Lập Phương án sử dụng đất tổng thể đối với diện tích các Công ty nông, lâm nghiệp dự kiến bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng.

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5414/UBND-NNMT, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty nông, lâm nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 1259/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập Phương án sử dụng đất tổng thể đối với diện tích các Công ty nông, lâm nghiệp dự kiến bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng.

Ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 12-Ctr/TU của Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 20/7/2017 ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị và Chương trình số 12-Ctr/TU, ngày 24/4/2017 của Tỉnh ủy về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Kết quả thực hiện Quyết định số 5607-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 180/BC-UBND, ngày 18/7/2017 về kết quả thực hiện Quyết định số 5607-QĐ/TU, ngày 02/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” trên địa bàn tỉnh.

Công bố Top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam 2017

Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5581/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố Top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam 2017.

Thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5491/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 7144/VPCP-KSTT ngày 07/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác thi hành án hành chính

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5483/UBND-NC, gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác thi hành án hành chính.

Ban hành định mức bình quân hỗ trợ đất ở, đất sản xuất thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của TTCP trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5478/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc ban hành định mức bình quân hỗ trợ đất ở, đất sản xuất thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của TTCP trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg, ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5459/UBND-TH, về việc triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg, ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Triển khai tuyên truyền các nội dung, khẩu hiệu về ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5481/UBND- TH gửi các Sở: Ngoại vụ, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk về thực hiện Công văn số 2423/BNG- ASEAN, ngày 03/7/2017 của Bộ Ngoại giao về việc triển khai tuyên truyền các nội dung, khẩu hiệu về ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết Quốc hội mới thông qua

Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5543/UBND- NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan về triển khai thực hiện Công văn số 2247/BTP-PBGDPL ngày 30/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Triển khai Chỉ thị số 31/CT- TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5541/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT- TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.

Triển khai Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5465/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BHXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Triển khai Quyết định của Bộ Tư pháp về hòa giải thương mại

Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5544/UBND- NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về triển khai thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại.

Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Ngày 14/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1767/QĐ- UBND về Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Triển khai Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06/7/2017 của Chính phủ

Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5533/UBND- KGVX gửi các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công an tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Thực hiện Quyết định số 269/QĐ-BKHĐT ngày 06/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5527/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Quyết định số 269/QĐ-BKHĐT ngày 06/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Danh mục các hoạt động Xúc tiến Đầu tư thuộc Chương trình Xúc tiến Đầu tư Quốc gia năm 2017.

Báo cáo tình hình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 176/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Ngày 7/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 170/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Phê duyệt Đề cương – Dự toán Quy hoạch cánh đồng lớn giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương – Dự toán Quy hoạch cánh đồng lớn giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5418/UBND-CN, ngày 12/7/2017 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này