Thực hiện Quyết định số 2908/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9544/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 2908/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Phê duyệt và Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018.

Kết quả bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 319/BC-UBND, ngày 21/11/2019 về kết quả bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2019.

Ban hành Quy chế thi trắc nghiệm trên máy tính đối với kỳ thi tuyển công chức, viên chức

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk năm 2019 vừa có Quyết định số 17-QĐ/HĐTD, ngày 22/11/2019 về việc ban hành Quy chế thi trắc nghiệm trên máy tính đối với kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi  trường rừng.

Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9506/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1774/TCLN-PTSXLN ngày 11/11/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phúc đáp văn bản số 8597/UBND-NNMT của UBND tỉnh Đắk Lắk về thực hiện một số nội dung Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT.

Triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9590/UBND-KSTTHC gửi Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Nội vụ: Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14/11/2019, về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công văn số 5729/BNV-CCHC ngày 19/11/2019, về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Triển khai Công văn số 4435/BTP-PLHSHC ngày 08/11/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9577/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 4435/BTP-PLHSHC, ngày 08/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9606/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6039/BTNMT-KHTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về trả lời kiến nghị của địa phương.

Thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ NNPTNT.

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9581/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Rà soát, thực hiện các quy định về xác định Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9537/UBND-TH, ngày 20/11/2019 về việc rà soát, thực hiện các quy định về xác định Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Đắk Lắk.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, năm 2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9534/UBND-NC, ngày 20/11/2019 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, năm 2019.

Ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3491/UBND-NC, ngày 20/11/2019 về ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9554/UBND- TH gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Triển khai Thông tư số 21/2019/TT- BCT ngày 08/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9565/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 21/2019/TT- BCT ngày 08/11/2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc.

Triển khai Thông tư số 28/2019/TT- BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9562/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 28/2019/TT- BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Triển khai Thông tư số 25/2019/TT- BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9558/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 25/2019/TT- BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Triển khai Thông tư số 26/2019/TT- BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9559/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 26/2019/TT- BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Triển khai Thông tư số 31/2019/TT- BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9553/UBND- CN gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk về thực hiện Thông tư số 31/2019/TT- BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.

Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9595/UBND- NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà hấp sấy tiệt trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân.

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3431/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà hấp sấy tiệt trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mô hình thí điểm “xã đảm bảo điều kiện đáp ứng về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3417/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mô hình thí điểm “xã đảm bảo điều kiện đáp ứng về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar; Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới thôn 5A, xã Ea Ô.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này