Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9506/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk về việc xử lý Báo cáo số 708/BC-STNMT, ngày 09/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ triển khai dự án của Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk tiếp tục sử dụng 14.385m2 (trong tổng số diện tích 60.036m2 đất được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 28/7/2010, tại địa bàn xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Kinh phí quản lý, chăm sóc cây xanh và duy trì công tác vệ sinh môi trường khu Tượng đài Bác Hồ với các cháu Thiếu nhi.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9515/UBND-KT ngày 24/11, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 252-TTr/TĐTN-VP, ngày 18/11/2016 của Tỉnh đoàn Thanh niên về kinh phí quản lý, chăm sóc cây xanh và duy trì công tác vệ sinh môi trường khu Tượng đài Bác Hồ với các cháu Thiếu nhi.

Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9521/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Ana về việc xử lý Công văn số 2098/STNMT-Ttra ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý kiến nghị của 31 hộ dân cư trú tại buôn Ea Na, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9494/UBND-KGVX, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017”. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phiếu đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia, bao gồm:

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9488/UBND-KT, gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 15114/BTC-HCSN, ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC.

Chỉ đạo thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9455/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4016/BTTTT-TTra, ngày 15/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chỉ đạo thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định.

Thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9418/UBND-CN, ngày 22/11/2016 gửi Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nhằm thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ Tư pháp, về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9456/UBND-KGVX, ngày 23/11/2016 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin và truyền thông.

Thống nhất lập Quy hoạch chi tiết Thao trường huấn luyện tổng hợp của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9483/UBND-CN, ngày 23/11/2016 gửi UBND thị xã Buôn Hồ và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ về việc thống nhất chủ trương lập Quy hoạch chi tiết Thao trường huấn luyện tổng hợp của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ, theo công văn đề nghị của Sở Xây dựng.

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9457/UBND-KGVX, ngày 23/11/2016 gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chỉ thị về phát động phong trào thi đua “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 24/11/2016 về phát động phong trào thi đua “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9446/UBND-TH gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị phân khai chi tiết nguồn vốn thông báo sau năm 2016.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp để thống nhất nội dung trước khi tổ chức đối thoại với các hộ dân nhận khoán

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 251/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tại cuộc họp để thống nhất nội dung trước khi tổ chức đối thoại với các hộ dân nhận khoán thuộc Công ty TNHH hai thành viên cà phê Cư Pul.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Phước An trong việc giải phóng mặt bằng để tổ chức sản xuất.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 249/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Phước An trong việc giải phóng mặt bằng để tổ chức sản xuất.

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về phương án bàn giao Nhà nghỉ Bảo Đại tại huyện Lắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 247/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về phương án bàn giao Nhà nghỉ Bảo Đại tại huyện Lắk.

Điều chỉnh diện tích khai thác đá xây dựng tại Quyết định số 765/QĐ- UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3511/QĐ - UBND về việc điều chỉnh diện tích khai thác đá xây dựng tại Quyết định số 765/QĐ- UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cho Công ty TNHH Sánh Chiến khai thác đá xây dựng tại buôn Cư Prao, xã Ea Lai, huyện M’Đrắk.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Mở rộng Bến xe khách huyện Ea Kar vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea Kar

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3515/QĐ- UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Mở rộng Bến xe khách huyện Ea Kar vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea Kar.

Phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1)

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3474/QĐ - UBND về việc phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1)

Bổ sung dự toán chi năm 2016 của Sở Xây dựng

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3504/QĐ - UBND về việc bổ sung dự toán chi năm 2016 của Sở Xây dựng

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3505/QĐ - UBND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này