Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình.

Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2539/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tường Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Triển khai Công văn số 1411/BTNMT-KT ngày 27/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2549/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1411/BTNMT-KT ngày 27/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để giải phóng mặt bằng 02 dự án trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2459/UBND-KT, gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Phát triển đất tỉnh về việc Xử lý Công văn số 11/BC-QPTĐ ngày 28/3/2017 của Quỹ Phát triển đất tỉnh về đề nghị bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ và Dự án cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng nối với đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Km4-Km5, phường Tân An , thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2466/UBND-CN, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xét Công văn số 589/SXD-QHKT ngày 30/3/2017 của Sở Xây dựng về việc trình phê duyệt chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Km4-Km5, phường Tân An , thành phố Buôn Ma Thuột .

Triển khai Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2017 của Chính phủ.

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2458/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 284/UBDT-CSDT ngày 30/3/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2017 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Phối hợp tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản.

Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2124/UBND-TH, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 915/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - Thương bing và Xã hội về phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản.

Địa điểm xây dựng công trình Nhà trực vận hành điện lực xã Ea Kly, huyện Krông Pắc

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2442/UBND-CN, ngày 07/4/2017 gửi Sở Xây dựng và Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình Nhà trực vận hành điện lực xã Ea Kly, huyện Krông Pắc.

Địa điểm xây dựng công trình Nhà trực vận hành điện lực xã Ea Ô, huyện Ea Kar

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2441/UBND-CN, ngày 07/4/2017 gửi Sở Xây dựng và Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình Nhà trực vận hành điện lực xã Ea Ô, huyện Ea Kar.

Báo cáo thực hiện công khai kết luận thanh tra

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2439/UBND-KGVX, ngày 07/4/2017 gửi Thanh tra tỉnh nhằm thực hiện Công văn số 3365/MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về việc tổ chức giám sát việc công khai kết luận thanh tra.

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2429/UBND-CN ngày 07/4/2017 gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh có liên quan về việc thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021 của Ban cán sự đảng Chính phủ.

Xử lý kiến nghị của Kết luận thanh tra

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2463/UBND-CN ngày 10/4/2017 gửi Sở Xây dựng, nhằm triển khai thực hiện kiến nghị tại Kết luận số 58/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Đắk Lắk.

Chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tây Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2518/UBND- CN gửi Sở Xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tây Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Chuyển nguồn của một số nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017 (đợt 2)

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc phê duyệt chuyển nguồn của một số nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017 (đợt 2).

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 870/QĐ - UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Ana chuyển mục đích sử dụng 96.739,2 m2 đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Gia hạn sử dụng đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 871/QĐ - UBND về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 1567/QĐ- UB ngày 21/11/1995; cho phép Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng 1.111,5 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.

Gia hạn sử dụng đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 872/QĐ - UBND về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 2047/QĐ- UB ngày 25/10/1996; cho phép Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng 581 m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bổ sung danh mục Dự án Kho chứa hàng hóa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 865/QĐ- UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Kho chứa hàng hóa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị dân cư Km7

Ngày 12/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 883/QĐ- UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị dân cư Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 857/QĐ - UBND về việc cho phép UBND huyện M’Drắk chuyển mục đích sử dụng 9.592,7 m2 đất tại thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị và đất giao thông để triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt.

Quyết định thu hồi 30.958 m2 đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Ana quản lý

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 869/QĐ- UBND về việc thu hồi 30.958 m2 đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Ana quản lý; giao 30.958 m2 đất nêu trên cho UBND huyện Krông Ana quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này