Triển khai thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4216/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chương trình số 13-CTr/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế.

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4201/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1781/BTP-VĐCXDPL ngày 26/5/2017 của Bộ Tư pháp, về việc cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế.

Thực hiện công tác bồi thường GPMB kênh chính Đông Dự án Ia Mơr giai đoạn 2.

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4193/UBND-NNMT, gửi UBND huyện Ea Súp về việc xét Công văn số 1045/SNN-KHTC ngày 23/5/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý.

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4184/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ea H’leo, các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý về việc Quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4217/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành trong tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Triển khai Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội, Công văn số 832/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4221/UBND-NNMT, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 3164/VPCP-NN ngày 03/4/2017 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 832/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4231/UBND-KGVX, gửi các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Xây dựng, Tài chính; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) và Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ.

Cung cấp tài liệu phục vụ đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4209/UBND-KT, gửi các Sở Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Các Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp về việc thực hiện Công văn số 147/KV XII-TH ngày 31/5/2017 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc lập Kế hoạch Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp do tỉnh Đắk Lắk quản lý.

Dừng thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4252/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Krông Bông về việc dừng thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4258/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2639/BNV-TCBC ngày 19/5/2017 của Bộ Nội vụ, về công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phòng trào thi đua “Dân vận khéo”

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4225/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 28-KH/BDVTU ngày 17/5/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017.

Phê duyệt phương án ứng vốn để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng

Ngày 02/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án ứng vốn để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (đợt 1).

Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” cho các đơn vị năm 2017

Ngày 02/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” cho các đơn vị năm 2017.

Triển khai Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4227/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy và học tối thiểu, đồ dùng phục vụ học sinh dân tộc bán trú giai đoạn 2017- 2020

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4212/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 6280/BTC- NSNN ngày 16/5/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy và học tối thiểu, đồ dùng phục vụ học sinh dân tộc bán trú giai đoạn 2017- 2020.

Chuyển giao Vườn quốc gia Yok Đôn về tỉnh Đắk Lắk quản lý

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4215/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về triển khai Công văn số 4115/BNN- TCLN ngày 19/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển giao Vườn quốc gia Yok Đôn về tỉnh Đắk Lắk quản lý.

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4200/UBND- NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về thực hiện Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

Triển khai Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4224/UBND- NNMT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh, Sở Xây dựng về triển khai Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020.

Triển khai Thông tư số 05/2017/TT- BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4250/UBND- KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai Thông tư số 05/2017/TT- BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sữa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

Sử dụng vốn dự phòng dự án Kè chống sạt lở bờ sông Sêrêpốk

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4191/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Buôn Đôn về việc xử lý Công văn số 372/SKHĐT-KGVX ngày 06/3/2017 và Công văn số 880/SKHĐT-KGVX ngày 24/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về khắc phục, sửa chữa các rọ đá do Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện thuộc Công ty TNHH MTV XNK 2/9 đầu tư.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này