Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ngày 05/7/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 95/TB-VPUBND về việc Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Triển khai Quyết định số 1224/QĐ-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 30/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5420/UBND–KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1224/QĐ-BTC, ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nợ và tài chính đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Triển khai thực hiện Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ

Ngày 01/07/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5429/UBND –TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Triển khai Công văn số 1786-CV/VPTU, ngày 27/6/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày 04/07/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5501/UBND–NC gửi Công an tỉnh về việc triển khai Công văn số 1786-CV/VPTU, ngày 27/6/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc gửi Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh.

Ngày 04/07/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1479/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 của Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh thành.

Kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022

Ngày 29/06/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022 .

Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5400/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Triển khai kết luận của Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5416/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 1208-KL/TU ngày 21/6/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 20/6/2022.

Triển khai các đề xuất, kiến nghị của Bộ Y tế liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người trong Ngành Y tế 06 tháng đầu năm 2022

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5502/UBND-NC, gửi các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Bộ Y tế liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người trong Ngành Y tế 06 tháng đầu năm 2022.

Khởi động lại Lễ hội “Đêm trắng Ban Mê - 2022”

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đồng ý khởi động lại Lễ hội “Đêm trắng Ban Mê - 2022” tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Xây dựng Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5330/UBND-KSTTHC, gửi các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh; Bưu điện tỉnh về việc xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 60/TTr-STTTT ngày 20/6/2022 về xin chủ trương xây dựng Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Các tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5333/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5405/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; các Hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh và Công văn số 3333/BYT-DP ngày 25/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19.

Thúc đẩy sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5404/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia.

Kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk triển khai thí điểm 02 xã chuyển đổi số năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

Ngày 30/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 131/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 .

Tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19

Ngày 29/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5405/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Các Hội, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh và Công văn số 3333/BYT-DP ngày 25/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắcxin phòng COVID-19.

Triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 01/7/2022, UBND ban hành Công văn số 5431/UBND-CN về việc triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành, gồm:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready