Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1406/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 903/BCT-ĐB ngày 14/02/2019 của Bộ Công Thương về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Triển khai Quyết định số 149/QĐ- TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1421/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quyết định số 149/QĐ- TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Triển khai Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1413/UBND- NC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam năm 2019

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1478/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 680/LĐTBXH-BTXH ngày 21/02/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam năm 2019.

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1494/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 258/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/02/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Báo cáo kết quả thực hiện Luật trẻ em năm 2017-2018 .

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1442/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 419/CV-UBQGVTE ngày 22/01/2019 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật trẻ em năm 2017-2018.

Chủ trương liên kết đào tạo trình độ đại học năm 2019 cho Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh.

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1497/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đắk Lắk về việc xét Tờ trình số 27/TTr-SGDĐT, ngày 18/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo trình độ đại học, hình thức liên thông, hệ vừa làm vừa học năm 2019 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu thực hiện Thông báo kết luận số 52-TB/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương.

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1432/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ, Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 2728-CV/TU ngày 18/02/2019 của Tỉnh ủy về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 52-TB/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về kết quả kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII gắn với Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

Phối hợp thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2019.

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1510/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Liên minh hợp tác xã, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 572/QĐ-TCTK ngày 26/7/2018 của Tổng cục Thống kê về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2019, Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1487/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 797/HĐDT14 ngày 19/02/2019 của Hội đồng dân tộc – Quốc hội khóa XIV về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham mưu Báo cáo số 09/BC-BTTTT ngày 19/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1467/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Báo cáo số 09/BC-BTTTT ngày 19/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2018.

Quản lý, bảo trì các cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1450/UBND-CN về việc quản lý, bảo trì các cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1434/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019.

Phối hợp, tham gia Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1427/UBND-KGVX về việc phối hợp, tham gia Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Tổ chức Hội thảo Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1408/KH-UBND, ngày 22/2/2019 về việc tổ chức Hội thảo Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 79-HD/BTGTU, ngày 21/2/2019 nhằm tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2019.

Kiểm tra chương trình phần mềm thu thập thông tin trên thiết bị thông minh

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1400/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về thực hiện Công văn số 07/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 15/02/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc kiểm tra chương trình phần mềm thu thập thông tin trên thiết bị thông minh.

Ngày 20/02/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 367/QĐ- UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1403/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 862/BNN-KTHT, ngày 14/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện kiến nghị của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1367/UBND-KGVX về việc thực hiện Báo cáo số 38/BC-TƯHCTĐ ngày 29/01/2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2008-2018.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này