Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND, ngày 15/01/2018 về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chuẩn bị đấu thầu thuốc năm 2018

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 05/TB-UBND, ngày 10/1/2018 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh tại buổi làm việc với các đơn vị về công tác chuẩn bị đấu thầu thuốc năm 2018.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND, ngày 10/1/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Đề xuất các dự án di dân khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lỡ đất.

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 297/UBND-NNMT gửi Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 10659/BNN-PCTT ngày 25/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất các dự án di dân khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lỡ đất.

Tổng rà soát hiện trạng đội ngũ giáo viên các cấp và xác định nhu cầu đào tạo giáo viên

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 310/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổng rà soát hiện trạng đội ngũ giáo viên các cấp và xác định nhu cầu đào tạo giáo viên.

Triển khai thực hiện kết luận thanh tra

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 311/UBND-TH gửi Sở Ngoại vụ về việc triển khai Kết luận thanh tra chuyên ngành Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk của Bộ Ngoại giao số 4966/KL-BNG-Ttra ngày 04/12/2017.

Báo cáo tình hình thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 321/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo tình hình thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 281/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh về việc rút kinh nghiệm trong tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến kế hoạch vốn.

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 316/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Buôn Đôn về việc điều chỉnh, đính chính danh mục dự án bố trí từ Ngân sách tỉnh bổ sung cho Ngân sách huyện theo Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND.

Tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2018

UBND tỉnh ban hành Công văn số 300/UBND-KGVX, ngày 12/01/2018 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về viêc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 14/BVHTTDL-GĐ ngày 02/01/2018.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý IV/2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 284/UBND-TH, ngày 12/01/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý IV/2017, theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 05/BKHĐT-KTĐN ngày 02/01/2018.

Đề xuất nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 302/UBND-KGVX, ngày 12/01/2018 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, nhằm triển khai Công văn số 4769/BTTTT-TTĐN ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2020.

Áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

Ngày 15/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 342/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 12311/BCT- TTTN ngày 29/12/2017 của Bộ Công Thương về việc thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm.

Nghiên cứu tình hình các dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 314/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 3199/BXD-KTXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc nghiên cứu tình hình các dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Thực hiện Thông tư số 42/2017/TT- BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 301/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Thông tư số 42/2017/TT- BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT- BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số195/2013/NĐ- CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Triển khai Quyết định số 2715/QĐ- BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 308/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 2715/QĐ- BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản.

Thực hiện Quyết định số 5088/QĐ- BVHTTDL ngày 19/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 303/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Quyết định số 5088/QĐ- BVHTTDL ngày 19/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 287/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Triển khai Thông tư số 28/2017 TT- BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 323/UBND- KGVX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Thông tư số 28/2017 TT- BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 15/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 336/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phone +84-262-3620123 Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này