Triển khai thực hiện Công văn số 6966/VPCP-KSTT ngày 29/9/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 01/10/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 9498/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 6966/VPCP-KSTT ngày 29/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Hỗ trợ việc di chuyển lưu thông qua các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9588/UBND-CN ngày 4/10/2021 về việc “Hỗ trợ việc di chuyển lưu thông qua các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và quản lý người dân từ các tỉnh khác đến địa phương

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thông báo Danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025.

Khảo sát và lắp đặt hệ thống biển báo, bảng chỉ dẫn, thông tin du lịch trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, từ ngày 1 đến ngày 8-10, ngành du lịch phối hợp với Phòng VH-TT các huyện,thị xã và thành phố tiến hành khảo sát và lắp đặt hệ thống biển báo, bảng chỉ dẫn, thông tin du lịch trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, đánh giá và đề xuất phân cấp thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá và đề xuất phân cấp thủ tục hành chính theo Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9481/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 1117-CV/TU ngày 28/9/2021 của Thường trực Tinh ủy về tham mưu góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9492/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3193/BCA-C07 ngày 08/9/2021 của Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu dân cư.

Kế hoạch Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9497/KH-UBND về việc tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk.

Thống kê nhu cầu người dân từ các tỉnh trở về địa phương

Ngày 02/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9533/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thống kê nhu cầu người dân từ các tỉnh trở về địa phương.

Tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không tự ý di chuyển về quê và tổ chức hoạt động vận tải hành khách

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9537/UBND-CN, ngày 3/10/2021 về việc tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không tự ý di chuyển về quê và tổ chức hoạt động vận tải hành khách.

Thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kdoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đảm bảo Y tế

Ngày 01/10/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 145/TB-VPUBND về việc kết luận của đồng chí H’Yim Kdoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đảm bảo Y tế.

Triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 96/BTTTT ngày 25/9/2021

Ngày 29/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9344/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 96/BC-BTTTT ngày 25/9/2021 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Tham mưu báo cáo tình hình thi hành pháp luật về bình chọn, công nhận người có uy tín, chế độ, chính sách và vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9345/UBND-NC, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 1358/UBDT-PC ngày 22/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9411/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Triển khai Quyết định số 3000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9441/UBND-KGVX, ngày 30/9/2021 triển khai Quyết định số 3000/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam.

Triển khai Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn 9413/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Triển khai Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ

Ngày 30/9/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 9414/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

UBND tỉnh ban hành Nội quy quản lý và sử dụng các nhóm Zalo trong điều hành, trao đổi công việc

UBND tỉnh ban hành Quyết định 2547/QĐ-UBND về nội quy quản lý và sử dụng các nhóm Zalo trong điều hành, trao đổi công việc của tỉnh. Đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị áp dụng các nội dung trong Nội quy này cho các nhóm Zalo lập để điều hành, trao đổi công việc.

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 10)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2689/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 10) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 9352/KH-UBND về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang