Phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo tập huấn về xây dựng chuỗi HTX liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 02 lớp tập huấn xây dựng chuỗi HTX liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Triển khai Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 12/6/2020 của Chính phủ

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5337/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP, ngày 12/6/2020 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Triển khai Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5336/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

triển khai Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5334/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 55/2020/TT-BTC, ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

Đầu tư dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại xã Ea M’Droh, huyện Cư M’gar.

Triển khai Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 29/05/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5345/UBND-KSTTHC, gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 29/05/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Triển khai thực hiện các nội dung liên quan về xây dựng Chính quyền điện tử

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5350/UBND-KSTTHC, gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1718/BTTTT-THH ngày 11/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử (CQĐT), Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020.

Triển khai Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5333/UBND-KT, gửi Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tâng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tâng ô-dôn.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Búk, cụ thể như sau.

Cho phép UBND huyện Krông Ana chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Ana chuyển mục đích sử dụng 79.000,5 m2 (Bảy mươi chín nghìn không trăm phẩy năm mét vuông) đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị và đất giao thông để xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Tăng cường sử dụng hệ thống iGate trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5275/UBND-KSTTHC gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường sử dụng hệ thống iGate trong giải quyết thủ tục hành chính .

Rà soát nội dung liên quan đến dự thảo văn bản QPPL do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5278/UBND-TH gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp về việc rà soát nội dung liên quan đến dự thảo văn bản QPPL do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo.

Triển khai Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP

Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5285/UBND-CN gửi các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách hỗ trợ người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Ana, cụ thể như sau.

Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Họ đạo Phước An đối với diện tích 1.334,2 m2 (Một nghìn ba trăm ba mươi bốn phẩy hai mét vuông) đất thuộc thửa đất số 544, tờ bản đồ địa chính số 04 tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo.

Báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân hàng tháng trong thời gian tổ chức đại hội đảng các cấp.

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5263/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy về việc theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVII và Đại hội XIII của Đảng. theo đó ngày 24 tháng 10 năm 2019 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8717/UBND-NC chỉ đạo các nội dung như sau.

Tổ chức triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5264/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea H’leo.

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1353/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (người bán lẻ xổ số lưu động) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea H’leo, cụ thể như sau.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa

Ban An toàn giao thông vừa có văn bản số 37 / BATGT-VP, ngày 17/6/2020 về việc Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này