Triển khai Công văn số 5210/BLĐTBXH- TCGDNN ngày 11/12/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11375/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 5210/BLĐTBXH- TCGDNN ngày 11/12/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp- việc làm và an toàn lao động năm 2019.

Triển khai Quyết định số 1506/QĐ- BLĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11374/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 1506/QĐ- BLĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành kế hoạch của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em.

Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018

Ngày 25/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3485/QĐ- UBND về việc Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018.

Ngày 19/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3445/QĐ- UBND về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019.

Thực hiện kế hoạch triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019.

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11373/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Kế hoạch số 5072/ KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương về kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 .

Tổng kết 09 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11388/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 7521/BYT-PC ngày 11/12/2018 của Bộ Y tế về việc đề nghị tổng kết 09 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Triển khai Công văn số 13825/BGTVT-KHĐT ngày 07/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11255/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 13825/BGTVT-KHĐT ngày 07/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuẩn bị nội dung làm việc của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu báo cáo tình hình ký kết và thực hiện hợp tác quốc tế.

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11400/UBND-TH, gửi Sở Ngoại vụ về việc thực hiện Công văn số 5034/BNG-LPQT ngày 19/12/2018 của Bộ Ngoại giao về việc ký kết văn bản hợp tác quốc tế cụ thể của đơn vị trực thuộc.

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11370/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 9644/BNN-TCTN, ngày 12/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11384/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 15558/BTC-HCSN ngày 13/12/2018 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện CV số 9480/BNN-XD ngày 07/12/2018 của Bộ NN&PTNT.

Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11289/UBND-NNMT, gửi UBND huyện Ea H’leo về việc thực hiện Công văn số 9480/BNN-XD ngày 07/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiến độ thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ Ea H’leo 1.

Kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017

Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11259/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 12018/VPCP-ĐMDN ngày 11/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017.

Triển khai Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019

Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11263/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019.

Thông báo học bổng phát triển địa phương đào tạo thạc sĩ Thông tin và Truyền thông

Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11294/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 285/IFI-QLĐT&BD ngày 06/12/2018 của Viện Quốc tế pháp ngữ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội về học bổng phát triển địa phương đào tạo thạc sĩ Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11337/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

Triển khai Công văn số 10093/BCT-HC ngày 12/12/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11342/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 10093/BCT-HC ngày 12/12/2018 của Bộ Công Thương về tăng cường triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh theo Chỉ thị số 03/CT-TTg và Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg.

Thực hiện Công văn số 4842/BTP-VĐCXDPL ngày 17/12/2018 của Bộ Tư pháp

Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11253/UBND-CN, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Công văn số 4842/BTP-VĐCXDPL ngày 17/12/2018 của Bộ Tư pháp về thông báo các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 3493/QĐ-UBND, ngày 25/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thành dứt điểm các dự án bố trí dân di cư tự do

UBND tỉnh ban hành Công văn số 11311/UBND-NN&MT, ngày 24/12/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thành dứt điểm các dự án bố trí dân di cư tự do, theo công văn chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ

Ngày 20/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11245/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này