Triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5334/UBND-KGVX về việc triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm:

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk phê duyệt chương trình số hóa dữ liệu về di sản văn hóa

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số hóa di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Công văn số 2642/BGDĐT-CNTT ngày 22/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 24/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5289/UBND-KSTTHC về việc thực hiện Công văn số 2462/BGDĐT-CNTT ngày 26/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai thực hiện Công văn số 3831/VPCP-KSTT, ngày 21/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 27/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5307/UBND-NC gửi Công an tỉnh về việc triển khai Công văn số 3831/VPCP-KSTT, ngày 21/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả rà soát triển khai định danh và xác thực điện tử.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 3)

Ngày 27/06/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần thép ASEAN, địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

Ngày 24/06/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

Kế hoạch triển khai Chương trình số hóa Di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND triển khai Chương trình số hóa Di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các Văn bản Trung ương

Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5208/UBND-KT về việc triển khai các Văn bản Trung ương, gồm:

Tăng cường công tác phòng, chống tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5163/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Văn bản số 441/KN-VKS-P2, ngày 09/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Công điện của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Ngày 23/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5230/UBND-KGVX gửi Giám đốc các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công điện số 815/CĐ-BYT ngày 21/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Triển khai Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 23/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5226/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Triển khai Thông tư số 34/2022/TT-BTC ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 22/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5154/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 34/2022/TT-BTC, ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 21/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5131/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2)

Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động đang làm việc tại Nhà máy sinh học TKS - Chi nhánh Công ty TNHH Thủy Kim Sinh tại Đắk Lắk; địa chỉ Lô A08, Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Kết luận của Tỉnh ủy

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5030/UBND-TH về việc triển khai Kết luận số 640-KL/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ tháng 5 (lần thứ 40).

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1)

Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH VISION AND SCIENCE; địa chỉ Lô C06, Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​    

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://dinhvixeoto.vn/,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng nhận fda, ISO 9001

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang