Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”.

Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 33-HD/TG hướng dẫn tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”.

Hướng dẫn tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” năm 2017.

Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 32-HD/TG hướng dẫn tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” năm 2017.

Đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 35/TTr-UBND về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Tiếp tục tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động

Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2638/UBND-KGVX, gửi các Sở, ngành của tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế về việc tiếp tục tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2666/UBND-KT ngày 17/4/2017, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương, gồm:

Triển khai Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2527/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.

Ngày 18/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2678/UBND-KT ngày 17/4/2017, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương, gồm:

Thực hiện Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

Ngày 19/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2794/UBND-NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2740/UBND-KT gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

Chuẩn bị báo cáo phục vụ thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục

Ngày 18/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2721/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 879/TTCP-V.III ngày 14/4/2017 của Thanh tra Chính phủ về chuẩn bị thanh tra theo Quyết định số 809/QĐ-TTCP ngày 12/4/2017.

Triển khai Công văn số 1336/BTNMT-TCQLDĐ ngày 24/3/2017 của Bộ TNMT

Ngày 17/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2686/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 1336/BTNMT-TCQLDĐ ngày 24/3/2017 của Bộ TNMT, về triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Xem xét quy hoạch Nhà máy năng lượng mặt trời Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk

Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2658/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc đề nghị cho phép thực hiện các thủ tục và hỗ trợ trình Chính phủ bổ sung dự án Nhà máy năng lượng mặt trời, công suất 1.117 MW tại huyện Ea Súp.

Cung cấp tài liệu, thông tin triển khai Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới

Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2652/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 2818/BCT-BGMN ngày 05/4/2017 của Bộ Công Thương về đề nghị cung cấp tài liệu, thông tin triển khai Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 18/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2696/UBND-NC gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, về hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL.

Thực hiện Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 18/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2698/UBND-TH gửi Sở kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2990/BKHĐT-KTĐN ngày 10/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các đề xuất dự án cung cấp thiết bị y tế sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc.

Thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng

Ngày 19/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2826/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Triển khai Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017.

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2719/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này