Triển khai Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6315/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định giải thể Quỹ Bảo trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam do chiến tranh ở tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc giải thể Quỹ Bảo trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam do chiến tranh ở tỉnh Đắk Lắk.

Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6129/UBND-TH gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6147/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4503/VPCP-TH ngày 19/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

Triển khai thực hiện một số nội dung cải cách hành chính tỉnh

Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6209/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét đề xuất của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tại Công văn số 1433/BCĐ.CCHC-TGV ngày 18/7/2022, về việc đề xuất nội dung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Triển khai Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6312/UBND-KT về việc thực hiện Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

Về việc Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường tiểu học Trần Bình Trọng với diện tích 5.308,2 m 2 tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường tiểu học Trần Bình Trọng đối với thửa đất số 153, tờ bản đồ số TĐ 01-2021 (DC 22) với diện tích 5.308,2 m 2 (năm nghìn ba trăm linh tám phẩy hai mét vuông) đất tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo, thời hạn sử dụng lâu dài. Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục mảnh trích đo địa chính số 1217/TL-VPĐKĐĐKTĐC do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 02/02/2021.

Thực hiện Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6268/UBND-NC về việc thực hiện Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2023.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1644/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Krông Bông.

Triển khai Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 14/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6226/QĐ-UBND về việc triển khai Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 14/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030”.

Triển khai Văn bản của  Trung ương

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6150/UBND-CN về việc triển khai Văn bản của Trung ương, gồm:

Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6147/UBND-TH về việc quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

12 ngành nghề được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND về danh mục ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tê – xã hội được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2021 - 2025.

Dư nợ cho vay nền kinh tế tại Agribank tỉnh Đắk Lắk cán mốc 16.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, (Agribank Đắk Lắk), đến cuối tháng 6/2022, dư nợ cho vay nền kinh tế tại đơn vị này đạt 16.152 tỷ đồng, tăng 1.901 tỷ đồng so đầu năm, đạt tốc độ tăng trưởng 13,3% (bình quân các đơn vị Agribank trên địa bàn Tây Nguyên tỷ lệ này là 4,1%) và bằng 101% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng trên 60% tổng dư nợ, tức gần 10.000 tỷ đồng.

Huyện Cư M’gar tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X  và chiến dịch “Giọt máu hồng Tây nguyên” năm 2022

Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Cư M’gar vừa tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X và chiến dịch “Giọt máu hồng Tây nguyên” năm 2022.

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 của UBND tỉnh

Ngày 21/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1602/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh.

Quyết định phê duyệt danh sách đưa ra, bổ sung, thay thế, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 21/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1595/QĐ-UBND phê duyệt danh sách đưa ra, bổ sung, thay thế, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://dinhvixeoto.vn/,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng nhận fda, ISO 9001

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang