Triển khai dự án phòng, chống đuối nước trẻ em do Quỹ Từ thiện Bloomberg hỗ trợ

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2640/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1183/BLĐTBXH-TE ngày 27/3/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về triển khai dự án phòng, chống đuối nước trẻ em do Quỹ Từ thiện Bloomberg hỗ trợ.

Phối hợp hỗ trợ Đề án “Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm của thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2641/UBND-KGVX, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1180/UBND-VX ngày 30/3/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp hỗ trợ Đề án “Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm của thành phố Hồ Chí Minh”.

Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2663/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1136/BVHTTDL-TĐKT ngày 27/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai.

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2623/UBND-KGVX, gửi các Sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa kèm theo Tờ trình số 523/TTr-SVHTTDL ngày 19/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2750/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2179/BKHĐT-KTNN ngày 05/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 16/2019/QĐ- TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2643/UBND – CN gửi các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 16/2019/QĐ- TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu (NK).

Triển khai Quyết định số 349a/QĐ- TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2696/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 349a/QĐ- TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại Bộ, ngành và địa phương.

Phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2758/UBND-TH, ngày 10/4/2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Tiểu dự án DL02 của dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2772/UBND-TH, ngày 10/4/2019 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Tiểu dự án DL02 của dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2742/UBND-KSTTHC, ngày 09/4/2019 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính.

Triển khai Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2741/UBND – KSTTHC gửi Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ Quý 1/2019

Ngày 09/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo 63/TB-VPUBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ Quý 1/2019.

Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Ngày 09/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2734/KH-UBND về Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Triển khai chính sách người có công năm 2019

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn 2665/UBND-KGVX về triển khai chính sách người có công năm 2019.

Thông báo lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và nghỉ lễ Quốc khánh (02/9/2019)

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 31/TB-UBND, về việc lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và nghỉ lễ Quốc khánh (02/9/2019).

Tăng cường biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2664/UBND-KGVX về tăng cường biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Đôn đốc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2692/UBND-KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh về việc đôn đốc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Triển khai Chương trình số 31-CTr/TU của Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2673/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh về việc triển khai Chương trình số 31-CTr/TU ngày 06/3/2019 của Tỉnh ủy, nhằm thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Quyết định về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Phụ lục ban hành kèm theo Điều 1, Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực 719 tại Phụ lục ban hành kèm theo Điều 1, Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực 719, Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân của các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2496/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này