Công khai Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính

Ngày 20/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4971/UBND-KSTTHC về việc công khai, niêm yết Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính.

Triển khai thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4972/KH-UBND, ngày 20/6/2018 về việc triển khai thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng

Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4934/UBND - TH gửi các Sở, ngành, thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Công văn số 6682/BTC- ĐT ngày 07/6/2018 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng.

Thực hiện Quyết định số 1365/QĐ-BTP ngày 14/6/2018 của Bộ Tư pháp

Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4961/UBND- NC gửi Sở Tư pháp; Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về triển khai thực hiện Quyết định số 1365/QĐ-BTP ngày 14/6/2018 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 4819/ KH-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tăng cường quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn

Ngày 18/6, UBND tỉnh ban hành Công văn 4887/UBND-NN&MT về việc tăng cường quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Đề án thành lập khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Cư M’Gar

Ngày 18/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1343/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập khu công nghệ ứng dụng công nghệ cao tại huyện Cư M’gar.

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế

Ngày 15/6/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1334/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017

Ngày 15/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4837/UBND-TH, về việc thực hiện Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Triển khai Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4860/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm.

Ngày 15/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4848/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 5594/VPCP-KGVX ngày 13/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm.

Triển khai Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 11/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4866/UBND – KGVX gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 712/QĐ- TTg ngày 11/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025.

Triển khai Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 15/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4834/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn sửa đổi bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

Triển khai Thông tư số 54/2018/TT - BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4893/UBND - KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 54/2018/TT - BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4829/UBND - KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 3936/BKHĐT- HTX ngày 11/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chỉ thị 12/CT- TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/6/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1360/QĐ- UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4902/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4904/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

Thực hiện Công văn số 4301/BNN-TCTL ngày 06/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4913/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4301/BNN-TCTL ngày 06/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018.

Liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2018

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4914/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý Tờ trình số 62/TTr-SGDĐT ngày 08/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về xin chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2018 cho trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phone +84-262-3620123 Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này