Đính chính nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh

Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND về việc đính chính nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh.

Quyết định thu hồi đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH xây dựng Long Biên

Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2861/QĐ-UBND về việc thu hồi 674,7m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH xây dựng Long Biên; giao 674,7m2 đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục Trụ sở làm việc Trung tâm  phát triển quỹ đất Đắk Lắk

Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục Trụ sở làm việc Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Hoàn chỉnh Dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn địa phương

Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10591/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 3747/TĐC-TC ngày 12/11/2020 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn địa phương và Công văn số 6447/BYT-K2ĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Y tế về dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị quyết số 171/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ

Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10505/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp .

Triển khai Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính

Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10504/UBND-KT gửi Sở Tài chính; Cục Hải quan Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 20/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 04/HD-BTGTU về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên

Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc thu hồi 22.488,5m2 đất của Công ty cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên; giao 22.488,5m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phối hợp triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10284/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 988/BQLVTCI-HCTH ngày 12/11/2020 của Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án “Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 15 tỉnh thuộc nhóm IV”.

Ngày 17/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục công trình đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cư Kuin.

Quyết định cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 17/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2761/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 771,1 m2 đất xây dựng trụ sở cơ quan; 162 m2 đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; 730,7 m2 đất trồng cây lâu năm; 87,5 m2 đất sản xuất kinh doanh sang đất ở tại nông thôn và 747,8 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất giao thông để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10202/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 03/11/2020 của Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, sinh hoạt chính trị và tuyên truyền; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Triển khai Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ

Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10295/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh về việc triển khai Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Triển khai Quyết định số 2864/QĐ-BCT ngày 09/11/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10293/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Quyết định số 2864/QĐ-BCT ngày 09/11/2020 của Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Triển khai thực hiện các Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT, 44/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 13/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10229/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 43/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; số 44/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.

Kết quả triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Theo đánh giá của BCĐ “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có việc làm hoặc nâng cao hiệu quả làm việc đạt trên 80% và 70% số người có việc làm phù hợp với nghề đào tạo. Chất lượng đào tạo nghề được nâng lên, góp phần tăng thu nhập cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Triển khai Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10071/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Hải quan Đắk Lắk về việc triển khai Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Thực hiện các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10083/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

Triển khai Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10068/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh về việc triển khai Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH MTV in Đắk Lắk gia hạn sử dụng 5.111m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất Trụ sở làm việc, nhà xưởng

Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2707/QĐ-UBND về việc Cho phép Công ty TNHH MTV in Đắk Lắk gia hạn sử dụng đối với diện tích 5.111m2 đất thuộc thửa đất số 201, tờ bản đồ số 33, tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 2024/QĐ-UB ngày 09/8/2011) để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất Trụ sở làm việc và Nhà xưởng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này