Thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 644/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới; Thông tư số 44/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện cấp báo cho Người có uy tín .

Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 643/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 1342/UBDT-BDTPT ngày 28/12/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện cấp báo cho Người có uy tín.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 06/12/2016.

Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 611/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 06/12/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cấp gỗ phục vụ Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên năm 2017

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 683/UBND-NNMT, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc xử lý Tờ trình số 112/TTr-SVHTTDL ngày 20/01/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc cho chủ trương cấp gỗ phục vụ Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên năm 2017.

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 684/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 48/TCDN-BQL ngày 10/01/2017 của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”.

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 672/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Công văn số 60/BTNMT-TTr ngày 05/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường năm 2017.

Ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để hoàn trả tiển bồi thường, GPMB cho Công ty TNHH Xây dựng Thanh Khoa

Ngày 24/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 601/UBND-KT, gửi Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Phát triển đất tỉnh về việc ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để hoàn trả tiển bồi thường, GPMB cho Công ty TNHH Xây dựng Thanh Khoa.

Triển khai thực hiện Công văn số 441/VPCP-CN ngày 17/01/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 657/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Công văn số 441/VPCP-CN ngày 17/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về một số giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Triển khai thủ tục mời thầu Dự án Khu dân cư Đài phát sóng Phát thanh Đắk Lắk

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 656/UBND-CN, gửi Đài Tiếng nói Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc triển khai thủ tục mời thầu Dự án Khu dân cư Đài phát sóng Phát thanh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 03/2016/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Ngày 24/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 622/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016 của Thanh tra Chính phủ Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân.

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 của Bộ Công Thương

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 660/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương về việc thực hiện Quyết định số 122/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 của Bộ Công Thương về tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Hướng dẫn giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 666/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc triển khai Công văn số 702/BTC-CST ngày 17/01/2017 của Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn các dự án BOT.

Hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 665/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 694/UBND-TH ngày 25/01/2016 gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 703/UBND-NC ngày 03/02/2016 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, nhằm thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020.

Phối hợp thực hiện đầu tư, nâng cấp tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 650/UBND-TH ngày 25/01/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc phối hợp thực hiện đầu tư, nâng cấp tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh, theo các công văn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Xuất bản ấn phẩm phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 696/KH-UBND về việc xuất bản ấn phẩm phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện M’Đrắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện M’Đrắk.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Pắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4005/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Pắk.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cư Kuin.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4004/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cư Kuin.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này