Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 24/TB-VPUBND, ngày 01/4/2019 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp bàn về Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh.

Triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2426/UBND – KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2498/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030”.

Triển khai Quyết định số 311/QĐ- TTg ngày 22/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2460/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ngân hành Chính sách Xã hội tỉnh về thực hiện Quyết định số 311/QĐ- TTg ngày 22/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ nguồn vốn bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay.

Triển khai Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2504/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2425/UBND – KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai Nghị định số 28/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2448/UBND – NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện Nghị định số 28/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2526/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1074/BGDĐT-GDTC ngày 19/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2470/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Kế hoạch số 1056/KH-BVHTTDL ngày 25/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều hành giá và thực hiện các khoản thu.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2525/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020.

Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2020.

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2452/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 1627/BCT-TMĐT ngày 13/3/2019 của Bộ Công Thương về việc xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019

Ngày 01/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 83/BC-UBND về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019.

Báo cáo về tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

Ngày 01/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 80/BC-UBND về tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2439/KH-UBND, ngày 01/4/2019 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

Tuyên truyền Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019.

Ngày 01/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1234-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019.

Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 665/QĐ-UBND về ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Tư vấn triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh năm 2020 đến 2025

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 664/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Tư vấn triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh năm 2020 đến 2025.

Ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Qũy phát triển Nhà- Đất tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 690/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Qũy phát triển Nhà- Đất tỉnh Đắk Lắk.

Sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ngày 27/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2386/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên,

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này