Thực hiện Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ

Tỉnh ủy vừa có Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 26/9/2019 về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Công bố Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14/CT- TTg

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7942/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông báo số 71/TB- CATT ngày 26/9/2019 của Cục An toàn thông tin về việc công bố lần 3 Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14/CT- TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Báo cáo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp

Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7864/UBND-TH, về việc thực hiện Công văn số 6639/BKHĐT-QLKKT ngày 13/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc xây dựng báo cáo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7866/KH-UBND, về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm thuốc cấp bách thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp địa phương năm 2019 – 2020 của Bệnh viện đa khoa khu vực 333.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2744/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm thuốc cấp bách thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp địa phương năm 2019 – 2020 của Bệnh viện đa khoa khu vực 333.

Triển khai Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ

Ngày 27/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7914/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7824/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7837/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6733/BNN-PCTT, ngày 13/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia năm 2020.

Triển khai Công văn số 3632/BTP-PLHSHC, ngày 19/9/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7851/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 3632/BTP-PLHSHC ngày 19/9/2019 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp chuẩn bị Báo cáo tình hình thực hiện Chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em phục vụ đoàn giám sát của Quốc hội.

Thực hiện Công văn số 4643/BTNMT-BĐKH ngày 16/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7880/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4643/BTNMT-BĐKH ngày 16/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu.

Quyết định về việc điều chỉnh tên danh mục dự án trên địa bàn xã Ea Nam, huyện Ea H’leo tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ea Nam tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: mua thuốc của Bệnh viện đa khoa Ea Kar

Ngày 23/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua thuốc Morphin phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp các Trạm Y tế xã thuộc huyện Ea H’leo

Ngày 25/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa phòng vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước Trạm Y tế xã Dliê Yang, xã Cư Amung, xã Ea Khal, xã Ea Ral, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh

Ngày 24/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2720/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua thuốc cấp bách điều trị bệnh Sốt xuất huyết của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar

Ngày 23/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua thuốc cấp bách điều trị bệnh Sốt xuất huyết và Bạch hầu của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp các Trạm Y tế xã thuộc huyện Krông Búk

Ngày 25/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2727/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa phòng vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước Trạm Y tế xã Pơng Đrang, xã Ea Sin, Xã Tân Lập, xã Cư Né, xã Cư Pơng, xã Cư Kpô, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2019

Ngày 23/9/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7717/KH- UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2019.

Đôn đốc xây dựng và cập nhật quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7730/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh về việc thực hiện quy định xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Khoản 3 Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thực hiện Công văn số 6699/BNN-XD ngày 12/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7686/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6699/BNN-XD, ngày 12/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, thống nhất xác định diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án Hồ chứá nước Krông Pách Thượng và Ea H’Leo 1, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 17/2019/TT-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7830/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 17/2019/TT- BCT ngày 19/9/2019 của Bộ Công Thương bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành, liên tịch ban hành.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này