Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7053/UBND-TH về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia quảng bá văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch phục dựng nghi lễ kết nghĩa anh em của người M’nông và biểu diễn văn hóa cồng chiêng với chủ đề “Vũ khúc hữu nghị” để phục vụ ghi hình tư liệu về văn hóa cồng chiêng trong khuôn khổ Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do JBCIA, Hàn Quốc tài trợ.

Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7101/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 572/QĐ-BNV ngày 22/7/2022 của Bộ Nội vụ

Ngày 22/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7089/UBND-NC gửi Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) về việc triển khai Quyết định số 572/QĐ-BNV ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nội vụ ban hành Khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk năm 2022-2023

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk năm 2022-2023.

Triển khai Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7028/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 16 về phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7053/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai các văn bản của Trung ương.

Triển khai Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7064/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số: 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Triển khai Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7065/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Triển khai Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6992/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 12)

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1833/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina - Chi nhánh Đắk Lắk địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 15)

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 15).

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 13)

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 13).

Triển khai Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6912/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách.

Triển khai các Văn bản của Văn phòng Chính phủ

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6919/UBND-CN, gửi các các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh về việc triển khai các Văn bản của Văn phòng Chính phủ gồm:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể:

Kế hoạch triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về việc triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://dinhvixeoto.vn/,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng nhận fda, ISO 9001

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang