Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 18) trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2926/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 18) trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Triển khai Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10307/UBND-KT về việc thực hiện Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng, Giám định tư pháp, Lý lịch tư pháp, Nuôi con nuôi và Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/10/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng, Giám định tư pháp, Lý lịch tư pháp, Nuôi con nuôi và Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra-đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất

Ngày 21/10/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 10313/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTTTT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất”.

Triển khai thực hiện các Thông tư của Thanh tra Chính phủ

Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10205/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Thanh tra Chính phủ, gồm:

Triển khai văn bản của Bộ Công Thương

Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10277/UBND-CN gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Thông tư của Bộ Công Thương, gồm:

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 19/10/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2915/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/10/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 10184/UBND-CN gửi Ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đọan I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/10/2021,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10202/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk .

Dừng thực hiện Văn bản ủy quyền giải quyết đề xuất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ra, vào tỉnh Đắk Lắk trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 20/10/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 10280/UBND-CN gửi giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc dừng thực hiện Văn bản ủy quyền giải quyết đề xuất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ra, vào tỉnh Đắk Lắk trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Tham mưu triển khai Quyết định số 1739/QĐ-TTg, ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10262/UBND-NC, gửi Công an tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTg, ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”.

Triển khai Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ

Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10276/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Giám sát người về từ khu vực có dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 10255/UBND-KGVX ngày 20/10/2021 về việc giám sát người về từ khu vực có dịch COVID-19

Ban hành Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022.

Chỉ thị về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 18/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10139/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gồm

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10223/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm:

Tham mưu báo cáo đánh giá thực trạng kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh giai đoạn 2011 - 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10124/UBND-NC, gửi Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 3621/BCA-A04, ngày 07/10/2021 của Bộ Công an về đánh giá thực trạng kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh giai đoạn 2011 – 2021.

Triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2022 của các địa phương

Sở Công Thương vừa ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm tiến hành chỉ đạo công tác rà soát và đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2022 theo chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025.

Thông báo Công khai Kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT (Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021).

Ngày 15 tháng 10 năm 2021 Công an huyện Krông Bông ban hành Thông báo số 42/CAH-CSGT-TT, về việc công khai Kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT (Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021).

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang