UBND tỉnh Đắk Lắk UBND tỉnh Đắk Lắk

Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chấp hành của HĐND và là cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Pháp luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong quản lý hành chính Nhà nước và trong mối quan hệ với HĐND dưới sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, theo hệ thống hành chính 4 cấp ...
Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc.

Lãnh đạo UBND tỉnh:

 

 

 

Nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 – 2021, theo Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh.

1. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực, công tác sau đây:

- Quy hoạch; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất); đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh; chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước;

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài;

- Các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công;

- Những vấn đề chung về: Kêu gọi và hợp tác đầu tư; công tác quốc phòng – an ninh, đối ngoại; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; cải cách hành chính; địa giới hành chính nhà nước; công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua, khen thưởng;

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và các giải pháp đột phá trên các lĩnh vực;
- Duy trì việc chấp hành quy chế làm việc của UBND tỉnh; giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các Ban của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Theo dõi, chỉ đạo: Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh.

d) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo lĩnh vực liên quan.

đ) Phụ trách địa bàn các huyện: Lắk, Krông Ana và thành phố Buôn Ma Thuột.

2. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

a) Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực:

- Chương trình phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Chương trình năng lượng và tiết kiệm năng lượng; Công nghiệp – Thương mại xuất, nhập khẩu;

- Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại;

- Các Quỹ thuộc lĩnh vực phụ trách; Xử lý các vấn đề thường xuyên về CCHC và công tác Nội vụ (trừ công tác tôn giáo và các nội dung do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo).

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Sở Nội vụ (trừ Ban Tôn giáo); Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Công ty Điện lực Đắk Lắk; các Ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh; Cục Thống kê; Cục Hải quan Đắk Lắk; các doanh nghiệp, các đơn vị, các Hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

d) Làm Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo lĩnh vực liên quan.

đ) Phụ trách địa bàn các huyện: Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar.

e) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực:

-  Xây dựng, giao thông vận tải, cửa khẩu;

- Văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao;

- Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển các loại hình doanh nghiệp; các Quỹ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ; Hội nhập quốc tế; theo dõi và chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết, ghi nhớ với các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; chương trình hợp tác của tỉnh trong vùng tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam;

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực: Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các doanh nghiệp, các đơn vị, các Hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

c) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo lĩnh vực liên quan.

d) Phụ trách địa bàn các huyện: Ea Kar, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ.
đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực:

- Giáo dục và Đào tạo;

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội;

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em;

- Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, các đơn vị, các Hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

c) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo lĩnh vực liên quan.

d) Phụ trách địa bàn các huyện: Cư Kuin, Krông Pắc.

đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực:

- Công tác nội chính;

- Công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền;

- Xử lý các vấn đề thường xuyên về công tác dân tộc; tôn giáo; công tác đối ngoại; các vấn đề về nhân quyền; công tác biên giới; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm (trừ công tác tôn giáo và các nội dung do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo).

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo: Ban Dân tộc; Sở Ngoại vụ; Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ); Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Thi hành án dân sự tỉnh; các doanh nghiệp, các đơn vị, các Hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

c) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo lĩnh vực liên quan.

d) Phụ trách địa bàn các huyện: M’Drắk, Krông Bông.

đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các ngành và lĩnh vực:

- Nông nghiệp, nông thôn; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

- Tài nguyên môi trường;

- Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;

- Kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các doanh nghiệp, các đơn vị, các Hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

c) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo lĩnh vực liên quan.

d) Phụ trách địa bàn các huyện: Krông Búk, Ea H’leo.

đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Ủy viên UBND tỉnh – là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao và những công việc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2016. Các Quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Địa chỉ : Số 09 Lê Duẩn - Tp Buôn Ma Thuột

Điện thoại : 08050557 Fax : 08050554

Website: https://daklak.gov.vn

 

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này