Tăng cường thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

Ngày 22/5, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 241/VPUBND-HCTC gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

Ngày 22/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 37-HD/TG hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quyết định số 534-QĐ/TU ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên.

Báo cáo kết quả thực hiện vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 và kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình bố trí dân cư.

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 110/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 và kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Ngày 22/5/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Triển khai Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3622/UBND- KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Triển khai Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3668/UBND- KGVX, gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 17/5/2017 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3597/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 924/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Triển khai quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3586/UBND- NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ- TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3628/UBND- TH, gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 5568/BTC-NSNN ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 (lần 3) năm 2017.

Triển khai Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3656/UBND - TH gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Triển khai Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3682/UBND - TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Triển khai Quyết định số 1378/QĐ-BQP ngày 27/4/2017 của Bộ Quốc phòng

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3634/UBND- NC gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1378/QĐ-BQP ngày 27/4/2017 của Bộ Quốc phòng về ban hành Quy định việc tổ chức hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự các cấp và Hội đồng tuyển sinh nhà trường Quân đội.

Triển khai Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3633/UBND- NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Hoàn chỉnh hồ sơ Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 16/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3561/UBND-TH, gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2224/BTNMT-KHTC ngày 08/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, năm 2017 và thẩm định cho vay lại dự án VILG.

Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3587/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 582/QĐ-BTP ngày 25/04/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư.

Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3588/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 975/BXD-QLN ngày 03/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư.

Thực hiện quy định của Luật Nhà ở về việc mua và sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3660/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện quy định của Luật Nhà ở về mua và sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Công tác quản lý vận hành dịch vụ công ích đô thị năm 2017 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3601/UBND-KT, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 844/SXD-KTVLXD, ngày 26/4/2017 của Sở Xây dựng về việc công tác quản lý vận hành dịch vụ công ích đô thị năm 2017 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý văn bản
Xử lý văn bản (23/05/2017, 22:06)

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3655/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý các văn bản gồm:

Triển khai Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3662/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này