Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5658/KH-UBND, ngày 15/7/2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).

Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5636/UBND-KSTTHC, ngày 15/7/2019 về việc đánh giá kết quả thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 11/7/2019 về đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan tỉnh

Ngày 09/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1780/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung

Ngày 09/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1764/QĐ- UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung.

Triển khai các văn bản của trung ương.

Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5523/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của trung ương, theo đó UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện theo quy định, cụ thể như sau.

Thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5563/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1509/BXD-QLN ngày 28/6/2019 của Bộ xây dựng về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5547/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019, về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám; Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:500, 1:1.000; Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT, ngày 05/7/2019 về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 28/6/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5562/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 28/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo năm 2019.

Tổ chức thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án “Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng”.

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5645/UBND-NN&MT, về việc thực hiện Công văn số 4790/BNN-XD, ngày 08/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về tổ chức thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án “Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng”.

Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5635/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 906/TCTL-QLCT, ngày 04/7/2019 của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Triển khai các Văn bản Trung ương

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5638/UBND-KT, về việc thực hiện các Văn bản của Trung ương, gồm:

Thực hiện Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5606/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4496/BNN-KTHT, ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025.

Tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5632/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 832/TTg-ĐMDN ngày 09/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Triển khai Thông tư số 12/2019/TT- BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5557/UBND– KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 12/2019/TT- BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Triển khai Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5605/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Triển khai Thông tư số 05/2019/TT- BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5598/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 05/2019/TT- BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm thuốc trong kế hoạch của Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1825/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc trong kế hoạch được duyệt thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019- 2020 cho Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện các khoản đóng góp, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập

Ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5591/UBND-KGVX về thực hiện các khoản đóng góp, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND.

Thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện CCHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1798/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện CCHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này