Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2890/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Tham mưu ban hành Quy chế chung về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2786/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Tư pháp về việc xử lý Báo cáo thẩm định số 40/BCTĐ-STP ngày 11/4/2017 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định số lượng, chủng loại, giá mua máy móc, thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Tờ trình số 93/TTr-STC ngày 05/4/2017 của Sở Tài chính về đề nghị ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2740/UBND-KT, gửi Giám đốc Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2727/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 1152/TB-LĐTBXH ngày 28/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2016. Để chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Thông báo kết luận của UBND tỉnh về buổi làm việc với ngành y tế.

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 65/TB-UBND thông báo kết luận của UBND tỉnh về buổi làm việc với ngành y tế.

Triển khai Nghi định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2858/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Triển khai văn bản của Chính phủ

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2857/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai văn bản của Chính phủ, gồm:

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2861/UBND-CN gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng .

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện M’Đrắk

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2841/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện M’Đrắk về việc thực hiện Công văn số 151/HĐND-VP ngày 30/3/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện M’Đrắk.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Lắk

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2843/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lắk về việc thực hiện Công văn số 147/HĐND-VP ngày 30/3/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Lắk.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2017.

Triển khai Chương trình sữa học đường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2674/KH-UBND triển khai Chương trình sữa học đường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020.

Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2909/UBND-KGVX về việc triển khai Công văn số 1499/BCĐ-VPTTBCĐ ngày 12/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2902/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 336/UBDT-TT ngày 14/4/2017 của UBDT về thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”.

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2905/UBND-TH gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp năm 2017

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2903/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện Công văn số 115/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp, về triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017.

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2898/UBND-KGVX gửi Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh.

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 940/QĐ- UBND về Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Ngày 19/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 955/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này