Triển khai Thông tư số 02/2016/TT-BXD, ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng

Ngày 30/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2197/UBND-CN gửi các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 02/2016/TT-BXD, ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà ở chung cư.

Triển khai Nghị định số 17/2016/NĐ-CP ngày 17/3/2016 của Chính phủ

Ngày 25/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2076/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 17/2016/NĐ-CP ngày 17/3/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Ngày 24/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2071/UBND-TCTM, gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 248/BTC-CST, ngày 07/01/2016 của Bộ Tài chính xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giới thiệu việc làm.

Ngày 25/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2081/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 1063/KH-BNV, ngày 11/3/2016 của Bộ Nội vụ về tổ chức làm điểm thực hiện khoản 2, Điều 9, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ngày 24/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2066/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, gồm:

Kế hoạch phòng chống bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh năm 2016

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2074/KH-UBND, ngày 25/3/2016 về việc phòng chống bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh năm 2016

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 119-CV/TG, ngày 25/3/2016 gửi Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Báo Đắk Lắk; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Sau đây, Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu Đề cương tóm tắt tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016).

Thực hiện Công văn số 893/BKHCN-ĐTG ngày 16/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, ngày 24/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2065/UBND-TH giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện

Ngày 23/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2024/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về triển khai thực hiện Quyết định số 408/QĐ-BTP ngày 11/3/2016 của Bộ Tư pháp, về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 05 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và 04 năm thi hành Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Hoạt động hỗ trợ cộng đồng cho đối tượng chính sách.

Ngày 21/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1925/UBND-VHXH gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 95/MOBIFONE – BTT ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Tổng công ty Viễn thông MOBIFONE về việc thực hiện hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại tỉnh Đắk Lắk.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án “Chăm sóc sức khỏe Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” hợp phần thực hiện tại Đắk Lắk

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2000/UBND-CN gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án “Chăm sóc sức khỏe Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” hợp phần thực hiện tại Đắk Lắk.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền biển, đảo năm 2016

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TG, ngày 23/3/2016 về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016.

Hướng dẫn tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Canpuchia

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/TG, ngày 23/3/2016 về việc hướng dẫn tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Hỗ trợ xã hội hóa việc tuyên truyền đẩy lùi bạo lực và ma túy học đường

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2045/UBND-VHXH, ngày 24/3/2016 về việc hỗ trợ xã hội hóa việc tuyên truyền đẩy lùi bạo lực và ma túy học đường theo đề nghị của Văn phòng phía nam Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tại Công văn số 78-CV/VPTWHPN ngày 15/3/2016.

Thực hiện Công văn số 3372/BTC-HCSN ngày 14/3/2016 của Bộ Tài chính, về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BTC và Thông tư số 53/2012/TT-BTC; ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2027/UBND-TCTM giao Sở Tài chính triển khai thực hiện.

Đăng ký hình thức khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016

Ngày 18/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1907/UBND-NC, gửi Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc đăng ký hình thức khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016.

Mở phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Tây Nguyên

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2027/UBND-NC, ngày 23/3/2016 gửi Bộ Tư pháp về việc mở phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Tây Nguyên.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 52/TB-UBND ngày 24/3/2016, về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ VII, giai đoạn 2011 – 2015.

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1913/UBND-VHXH gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt các nội dung chi và mức chi điều tra, thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo (phiếu C) và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng (phiếu C1).

Tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm 2016

Ngày 21/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1914/UBND-VHXH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính về xem xét Tờ trình số 433/TTr-SVHTTDL, ngày 10/3/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xin chủ trương tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm 2016 tại tỉnh Hà Giang.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này