Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại

Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-NC về việc thực hiện Công văn số 2147/BTP-BTTP ngày 26/6/2017 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

Thực hiện Báo cáo số 173/BC-BTP ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp

Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5108/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện nội dung Mục II (Giải pháp, kiến nghị các vấn đề lớn cần sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp) của Báo cáo số 173/BC-BTP ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp, về tổng kết 06 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp.

Cung cấp thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5117/UBND-NC, ngày 04/6/2017 gửi Thanh tra tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

Quyết định điều chuyển viên chức sự nghiệp

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1642/QĐ-UBND, ngày 03/7/2017 về việc điều chuyển số lượng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP từ Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sau khi chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sơ sinh cho cộng đồng dân tộc thiểu số

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND, ngày 03/7/2017 về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sơ sinh cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk do tổ chức Save the Children International (Anh) tài trợ.

Phê duyệt bản vẽ thi công – dự toán công trình Đường giao thông liên xã Ea Ral – Ea Sol, huyện Ea H’leo (Giai đoạn 1 – Phần khối lượng còn lại)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1640/QĐ-UBND, ngày 03/7/2017 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Đường giao thông liên xã Ea Ral – Ea Sol, huyện Ea H’leo (Giai đoạn 1 – Phần khối lượng còn lại).

Triển khai Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 22/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5090/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 22/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Rà soát số lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5107/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 2186/BTP-VĐCXDPL ngày 27/6/2017 của Bộ Tư pháp về rà soát số lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Phối hợp di dời hệ thống điện, phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh đoạn từ Đinh Tiên Hoàng nối với Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 04/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5116/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phối hợp di dời hệ thống điện, phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh đoạn từ Đinh Tiên Hoàng nối với Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột.

Báo cáo bổ sung về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 04/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5124/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 3339/BNV-CQĐP ngày 26/6/2017 của Bộ Nội vụ về báo cáo bổ sung về Đề án mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ

Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5109/UBND- NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, nganh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.

Triển khai Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5062/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5047/UBND- KGVX gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Triển khai Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5084/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5072/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện; Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao

Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5052/UBND- KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 4917/BKHĐT- PTDN ngày 16/6/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến nội dung nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.

Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1622/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1602/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 11-CCTr/TU ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thực hiện Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 10/02/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5043/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 10/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình, giải pháp quản lý, phát triển thị trường bán lẻ và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2017 của Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này