Điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 để huy động tập trung tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8083/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk; Trường Đại học Tây Nguyên; Trường Đại học Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Công văn số 6810/BYT-K2ĐT ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế về điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 để huy động tập trung tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND vê việc điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Triển Khai Quyết định số 1592/QĐ-BTC ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8020/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành, thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-BTC, ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Triển khai Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8024/UBND-CN về việc thực hiện Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Triển khai Quyết định số 1587/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8031/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1587/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8035/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G – Phần truy nhập vô tuyến.

Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8076/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân về các giải pháp phòng chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Đắk Lắk

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thông báo về đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân về các giải pháp phòng chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thử nghiệm thống kê, đo lường chỉ số kinh tế số

Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7994/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 3146/BTTTT-QLDN ngày 17/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai thử nghiệm thống kê, đo lường chỉ số kinh tế số của tỉnh/thành phố.

Triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7998/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Ban hành Kế hoạch Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 -  2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7919/KH-UBND thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải thiện chỉ tiêu phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 7834/UBND-NNMT về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp nhằm cải thiện chỉ tiêu phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7968/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Triển khai Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 HĐND tỉnh

Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7977/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về chi hỗ trợ cho nhân viên y tế khối, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2019.

LĐLĐ tỉnh hướng dẫn chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

LĐLĐ tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 28/HD-LĐLĐ về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19,

UBND tỉnh thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phê duyệt hỗ trợ 20 hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong đợt 2

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2285/QĐ-UBND về phê duyệt hỗ trợ các hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2021 với tổng kinh phí gần 74,2 triệu đồng.

Một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19

Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7943/UBND-KGVX Các Sở, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 Văn phòng Chính phủ về một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Triển khai các Nghị quyết của Quốc hội

Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7850/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang