Xử lý các đề nghị của UBND huyện Ea Kar

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9807/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý các văn bản sau:

Giải quyết các đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên.

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9791/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Báo cáo số 09/2016/BC-CT ngày 25/11/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên về việc tiến độ triển khai dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự đảng Chính phủ.

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9829/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự đảng Chính phủ, về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Bổ sung hồ sơ thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đầu tư năm 2014

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9809/UBND-NNMT ngày 05/12/2016, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cánh đồng 8/4 về việc bổ sung hồ sơ thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đầu tư năm 2014.

Hỗ trợ khác cho 11 hộ khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9811/UBND-NNMT, gửi UBND thành Buôn Ma Thuột, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 15/11/2016 của UBND thành Buôn Ma Thuột và Báo cáo số 529/BC-STNMT ngày 12/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện hỗ trợ khác cho 11 hộ có đất thu hồi để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thửa đất số 24, tờ bản đồ số 32, đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua vật tư y tế năm 2016-2017 cho Bệnh viện Đa khoa huyện cư M’gar.

Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9849/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Y tế về việc xử lý Tờ trình số 448/TTr-SYT ngày 28/11/2016 của Sở Y tế, về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm vật tư y tế năm 2016-2017 cho Bệnh viện Đa khoa huyện cư M’gar.

Tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Ngày 07/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9901/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 4242/KH-BTP ngày 29/11/2016 của Bộ Tư pháp về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Xây dựng phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007QĐ-TTg của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9847/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 9808/BNN-QLDN ngày 21/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xin ý kiến về xây dựng phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007QĐ-TTg của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh

Ngày 05/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9823/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Phát động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9854/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 4041/BTTTT-KHTC, ngày 17/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc vận động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ngày 05/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9830/UBND-CN, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 4134/BTP-PBGDPL ngày 22/11/2016 của Bộ Tư pháp, về hướng dẫn thực hiện nhiệm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9834/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 4075/BTP-PBGDPL ngày 16/11/2016 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Công ty TNHH XD và TM Sài Gòn, xin khảo sát lập hồ sơ thăm dò, khai thác cát tại tiểu khu 32, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9835/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin khảo sát lập hồ sơ thăm dò, khai thác cát tại tiểu khu 32, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9884/UBND-KT ngày 07/12/2016, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 501-CV/TU, ngày 29/11/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 10, Điều 3 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 10, Điều 3 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND, ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1670/SNV- CCVC ngày 07/12/2016 về việc thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Triển khai thực hiện Thông tư số  250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9980/UBND-KT ngày 09/12/2016 gửi Sở Tài chính, về việc triền khai khai thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đẩy mạnh và phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chương trình số 08-CTr/TU ngày 06/12/2016, nhằm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX, về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 345-CV/TG, ngày 06/12/2016 gửi Báo Đắk Lắk; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện, thị xã, thành phố về việc hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc

Ngày 05/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3624/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng mở rộng Trụ sở làm việc của Chi nhánh Vật tư Tây Nguyên thuộc Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị Toàn Bộ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này