Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 201/BC-UBND về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019.

Triển khai các Văn bản Trung ương.

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5711/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành Trung ương, theo đó UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để nghiên cứu hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định, gồm:

Đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5716/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 7947/BTC-CST ngày 11/7/2019 của Bộ Tài chính về việc đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Triển khai Công văn số 2563/BTP-VĐCXDPL ngày 10/7/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5727/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 2563/BTP-VĐCXDPL, ngày 10/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc triển khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Lựa chọn, xây dựng các Báo cáo điển hình về một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay của địa phương, doanh nghiệp.

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5667/UBND-TH, về việc thực hiện Công văn số 2999-CV/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy về phối hợp triển khai Đề án Tổ chức tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội của Ban Kinh tế Trung ương.

Triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BYT ngày 12/7/2019 của Bộ Y tế

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5721/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Thông tư số 16/2019/TT-BYT ngày 12/7/2019 của Bộ Y tế về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5742/UBND-CN gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 536/BC-SXD ngày 27/6/2019 của Sở Xây dựng về việc công tác thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5738/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

Triển khai Thông tư số 99/2019/TT- BQP ngày 28/6/2019 của Bộ Quốc phòng

Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5767/UBND– NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 99/2019/TT- BQP ngày 06/7/2019 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 168/2018/NĐ- CP của Chỉnh phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5773/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 176/BCA-C02 ngày 27/6/2019 của Bộ Công an, về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 17/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1892/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Triển khai Công văn số 4848/BNN-TCCB ngày 09/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5698/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 4848/BNN-TCCB ngày 09/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp.

Triển khai Thông báo số 4603/TB-BNN-VP ngày 02/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5699/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông báo số 4603/TB-BNN-VP ngày 02/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do”.

Triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5664/UBND– KT gửi Sở Công Thương về triển khai Công văn số 4952/BCT-PVTM ngày 11/7/2019 của Bộ Công Thương về việc triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Triển khai thực hiện Công văn số 1568/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5672/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 1568/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai Nghị quyết số 46/NQ-CP về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 16/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị do không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại và tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5679/UBND– TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Nghị quyết số: 76/2019/QH14, 83/2019/QH14, 84/2019/QH14 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 6237/VPCP-QHĐP ngày 13/7/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng)

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5707/UBND-TH, về việc triển khai Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng).

Thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5670/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Thực hiện Thông báo số 19/TB-BTP ngày 05/7/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5705/UBND-NC, về việc thực hiện Thông báo số 19/TB-BTP ngày 05/7/2019 của Bộ Tư pháp về thông báo ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tại Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Tư pháp với UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này