Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2016

Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 358/UBND- KT gửi Sở Tài chính về triển khai thực hiện Công văn số 19039/BTC- QLCS ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2016.

Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 372/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Thông tư 36/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình; Thông tư 40/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, Hạng mục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa phận thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (lần 2,3,4) và các chi phí bảo vệ hiện trường; di dời mốc địa chính.

Cho Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Thuận An chuyển hình thức thuê đất

Ngày 13/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Thuận An chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với 41.484 m2 đất tại huyện Cư Kuin.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh Công trình hệ thống cấp, thoát nước và cải tạo lưới điện cho cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Ngày 09/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/QĐ - UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh Công trình hệ thống cấp, thoát nước và cải tạo lưới điện cho cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 244/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 18238/BTC- HCSN ngày 22/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới.

Triển khai thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 236/UBND- KT gửi Sở Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 223/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 284/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2378/QĐ- BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 224/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Quyết định số 2378/QĐ- BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 05/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Báo cáo tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2016

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 06/BC-UBND về tình hình thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg, ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường (BVMT) quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 166/QĐ-TTg, ngày 21/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Công văn số 17559/BTC-QLG của Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 136/UBND-KT ngày 09/01/2017 gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện Công văn số 17559/BTC-QLG của Bộ Tài chính, về việc triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ, về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 199/UBND-TH ngày 11/01/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhằm triển khai thực hiện Thông báo số 442/TB-VPCP ngày 29/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-TTg

UBND tỉnh vừa có Công văn số 202/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-TTg, ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh ban hành Công văn số 241/UBND-KT ngày 12/01/2017 gửi Sở Tài chính, về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) tại Thông báo số 448/TB-VPCP ngày 30/12/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Tiếp tục quản lý, sử dụng đối với 154 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Ea Súp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 253/UBND-KT ngày 12/01/2017 gửi Sở Tài chính và UBND huyện Ea Súp về việc tiếp tục quản lý, sử dụng đối với 154 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Ea Súp.

Tiếp tục quản lý, sử dụng đối với 256 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Ea H’leo

UBND tỉnh ban hành Công văn số 256/UBND-KT ngày 12/01/2017 gửi Sở Tài chính và UBND huyện Ea H’leo về việc tiếp tục quản lý, sử dụng đối với 256 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Tham mưu xử lý văn bản. (20/01/2017, 15:40)

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 283/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý văn bản:

Kiểm tra việc xả thải tại Cụm công nghiệp Tân An

UBND tỉnh ban hành Công văn số 311/UBND-NN&MT ngày 12/01/2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc kiểm tra việc xả thải tại Cụm công nghiệp Tân An ra khu vực đập Ea Trum thuộc địa bàn xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, theo nội dung báo cáo của UBND huyện Cư M’gar tại Công văn số 3763/UBND-TNMT ngày 27/12/2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này