Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, công suất 640 m3 /ngày đêm”

Ngày 11/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, công suất 640 m3 /ngày đêm” (sau đây gọi là Dự án) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định này.

Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”

Ngày 11/12/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.

Triển khai Thông tư số 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10840/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 72/2023/TT-BTC, ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Chỉ thị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Buôn Hồ

Ngày 06/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2613/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Buôn Hồ tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/01/2023, cụ thể một số nội dung như sau:

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học

Ngày 06/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10769/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học.

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Năm Ngọc gia hạn tiến độ sử dụng đối với 11.687 m 2 đất tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo để thực hiện Dự án xây dựng Chợ Ea Tir

Ngày 05/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Năm Ngọc gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng kể từ ngày Quyết định này ban hành đối với diện tích 11.687 m 2 (Bằng chữ: Mười một nghìn sáu trăm tám mươi bảy mét vuông) đất thuộc thửa đất 84, tờ bản đồ số 20, tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo (được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 11/08/2016) để tiếp tục sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án xây dựng Chợ Ea Ti.

Triển khai Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày 06/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10794/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành gồm.

Quyết định về việc thu hồi 23.742,2 m 2 đất tại Cụm công nghiệp M’Drắk, xã Krông Jing, huyện M’Drắk của Công ty cổ phần Pisico Đắk Lắk

Ngày 05/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2591/QĐ-UBND về việc thu hồi 23.742,2m2 đất (Hai mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi hai phẩy hai mét vuông) thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ địa chính số 36 tại Cụm công nghiệp M’Drắk, xã Krông Jing, huyện M’Drắk của Công ty cổ phần Pisico Đắk Lắk .

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đắk Lắk

Ngày 05/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2597/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đắk Lắk, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Triển khai Thông tư số 96/2023/TT-BQP, ngày 29/11/2023 của Bộ Quốc phòng

Ngày 05/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10749/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện thông tư số 96/2023/TT-BQP về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ”.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 tỉnh Đắk Lắk

Ngày 05/12/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đến năm 2030 tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 70/2023/TT-BTC ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 06/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10792/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 70/2023/TT-BTC, ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bãi bỏ các Quyết định số 42/2008/QĐ-BTC ngày 25/6/2008 và Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Triển khai Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 29/11/2023 của Chính phủ

Ngày 06/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10781/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2023/NĐ-CP, ngày 29/11/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 05/12/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật”

Ngày 05/12/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Quyết định về việc Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk

Ngày 01/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2571/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk đối với thửa đất số 169, tờ bản đồ số 33, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. diện tích đất 5.536,2 m 2 (Năm nghìn năm trăm ba mươi sáu phẩy hai mét vuông) để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Ana

Ngày 04/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2576/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Ana tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh, một số nội dung cụ thể như sau.

Triển khai Nghị quyết số 197/NQ-CP ngày 23/11/2023 của Chính phủ

Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10571/UBND-CN gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 197/NQ-CP ngày 23/11/2023 của Chính phủ về việc gia nhập Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready