Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT, ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8243/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn.

Xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8212/UBND-KGVX gửi các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 4215/LĐTBXH-VPQGGN ngày 01/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Công văn số 3809/BTP-VĐCXDPL ngày 02/10/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8244/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, về việc thực hiện Công văn số 3809/BTP-VĐCXDPL ngày 02/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế.

Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8133/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 08/BCĐDTLCP, ngày 27/8/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi, về việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và gây lây lan dịch bệnh.

Triển khai Quyết định số 1940/QĐ-BTC ngày 02/10/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8190/UBND – KT gửi các sở ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1940/QĐ-BTC ngày 02/10/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm 2019

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8109/UBND- KT gửi các Sở ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 7193/BCT-TTTN ngày 26/9/2019 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm 2019

Bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày 07/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Triển khai Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8108/UBND – KT gửi Sở Tài chính, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Triển khai Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8110/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8154/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa.

Triển khai Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8182/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân – giày ủng an toàn.

Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa.

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2851/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa đã phê duyệt tại Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh như sau:

Xử lý sự cố các đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8090/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6914/BNN-TCTL, ngày 19/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý sự cố các đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 8493/VPCP-NN, ngày 20/9/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8055/UBND-NNMT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 8493/VPCP-NN, ngày 20/9/2019 của Văn phòng Chính phủ, về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị.

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8064/UBND-NC gửi Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-TU ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo Sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột

Ngày 02/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2841/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo Sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp Ea Ngai, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2845/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp Ea Ngai, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT), vốn vay ngân hàng thế giới (WB).

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Minh, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2844/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Minh, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT), vốn vay ngân hàng thế giới (WB).

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Quyết Tiến, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2842/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Quyết Tiến, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT), vốn vay ngân hàng thế giới (WB);

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, xã Hòa An, huyện Krông Pắc

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2843/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT), vốn vay ngân hàng thế giới (WB).

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này