Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Chi Tiết Văn Bản

Số ký hiệu 198 /TB-UBND
Ngày ban hành 10/08/2009
Ngày hiệu lực
Người Ký
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND Tỉnh
Trích yếu Kết luận của đồng chí Y Dhăm Ênuôl, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II.
Nội dung văn bản Ngày 06/8/2008, đồng chí Y Dhăm Ênuôl, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan: Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND các huyện, thị xã phụ trách Chương trình 135 và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 của tỉnh 6 tháng đầu năm 2009, ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Đồng chí Y Dhăm Ênuôl, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: 1. Kế hoạch năm 2009 đã được các đơn vị, địa phương triển khai sớm ngay từ đầu năm, một số huyện đã triển khai thực hiện tốt Chương trình, điển hình là huyện Krông Pắc, UBND tỉnh hoan nghênh sự lãnh đạo, điều hành của huyện. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Chương trình 135 trong 6 tháng đầu năm 2009 còn rất chậm, nhiều địa phương đạt dưới 10% kế hoạch năm; do vậy, yêu cầu các huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2009; giao Ban Dân tộc tổng hợp kết quả thực hiện của từng huyện (tính đến 31/7/2009) để tham mưu UBND tỉnh có văn bản hoan nghênh các huyện thực hiện kế hoạch đạt trên 50% và phê bình Chủ tịch UBND các huyện thực hiện kế hoạch đạt dưới 50%, trước ngày 17/8/2009. 2. Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của Chương trình 135 thuộc kế hoạch năm 2009. Cụ thể: a) Đối với UBND các huyện, thị xã: - Có văn bản cam kết với UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2009 gửi Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. - Tiến hành rà soát lại đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg, tổng hợp số kinh phí còn dư báo cáo Sở Tài chính, Ban Dân tộc để tham mưu UBND tỉnh xử lý. - Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II của huyện (nếu chưa thành lập) và tổ chức họp Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm từng đồng chí, từng ngành để phối hợp triển khai thực hiện tốt Chương trình 135 tại địa phương. - Thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra Ủy ban Dân tộc và Kiểm toán Nhà nước đối với Chương trình 135 giai đoạn II tại địa phương. Có kế hoạch báo cáo, đề xuất Thường trực UBND, Thường trực HĐND và Thường vụ Huyện ủy giải pháp khắc phục cụ thể, đảm bảo khả thi. Các nội dung trên thực hiện xong trước 30/8/2009. b) Các chủ đầu tư thực hiện chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thi công và chất lượng của từng công trình; bàn giao để đưa vào quản lý sử dụng công trình ngay sau khi hoàn thành. c) Giao Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Chương trình 135 năm 2009 tại 3-4 huyện; hướng dẫn các huyện còn lại thực hiện tự kiểm tra; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2009. d) Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã năm 2009 – 2010 theo đúng quy định của Trung ương. đ) Các đơn vị, địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chưc thực hiện Chương trình; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. 3. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Kết hợp với công tác chuyên môn của đơn vị mình phụ trách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và có giải pháp giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo như sau: a) Đồng chí Nguyễn Thanh Nam – Giám đốc Sở Tài chính: Chỉ đạo việc rà soát lại nhu cầu, cân đối số ngân sách được Trung ương giao về thực hiện hỗ trợ kinh phí cho học sinh con hộ nghèo theo Quyết định số: 112/2007/QĐ-TTg để đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý số kinh phí còn dư; chỉ đạo công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình 135 năm 2010. Chịu trách nhiệm theo dõi huyện Krông Păc và huyện Cư M’gar. b) Đồng chí Vũ Văn Đông - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, chấn chỉnh những nội dung đầu tư không phù hợp đói với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% KH năm 2009. Chịu trách nhiệm theo dõi huyện M’đrắk và huyện Ea Kar. c) Đồng chí Hồ Vĩnh Chu – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chỉ đạo công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình 135 năm 2010, nguồn vốn bổ sung Trung tâm cụm xã năm 2009; kiểm tra, rà soát, tổng hợp lại các nguồn vốn lồng ghép đầu tư cho các công trình thuộc địa bàn xã đặc biệt khó khăn để có cơ sở đánh giá hiệu quả lồng ghép vốn đầu tư. Chịu trách nhiệm theo dõi huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ. d) Đồng chí Trần Vĩnh Cảnh – Phó giám đốc Sở Xây dựng: Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương trong đầu xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã thuộc Chương trình 135 (các công trình xây dựng mới và duy tu bảo dưỡng) đảm bảo đúng tiến độ, công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Chịu trách nhiệm theo dõi các huyện Lắk và huyện Krông Bông. đ) Đồng chí Nguyễn Đăng Bảy – Phó Giám đốc KBNN tỉnh: Chỉ đạo công tác cấp phát, thanh toán khối lượng công trình; kiểm soát chặt chẽ việc cấp kinh phí đầu tư cho các công trình đúng quy định; kịp thời báo cáo kết quả thanh toán khối lượng công trình cho Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực 135 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ, ngành Trung ương. Chịu trách nhiệm theo dõi huyện Ea H’leo, Krông Búk e) Đồng chí Ama Phong – Trưởng Ban Dân tộc: Chịu trách nhiệm chính, phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện việc triển khai, hướng dẫn, đốn đốc và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2009. Chịu trách nhiệm toàn diện về việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số: 3100/UBND-VX ngày 07/7/2009. Triển khai kế hoạch đầu tư cho 4 xã mới được bổ sung theo quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 28/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức in ấn tài liệu do Trung ương phát hành theo yêu cầu tại Công văn số: 556/UBDT-CSDT ngày 27/7/2009 của Ủy ban Dân tộc và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số: 3683/UBND-VX ngày 04/8/2009. Tổng hợp kết quả xử lý theo kết luận của thanh tra Ủy ban Dân tộc về thực hiện Chương trình 134, Chương trình 135 tại tỉnh, tham mưu văn bản cho UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định, trước ngày 15/8/2009. Chịu trách nhiệm theo dõi các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Cư Kuin và Krông Ana. Căn cứ các nội dung nêu trên, các đơn vị, địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. Phó Chánh văn phòng Võ Danh Sơn
Loại văn bản
Cấp ban hành Cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Văn bản liên quan
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này