Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 6735/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành UBND tỉnh 07 tháng đầu năm 2018

Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 209/BC-UBND về đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 07 tháng đầu năm 2018.

Thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 6758/UBND-KT về thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn mức lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Báo cáo về kết quả 02 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đối với cán bộ, đảng viên

Ngày 15/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 211/BC-UBND về kết quả 02 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đối với cán bộ, đảng viên.

Báo cáo về giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đối với các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 210/BC-UBND về giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đối với các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Triển khai thực hiện Thông báo số 284/TB-VPCP ngày 08/8/2018 của Văn phòng Chính  phủ

Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hànhCông văn số 6781/UBND-KT,về việc thực hiện Thông báo số 284/TB-VPCP ngày 08/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Hướng dẫn sử dụng nguồn vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hànhCông văn số6765/UBND-CN,về việc thực hiện Công văn số 5410/BKHĐT-KTĐTLTN ngày 07/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (18/08/2018, 06:52)

Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6745/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1005/TTg-ĐMDN ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và theo quy định của pháp luật.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02, 03 và 08 thuộc Dự toán mua sắm bổ sung vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6755/UBND-KT, gửi Sở Y tế; Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên về việc xét Tờ trình số 171/TTr-SYT ngày 03/8/2018 của Sở Y tế về đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02, 03,06,07,08 và vật tư tim mạch thuộc Dự toán mua sắm bổ sung vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đề án tăng cường quản lý nguồn thu từ hoạt động sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích kinh doanh

Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6741/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Báo cáo số 99/BC-CT ngày 07/8/2018 của Cục Thuế tỉnh về kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý nguồn thu từ hoạt động sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Hỗ trợ khảo sát lắp đặt trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6711/UBND-NN&MT, gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; UBND các huyện Ea Kar, M’Đrắk, Cư M’gar, Ea Súp, Krông Năng, Krông Bông về việc thực hiện Công văn số 426/ĐKVTN ngày 30/7/2018 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về khảo sát lắp đặt trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6769/KH-UBND về Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018.

Ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018.

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6769/KH-UBND về Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7/2018

Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 208/BC-UBND Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7/2018.

Phối hợp triển khai Kế hoạch công tác năm 2018 của Ủy ban quốc gia về trẻ em

Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6772/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 993/QĐ-UBQGVTE ngày 01/8/2018 của Ủy ban quốc gia về trẻ em về ban hành kế hoạch công tác năm 2018 của Ủy ban quốc gia về trẻ em.

Đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6773/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 2432/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12.

Bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện Hồ sơ Dự án khu du lịch tại danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur, huyện Krông Ana

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6696/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 3460/BVHTTDL-DSVH ngày 03/8/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận Dự án khu du lịch tại danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 32/2018/QĐ- TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6731/UBND - TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ- TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

Thực hiện Công văn số 1950/BXD-HTKT ngày 07/8/2018 của Bộ Xây dựng

Ngày 15/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6826/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 1950/BXD-HTKT ngày 07/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, ổn định dân cư, đời sống của người dân di cư tự phát và người dân tại chỗ

Ngày 13/8/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1858/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, ổn định dân cư, Ban Chỉ đạo sắp xếp, ổn định dân cư, đời sống của người dân di cư tự phát và người dân tại chỗ của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018- 2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phone +84-262-3620123 Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này