Định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 20/6/2016 về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình Caravan Thư viện 2030

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4914/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Buôn Hồ về xem xét Công văn số 06/6/2016 của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 về việc hỗ trợ chương trình Caravan Thư viện 2030.

Tiếp nhận hỗ trợ của Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4916/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Hội người cao tuổi tỉnh về xem xét Công văn số 928/SYT-KHNVY, ngày 26/5/2016 của Sở Y tế về việc hỗ trợ của Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng và văn bản đề nghị ngày 20/5/2016 của Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng.

Ban hành Chương trình điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016

Ngày 22/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1785/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4864/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 4626/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế.

Triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4909/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Thẩm định danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt 2, năm 2016

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4854/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4887/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xem xét Công văn số 10/2016/BQLTT ngày 06/6/2016 của Ban Quản lý Tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Tể tướng - Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài về việc sớm lấy tên danh nhân văn hóa Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài để đặt tên cho đường, phố và công trình trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4880/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

Triển khai thi hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4857/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; Các Sở, ban, ngành đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các Bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020.

Hỗ trợ, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4884/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 13/6/2016 của UBND huyện Krông Năng về đề nghị thống nhất chủ trương hỗ trợ về đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và hỗ trợ về ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Xuân Thắng, xã Ea Tân, huyện Krông Năng.

Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4891/UBND-TH gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 2043/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở.

Thẩm định danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4852/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Công văn số 276-CV/TU, ngày 31/5/2016 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về chế độ chính sách đối với cán bộ tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Thu hồi tạm ứng tồn ngân KBNN của Dự án đường Đông Tây

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4922/UBND-TH gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Công văn số 1568/STC-ĐT ngày 16/6/2016 của Sở Tài chính về việc phân bổ vốn 88 tỷ từ nguồn thu hồi dự án Đường Đông Tây; liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 105/TB-UBND ngày 03/6/2016 về kết luận cuộc họp giao ban UBND tỉnh tháng 5/2016 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2016.

Thẩm định danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt 2, năm 2016

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4853/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Sửa chữa, khắc phục sự cố sập cầu Hàm Long, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4824/UBND-CN gứi Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Ea Kar về việc sửa chữa, khắc phục sự cố sập cầu Hàm Long, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Hồ Krông Pách Thượng

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4809/UBND-NNMT gửi UBND huyện Ea Kar về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Hồ Krông Pách Thượng.

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Nguyễn Hải Ninh về việc cho vay vốn đối với Dự án trường tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 118/TB-UBND, ngày 23/6/2016 về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về việc cho vay vốn đối với Dự án trường tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt.

Tham mưu đầu tư dự án trồng và phát triển ca cao bền vững tại xã Ia Lốp và xã Ia Rvê, huyện Ea Súp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4778/UBND-NN&MT, ngày 20/6/2016 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh về đề nghị của Đoàn kinh tế quốc phòng 737, về việc cho chủ trương hợp tác đầu tư dự án trồng và phát triển ca cao bền vững tại xã Ia Lốp và xã Ia Rvê, huyện Ea Súp do Đoàn kinh tế quốc phòng 737 quản lý với Công ty cổ phần ca cao Intercontinental.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này