Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8670/UBND-NN&MT, gửi ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 157/TWPCTT, ngày 28/9/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đề nghị báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (12/10/2018, 10:37)

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8675/UBND-TH, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Thực hiện Quyết định số 1281/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8676/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 1281/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 26/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam. Cụ thể:

Triển khai Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8681/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Thông báo số 416/TB-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ Công Thương về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 130/2018/NĐ- CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8678/UBND - KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Triển khai Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8718/UBND– NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

Ngày 8/10/2018, UBND tỉnh có Công văn số 8656/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC.

Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8662/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1781/ĐTKDV-KHTH ngày 20/9/2018 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC.

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8691/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BDVTU ngày 28/9/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2018).

Tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam – 2018” tại Hà Nội.

Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8643/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 4483/BVHTTDL-VP ngày 03/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam – 2018”.

Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8698/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc xét Tờ trình số 171/TTr-SXD ngày 24/9/2018 của Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt giá dịch vụ chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, Công văn số 636/STP-XD&KTVB ngày 20/9/2018 của Sở Tư pháp có ý kiến đối với việc phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt .

Triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8680/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Sở Công Thương về việc thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các dự án nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Phân bổ Kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 cho Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng.

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8719/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng về việc xét Công văn số 2614/SNN-QBVR, ngày 03/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phân bổ Kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 cho Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8705/UBND- NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1665/TTCP-PC ngày 02/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.

Triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8521/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 3133/BTTTT- TTCS ngày 18/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020.

Triển khai mô hình "Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp"

Ngày 03/10/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8524/UBND-TH về tổ chức mô hình “Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp”.

Thực hiện Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thông báo một số nội dung liên quan đến công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế như sau:

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 04/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2453/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 (từ 17/10-18/11/2018).

Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động “Tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1021-CV/BTGTU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân cảnh giác với hoạt động “Tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này