga, Chủ tịch Hội LHPN huyện; ông Ngô Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Ea Hồ; ông Trần Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc; ông Trần Thái Thạnh, Chủ tịch UBND xã Ea Toh; ông Y Téo Niê, Chủ tịch UBND xã Dliêya; ông Phan Văn Trong, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tân.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 15 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Krông Năng, gồm các xã: DLiê Ya, Phú Lộc, Ea Tóh, Ea Tân, Ea Hồ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 15) đặt tại huyện Krông Năng (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Kiều Lam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 16 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Trần Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế, làm Phó Trưởng ban; ông Mai Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 16 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Trần Văn Huy, Chánh Thanh tra huyện; ông Bùi Quang Tựu, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Đinh Văn Kiêm, Chủ tịch UBND thị trấn Krông Năng; ông Lê Đình Chủng, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân; ông Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Ea Tam; ông Lê Đức Lộc, Chủ tịch UBND xã  Tam Giang; bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch UBND xã Ea Puk; ông Đinh Xuân Hạnh, Chủ tịch UBND xã Ea Dăh; ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Cư Klông.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 16 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Krông Năng, gồm thị trấn Krông Năng và các xã: Phú Xuân, Ea Tam, Tam Giang, Ea Puk, Ea Dăh, Cư Klông.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 16) đặt tại huyện Krông Năng (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Lan Phương

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 17 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Huỳnh Kim Phổ, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông Phạm Văn Sáu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, làm Phó Trưởng ban; ông Trịnh Ngọc Chung, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, làm Phó Trưởng ban; ông Dương Huy Toản, Phó Chủ tịch HĐND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 17 tỉnh Đắk Lắk còn có 09 thành viên khác gồm: Ông Lê Đình Chiến, Chánh Thanh tra huyện; ông Nguyễn Tấn Lượng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; ông Hồ Văn Năm, Trưởng phòng Tư pháp huyện; ông Nguyễn Đình Thanh, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; ông Nguyễn Văn Hạt, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch HLH Phụ nữ huyện; ông Nguyễn Trọng Thắng, Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Lê Quảng Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Ea Knốp; ông Trần Mạnh Hùng, Chuyên viên phòng Nội vụ.

Điều 2. Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 17 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Ea Kar gồm thị trấn Ea Knốp và các xã: Ea Tih, Ea Păl, Cư Yang, Cư Prông, Ea Ô, Cư Elang, Cư Bông.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 17) đặt tại huyện Ea Kar (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Vân Thanh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 18 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở Công thương, làm Phó Trưởng ban; ông Phạm Ngọc Tăng, Chánh Văn phòng Huyện ủy, làm Phó Trưởng ban; ông Lê Hào Quang, Ủy viên TT HĐND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 18 tỉnh Đắk Lắk còn có 09 thành viên khác gồm: Ông Đặng Văn Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; bà Nguyễn Thị Sáng, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện; ông Hồ Tấn Cư, Trưởng phòng NN&PTNT huyện; ông Ngô Việt Anh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Ngọc Trí, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; ông Nguyễn Ngọc Duẩn, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện; bà Lâm Thị Phúc Dung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; ông Bùi Quang Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; ông Đặng Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND thị trấn Ea Kar.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 18 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Ea Kar, gồm thị trấn Ea Kar và các xã: Ea Sô, Ea Sar, Xuân Phú, Cư Huê, Ea Đar, Ea Kmút, Cư Ni.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 18) đặt tại huyện Ea Kar (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Khánh Chi

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 19

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 19 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Y Blốch Niê, Chủ tịch HĐND huyện, làm Trưởng ban; ông Huỳnh Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, làm Phó Trưởng ban; bà Chu Thị Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Phó Trưởng ban; ông Y Ku Niê, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 19 tỉnh Đắk Lắk còn có 09 thành viên khác gồm: Ông Y Lốp Niê, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Hồ Tuấn Anh, Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Y Ngơn Mlô, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; bà Phạm Thị Thu Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; ông Hoàng Duy Am, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; ông Phan Đình Cúc, Chánh Văn phòng Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng Tư pháp huyện; ông Phan Thanh Tương, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Đức Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn M’Drắk.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 19 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện M’Drắk.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 19) đặt tại huyện M’Drắk (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Gia Linh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 20

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 20 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Huỳnh Bài, Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông Hồ Xuân Phước, Phó Giám đốc Sở Tài chính, làm Phó Trưởng ban; bà H'Kim Rơ Chăm, Chủ tịch HĐND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 20 tỉnh Đắk Lắk còn có 08 thành viên khác gồm: Ông Trần Thanh Hồng, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Đinh Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lâm Thanh Tùng, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; ông Trần Văn Cả, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; ông Đỗ Văn Phùng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Bùi Duy Thích, Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Đinh Trần Thị Bích Nga, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 20 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Krông Bông.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 20) đặt tại huyện Krông Bông (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Mỹ Anh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 21

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 21 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Nguyễn Thành Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, làm Trưởng ban; ông Nguyễn Tấn Chức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm Phó Trưởng ban; ông Y Lái Byắ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 21 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Trần Hữu Thái, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; ông Võ Nam, Chủ tịch HĐND thị trấn Phước An; ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND xã Hòa Đông; ông Mai Văn Hạnh, Chủ tịch HĐND xã Ea Kênh; bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch HĐND xã Ea Knuếc; ông Hoàng Việt, Chủ tịch HĐND xã Ea Yông; ông Trần Ái Nghĩa, Chủ tịch HĐND xã Hòa Tiến; bà Trần Thị Kim Hoa, Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến; ông Trần Đình Liên, Chủ tịch HĐND xã Ea Hiu; ông Phạm Hữu Chuyện, Chủ tịch HĐND xã Ea Uy.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 21 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Krông Pắc, gồm thị trấn Phước An và các xã: Hòa Đông, Ea Kênh, Ea Knuếc, Ea Yông, Hòa Tiến, Tân Tiến, Ea Hiu, Ea Uy, Ea Yiêng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 21) đặt tại huyện Krông Pắc (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Trà Giang

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 22

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 22 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Y Suôn Byă, Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông Hồ Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, làm Phó Trưởng ban; bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Ủy viên Thường trực HĐND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 22 tỉnh Đắk Lắk còn có 10 thành viên khác gồm: Ông Nguyễn Văn Oánh, Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; ông Nguyễn Công Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; ông Nguyễn Văn Hà, Bí thư Huyện đoàn; ông Y Siết Niê, Chủ tịch HĐND xã Krông Búk; ông Hoàng Hữu Triết, Chủ tịch HĐND xã Ea Kly; ông Võ Hữu Chút, Chủ tịch HĐND xã Ea Phê; ông Nguyễn Tấn Hoa, Chủ tịch HĐND xã Hòa An; ông Nguyễn Phú Quyết, Chủ tịch HĐND xã Ea Kuăng; ông Nguyễn Văn Khoản, Chủ tịch HĐND xã Vụ Bổn.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 22 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Krông Pắc, gồm các xã: Krông Búk, Ea Kly, Ea Phê, Hòa An, Ea Kuăng, Vụ Bổn.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 22) đặt tại huyện Krông Pắc (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Hương Thảo

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 23

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bẩu cử quốc gia;  Căn cứ Thông báo số 237-TB/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và nhân sự tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ở Đơn vị bầu cử số 23 tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó: Ông Nguyễn Xuân Hoản, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, làm Phó Trưởng ban; ông Bùi Quang Liên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, làm Phó Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của Đơn vị bầu cử số 23 tỉnh Đắk Lắk còn có 08 thành viên khác gồm: Bà Đào Thị Thanh An, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; ông Y Săn Ayun, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; ông Huỳnh Ngọc Mai, Ủy viên Thường trực HĐND huyện; ông Nguyễn Thanh Hưng, Bí thư Huyện đoàn; ông Võ Thành Huệ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; ông Đào Quang Lâm, Chánh Thanh tra huyện; ông Trần Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ông Tô Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 23 phụ trách công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Lắk.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Địa điểm làm việc của Ban bầu cử (Đơn vị bầu cử số 23) đặt tại huyện Lắk (cụ thể do UBND huyện bố trí).

Minh Ngọc

 

Các tin khác
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này