Thống nhất Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Cư Klông, huyện Krông Năng

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4677/UBND-NN&MT, về việc thống nhất Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Cư Klông, huyện Krông Năng, theo nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Rà soát, thành lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng chuyển giao cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh để thực hiện, quản lý

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4669/UBND-TH, về việc rà soát, thành lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng chuyển giao cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh để thực hiện, quản lý.

Triển khai Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4714/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè.

Triển khai Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4641/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp về triển khai Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4671/UBND- KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Triển khai Quyết định số 1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4692/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Quyết định số 1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Công bố Hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016.

Triển khai Công văn số 4521/BNN-TCLN ngày 01/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4691/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về thực hiện Công văn số 4521/BNN-TCLN ngày 01/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Triển khai Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4710/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

Ngày 19/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1472/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1466/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 16/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 143/BC-UBND về việc kết quả kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo số liệu về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4719/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1307/BXD-HĐXD ngày 09/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo số liệu về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4695/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 7317/BTC-HCSN, ngày 02/6/2017 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Khảo sát thực tế tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Văn phòng điều phối Trung ương

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4683/UBND-NN&MT, gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc khảo sát thực tế tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống nhất cơ chế quản lý điều hành các chương trình, đề án, dự án thuộc ngành giáo dục .

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4688/UBND-TH, gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2294/BGDĐT-KHTC ngày 29/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống nhất cơ chế quản lý điều hành các chương trình, đề án, dự án thuộc ngành giáo dục.

Phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến về pháp luật

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4656/UBND-NC, gửi các Sở Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1973/BTP-PBGDPL ngày 12/6/2017 của Bộ Tư pháp về phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017.

Chương trình phẫu thuật nhân đạo của Tổ chức Operation Smile.

Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4623/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xem xét Văn bản của tổ chức Operation Smile về việc thực hiện Chương trình phẫu thuật cho trẻ bị dị tật môi, vòm miệng tại Đắk Lắk trong tháng 7/2017.

Mở rộng diện tích khai hoang và xây dựng đồng ruộng trên địa bàn các xã, thị trấn, huyện Ea Súp

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4663/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 26/5/2017 của UBND huyện Ea Súp về đề nghị cho chủ trương mở rộng diện tích khai hoang và điều chỉnh, bổ sung khối lượng dự án: Khai hoang và xây dựng đồng ruộng trên địa bàn các xã, thị trấn, huyện Ea Súp.

Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4647/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Công văn số 2400/BGDĐT-ĐANN ngày 05/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4646/UBND-VHXH, gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 1922/BHXH-CSYT ngày 19/5/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT tại địa phương để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế và sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này