Thực hiện Công văn số 65/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 281/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 65/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội.

Thực hiện Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 104/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ Quy định về khung giá đất.

Triển khai Thông báo số 9544/TB-BNN-VP ngày 20/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 104/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ Quy định về khung giá đất.Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 257/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Thông báo số 9544/TB-BNN-VP ngày 20/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tại Hội nghị “Đánh giá tình hình triển khai chính sách về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi” và Hội nghị “Đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi”.

Kế hoạch tổ chức Hội chợ xúc tiến Du lịch Đắk Lắk năm 2020

Ngày 10/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 280/KH-UBND về tổ chức Hội chợ xúc tiến Du lịch Đắk Lắk năm 2020.

Triển khai Quyết định số 3807/QĐ- BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 73/UBND- KGVX gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Quyết định số 3807/QĐ- BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1593-CV/BTGTU, ngày 6/1/2020 về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV.

Cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

Ngày 03/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3946/QĐ- UBND về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 31/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3953/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk – Đợt 2.

Triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 122/UBND-KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”.

Triển khai Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 88/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”.

Triển khai Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 87/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

Triển khai Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 47/UBND–KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020

Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 06/1/2020 về triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10825/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ.

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10822/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 3017/BXD-QLN ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 4971/QĐ-BNN-XD, ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai Quyết định số 4971/QĐ-BNN-XD, ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn số 6847/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 20/12/2019

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10763/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6847/BTNMT-TCMT ngày 20/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.

Triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10753/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6825/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024.

Triển khai Công văn số 6211/TCMT-CPTTr ngày 18/12/2019 của Tổng Cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10735/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 6211/TCMT-CPTTr, ngày 18/12/2019 của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, cung cấp đối tượng kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2020.

Ngày 02/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 33/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này