Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1548/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1756/KH-UBTP14 ngày 20/02/2019 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về giám sát “Việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự”.

Phục dụng các nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1563/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Công văn số 662/UBND-VHTT ngày 20/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Tổ chức Hội voi Buôn Đôn .

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1543/UBND-KGVX về việc giải quyết đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội voi Buôn Đôn trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành Công văn 1519/UBND-NC về tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em của Bệnh viện tim Tâm Đức năm 2019

Ngày 28/2, UBND tỉnh ban hành chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em của Bệnh viện tim Tâm Đức năm 2019.

Công điện về tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 04/3, UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn về tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 28/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1576/KH-UBND về việc thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Kế hoạch tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Ngày 27/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1524/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 trên địa bàn tỉnh.

Thay đổi thành viên Tiểu ban Nội dung của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 01/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Tiểu ban Nội dung của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Áp dụng các hệ số K thành phần làm cơ sở tính toán mức chi trả tiền Dịch vụ môi trường rừng

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1601/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Công văn số 419/SNN-QBVR ngày 21/02/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị hướng dẫn áp dụng các hệ số K thành phần làm cơ sở tính toán mức chi trả tiền Dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Camphuchia năm 2019

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1607/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU ngày 21/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Camphuchia năm 2019.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1605/UBND-KT, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Hội thảo phát triển cà phê đặc sản Việt Nam tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1606/UBND-KT, gửi Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Công văn số 24/HHCPCC-2019 ngày 14/02/2019 của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam về tổ chức Hội thảo phát triển cà phê đặc sản Việt Nam tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn năm 2018

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1470/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Công văn số 932/BNN-TCTL ngày 15/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn năm 2018.

Triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1471/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Triển khai Kế hoạch số 198/KH-TTCP ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1485/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 198/KH-TTCP ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018.

Bổ sung phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1477/UBND-CN, gửi các Sở: Giao thông vận tải; Xây dựng; Công an tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xét Công điện số 196/SGTVT-KCHT ngày 20/02/2019 của Sở Giao thông vận tải về bổ sung phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai thực hiện Công điện của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1484/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBATGTQG ngày 21/02/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai thực hiện Công điện của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2020

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1512/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 537/BVHTTDL-VP ngày 15/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2020.

Triển khai Thông báo số 47/TB- VPCP ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1452/UBND – CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Thông báo số 47/TB- VPCP ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này