Thực hiện Công văn số 1463/BKHCN-TĐC ngày 22/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4218/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1463/BKHCN-TĐC ngày 22/05/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến về kế hoạch triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4283/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1631/BTNMT-ĐCKS ngày 10/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 1495/BTNMT-ĐCKS ngày 29/3/2019 về việc cập nhật thông tin đánh giá tình hình thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010.

Kiểm tra chất lượng phiếu điều tra và rà soát một số địa bàn có nhà công vụ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4269/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 64/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 20/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc kiểm tra chất lượng phiếu điều tra và rà soát một số địa bàn có nhà công vụ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4200/UBND-NNMT, gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc thực hiện Công văn số 267/VPĐP-NV&MT ngày 12/4/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Quy định ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực điện lực.

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4281/UBND-KT, gửi Cục thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3533/BCT-ĐTĐL ngày 21/5/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực điện lực.

Triển khai Thông tư số 09/2019/TT- BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4176/UBND– KGVX gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 09/2019/TT- BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập.

Triển khai Quyết định số 681/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4262/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 681/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014- 2018.

Triển khai Nghị định số 45/2019/NĐ- CP ngày 22/5/2019 của Chính phủ

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4213/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ- CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Triển khai Quyết định số 636/QĐ- BLĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4175/UBND – KSTTHC gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 636/QĐ- BLĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tỉnh ủy Đắk Lắk  thống nhất Ngày  Kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 23/11/1940

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1502/QĐ-TU về việc lấy ngày 23 tháng 11 năm 1940 làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 4205/KH-UBND, ngày 27/5/2019 về việc triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019.

Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3974/KH-UBND, ngày 20/5/2019 về việc triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1136/STNMT-BVMT, ngày 17/5/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

Ban hành Định mức Kính tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019 về việc ban hành Định mức Kính tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 1202/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái văn hoá, du lịch dân tộc Đắk Lắk.

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đề nghị khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4096/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5625/BTC-NSNN, ngày 16/5/2019 của Bộ Tài chính về phối hợp sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 các dự án ngành Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4104/UBND-TH, về việc đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 các dự án ngành Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Gửi các nội dung đề xuất Chính phủ tại Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4093/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành về việc thực hiện Công văn số 4173/VPCP-TH ngày 16/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019.

Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4103/UBND-TH, gửi Sở Ngoại vụ về việc thực hiện Công văn số 1700/BNG-LS ngày 13/3/2019 của Bộ Ngoại giao về tổng kết thi hành Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4089/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này