Triển khai Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1971/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo một số nội dung tổ chức thi hành Luật đất đai năm 2013.

Tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày 19/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ- UBND về việc Tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2044/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 753/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương khóa IX và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư khóa VII

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2098/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TW ngày 13/3/2019 của Tỉnh ủy về báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương khóa IX và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư khóa VII.

Bồi dưỡng kiến thức thống kê cho những người làm công tác thống kê

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1980/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1256/BKHĐT-TCTK ngày 28/02/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bồi dưỡng kiến thức thống kê cho những người làm công tác thống kê.

Nghiên cứu dự án cung cấp hệ thống dự báo thời tiết cho cà phê bền vững

Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2071/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Công văn số 17/19-CIATVN ngày 07/3/2019 của Trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế CIAT – khu vực Châu Á về nghiên cứu dự án cung cấp hệ thống dự báo thời tiết cho cà phê bền vững.

Tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2080/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Báo cáo số 40/BC-CT ngày 12/3/2019 của Cục Thuế tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện Đề án Quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2013/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở

Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2090/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở.

Triển khai Kế hoạch số 708/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1974/UBND- NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Kế hoạch số 708/KH- BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019.

Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2087/UBND-TH gửi Cục Thống kê tỉnh về việc triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, gồm:

Triển khai thực hiện Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2092/UBND-CN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Ngày 13/3/2019, Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Triển khai Quyết định số 463/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 15/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2014/UBND-KSTTHC, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 463/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2019 về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2018.

Tuyên truyền Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 60 – KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Ngày 14/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1218-CV/BTGTU, gửi Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành tại tỉnh, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Ban Tuyên giáo thành ủy Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Kế hoạch 90-KH/TU về tổ chức “Hội thảo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 60-KL/TW ngày 27/11/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020, phương hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo dự kiến tổ chức ngày 29/3/2019 tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 551/QĐ-UBND, ngày 14/3/2019 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin nhân khẩu đặc thù Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1981/UBND-TH gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 13/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 26/02/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin nhân khẩu đặc thù Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1988/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này