Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk (25/11/2022, 14:23)

Ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, chịu sự quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu theo tên gọi và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm và trong từng thời kỳ. Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch, chương trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình và hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư. Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân trong hoạt động xúc tiến đầu tư.
Tổ chức thu thập, hệ thống hóa các số liệu, khai thác, xử lý các thông tin về kinh tế - xã hội, về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, các chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư, thủ tục đầu tư,… nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư. Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư.
Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư như: thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các đề án, báo cáo; tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước và nước ngoài, tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài… Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.
Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Trung tâm theo quy định. Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Việc cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ - Phòng Xúc tiến Đầu tư; Phòng Tổng hợp hành chính và Dịch vụ. Số lượng Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành. Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; phân bổ số lượng người làm việc tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ.
Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ trong chỉ tiêu số lượng người làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Trong quá trình hoạt động, tùy theo yêu cầu thực tế phát sinh và khả năng cân đối thu - chi, Giám đốc Trung tâm có quyền hợp đồng công việc cụ thể với các cá nhân, tổ chức ngoài Trung tâm để thực hiện hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ của Trung tâm.
Tổ chức thực hiện giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này và Đề án số 526/ĐASKHĐT ngày 09/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư trái với quy định tại Quyết định này. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đắk Lắk, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

HTBắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready