Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4941/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 886/QĐ- TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4991/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 7420/BTC- QLG ngày 06/6/2017 của Bộ Tài chính về tình hình triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá.

Triển khai Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4922/UBND- KT gửi Sở Tài chính về triển khai Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng

Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4974/UBND- KT gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về xử lý Công văn số 2160/LĐTBXH- QHLĐTL ngày 01/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4963/UBND- NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Công văn số 2076/BTP- PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp, về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017.

Triển khai Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4856/UBND - KGVX, gửi các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh về triển khai Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia.

Phê duyệt dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Cư M’gar năm 2017

Ngày 29/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1591/QĐ- UBND về việc phê duyệt dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Cư M’gar năm 2017 – Hạng mục: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; quản lý, sửa chữa hệ thống chiếu sáng.

Triển khai Quyết định số 23/2017/QĐ- TTg, ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5034/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 23/2017/QĐ- TTg, ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ- TTg, ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Xác định vị trí đất dự kiến thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp để thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4904/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định vị trí đất dự kiến thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp để thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Đường giao thông từ xã Ea H’leo nối đường biên giới Tây Bắc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2)

Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5006/UBND-CN, gửi UBND huyện Ea H’leo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Đường giao thông từ xã Ea H’leo nối đường biên giới Tây Bắc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2).

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội năm 2016.

Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4968/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, về việc thực hiện Công văn số 7903/BTC-NSNN, ngày 14/6/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội năm 2016.

Kinh phí để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4970/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 7765/BTC-NSNN, ngày 12/6/2017 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý khoáng sản giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5010/UBND-NNMT, gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Ana về việc thực hiện Công văn số 3146/UBND-NN ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện đề nghị tăng cường phối hợp quản lý trong hoạt động khai thác cát khu vực giáp ranh hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X).

Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4881/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 777-CV/TU, ngày 12/6/2017 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X).

Hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV)

Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4872/UBND-KT, gửi các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV).

Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4883/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách năm 2017.

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 4980/CTr-UBND về việc biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách năm 2017.

Thực hiện nghiêm túc việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4925/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hội, Đoàn thể thuộc tỉnh; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản về việc thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

Ngày 29/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1598/QĐ- UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Công tác phòng, chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4985/UBND- KT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Các cơ quan ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 6052/VPCP-VI ngày 12/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc công tác phòng, chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này