Văn phòng UBND tỉnh (10/07/2018, 16:25)

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

 

Địa chỉ: Số 09 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 080 50557 - 080 50584

Fax: 080 50554

E-mail: vpubnd@daklak.gov.vn

Địa chỉ Website:

http://vpubnd.daklak.gov.vn

 

Cơ cấu tổ chức


THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

I. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Chánh Văn phòng: Ông Bùi Hồng Quý
Số điện thoại CQ: 080.50505
Email: quybh@vpubnd.daklak.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Đức Vinh
Số điện thoại CQ: 080.50562
Email: vinhnd@vpubnd.daklak.gov.vn

 

* Phó Chánh Văn phòng: Ông Nay Nguyên
Số điện thoại CQ: 05003.704466
Email: nguyenn@vpubnd.daklak.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Tiến Dũng
Số điện thoại CQ: 080.50679
Email: dungnt@vpubnd.daklak.gov.vn

 

* Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu An
Số điện thoại CQ: 080.50105
Email: anntt@vpubnd.daklak.gov.vn

 

II. Các đơn vị trực thuộc

TT

Tên đơn vị

1

Phòng Tổng hợp

 

* Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thanh Thủy

   Email: thuyltt@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50506

* Phó trưởng phòng: Bà Cao Như Khánh

   Email: khanhcn@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50684

2

Phòng Kinh tế

 

* Trưởng phòng: Ông Lê Danh Thắng

   Email: thangld@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50546

* Phó trưởng phòng: Ông Trần Văn Tân

   Email: tantv@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50606

3

Phòng Công nghiệp

 

* Trưởng phòng: Ông Võ Văn Toàn

   Email: toanvv@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50593

* Phó trưởng phòng: Ông Võ Văn Tiến

   Email: tienvv@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50690

4

Phòng Nông nghiệp - Môi trường

 

* Trưởng phòng: Ông Lê Minh Đức

   Email: duclm@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50520

* Phó trưởng phòng: Ông Trần Thịnh

   Email: thinht@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50612

* Phó trưởng phòng: Ông Đặng Ngọc Hảo

   Email: haodn@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50612

5

Phòng Khoa giáo - Văn xã 

 

* Trưởng phòng: Ông Vũ Văn Tùng

   Email: tungvv@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50677

* Phó trưởng phòng: Ông Hoàng Trọng Nhân

   Email: nhanht@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50614

* Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Tố Như

   Email: nhuttt@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50614

6

Phòng Nội chính

 

* Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mậu Mười

   Email: muoinm@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50533

* Phó trưởng phòng: Ông Đặng Đức Thắng

   Email: thangdd@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50512

7

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

 

* Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Văn Trường

   Email: truongnv@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.

8

Phòng Hành chính - Tổ chức

 

* Trưởng phòng: Ông Võ Viết Minh Huy

   Email: huyvvm@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50607

* Phó trưởng phòng: Ông Lê Oanh Vũ

   Email: vulo@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50509

* Phó trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Tâm

   Email: tamht@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50509

9

Phòng Quản trị - Tài vụ

 

* Trưởng phòng: Ông Trần Viết Ngự

   Email: ngutv@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50306

* Phó trưởng phòng: Ông Lê Nguyên Nhật Linh

   Email: linhlnn@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50651

10

Ban Tiếp công dân tỉnh

 

* Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Đức Quang

   Email: quangnd@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50689

11

Trung tâm Thông tin Công báo

 

* Giám đốc: Ông Trương Quang Trung

   Email: trungtq@vpubnd.daklak.gov.vn; Điện thoại: 080.50584

12

Văn thư:

Điện thoại: 080.50557; Fax: 080.50554

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

(Theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

 

I. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh là cơ quan thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh (bao gồm cả Phó Chủ tịch UBND tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND tỉnh ban hành:

a) Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

b) Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;

c) Văn bản hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);

d) Văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành:

a) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

b) Các văn bản khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

3. Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh:

a) Tổng hợp đề nghị của các Sở, cơ quan ngang Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh (gọi chung là Sở), UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức liên quan;

b) Kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản;

c) Xây dựng, trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác;

d) Theo dõi, đôn đốc các Sở, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng;

đ) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác;

e) Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Phục vụ hoạt động của UBND tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của UBND tỉnh;

b) Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo;

c) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

d) Tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp;

b) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra công tác đối với các Sở; HĐND và UBND cấp huyện;

c) Thực hiện nhiệm vụ trước HĐND tỉnh; tiếp xúc, báo cáo, trả lời kiến nghị của cử tri;

d) Chỉ đạo, áp dụng biện pháp cần thiết giải quyết công việc trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp;

đ) Cải tiến lề lối làm việc; duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

6. Tiếp nhận, xử lý, trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến):

a) Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình: Kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản; tóm tắt nội dung, nêu rõ thẩm quyền quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đối với vấn đề liên quan, đề xuất một trong các phương án: Ban hành, phê duyệt; đưa ra phiên họp UBND tỉnh; gửi lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh; thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại, lấy thêm ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Trong quá trình xử lý, nếu đề án, dự án, dự thảo văn bản còn ý kiến khác nhau, chủ trì họp với cơ quan, tổ chức liên quan để trao đổi trước khi trình;

b) Đối với dự thảo báo cáo, bài phát biểu: Phối hợp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh;

c) Đối với văn bản khác: Kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan liên quan triển khai thực hiện; tổ chức các điều kiện cần thiết để UBND, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật và nội dung văn bản đến.

7. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; định kỳ rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành;

c) Rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung; hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ;

d) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Thực hiện chế độ thông tin:

a) Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh;

c) Xuất bản, phát hành Công báo của tỉnh;

d) Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của UBND tỉnh.

9. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật:

a) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

10. Hướng dẫn nghiệp vụ hành chính văn phòng:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng đối với Văn phòng các Sở, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, công chức Văn phòng - Thống kê xã, phường, thị trấn.

11. Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ:

a) Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh;

b) Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng UBND tỉnh; ban hành và quản lý văn bản theo quy định;

c) Hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh;

d) Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao;

đ) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

e) Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh;

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định;

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này