Triển khai Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ

Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2271/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Triển khai Quyết định số 252/QĐ-BVHTTDL ngày 24/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2359/UBND- KSTTHC gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 252/QĐ- BVHTTDL ngày 24/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018.

Triển khai Quyết định số 648/QĐ- BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2364/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk về thực hiện Quyết định số 648/QĐ- BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Triển khai Quyết định số 303/QĐ- TTg ngày 21/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2352/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 303/QĐ- TTg ngày 21/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016- 2020 và sử dụng dự phòng 10% vốn nước ngoài tại Bộ, ngành và địa phương.

Triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2242/UBND – KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Triển khai Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2239/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ- TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2241/UBND – KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện nội dung chỉ đạo, triển khai của Văn phòng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 28/2018/QĐ- TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 1970/BC- VPCP ngày 12/3/2019.

Thông báo của lãnh đạo tỉnh về triển khai các giải pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 25/3, Văn phòng UBND tỉnh triển khai Thông báo của của lãnh đạo tỉnh về triển khai các giải pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi.

Tăng cường công tác tiếp công dân và khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân và khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sửa đổi bổ sung thông tin công chức tại kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2018

Ngày 22/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 631/QĐ- UBND về việc sửa đổi bổ sung thông tin công chức tại kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Triển khai Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT, 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố danh mục thủ tục hành chính.

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2208/UBND-KSTTHC gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT, 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2115/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2845/BTC-TCDN ngày 13/3/2019 của Bộ Tài chính về tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”.

Triển khai Công văn số 1239/UBKHCNMT14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội khóa XIV

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2162/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1239/UBKHCNMT14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội khóa XIV, về xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát “Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm”.

Thực hiện tiêu bản Voi
Thực hiện tiêu bản Voi (27/03/2019, 08:15)

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2166/UBND-KGVX về việc Báo cáo số 305/BC-SVHTTDL ngày 20/02/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lấy ý kiến thực hiện tiêu bản Voi.

Thực hiện chính sách pháp luật về thư viện

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2168/UBND-KGVX về việc triển khai Báo cáo số 1859/BC-UBVHGDTTN14 ngày 05/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thư viện.

Triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 22/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2274/UBND-TH, gửi Cục Thống kế tỉnh về việc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 599/QĐ-UBND, ngày 21/3/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019.

Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 606/QĐ-UBND, ngày 21/3/2019 ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Tuyên truyền điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa có Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU, ngày 22/3/2019 về việc báo chí tuyên truyền điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2161/UBND – NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 1025/BTNMT-TCMT ngày 11/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này