Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện áp dụng TCVN ISO 9001:2008/2015

Ngày 09/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1780/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Triển khai Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5887/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH về quy định xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án Nhà ở liền kề Thương mại trong quy hoạch Khu phố chợ Pơng Drang vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án Nhà ở liền kề Thương mại trong quy hoạch Khu phố chợ Pơng Drang vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5909/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5852/UBND-KGVX, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Bưu điện tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5894/UBND-NN&MT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 251/BC-VPĐP ngày 25/6/2019 của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Triển khai Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5888/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.

Triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5895/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4981/BNN-TY ngày 16/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025.

Phối hợp xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5879/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5897/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 966/TCTL-NN ngày 17/7/2019 của Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Triển khai thực hiện Công văn số 6012/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5935/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6012/VPCP-NN ngày 08/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Kết quả hệ thống hóa kỳ 02 văn bản QPPL của tỉnh (2014 – 2018)

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5924/UBND-NC, về việc kết quả hệ thống hóa kỳ 02 văn bản QPPL của tỉnh (2014 – 2018).

Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5867/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Công điện số 849/CĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Triển khai Công văn số 6398/VPCP-KGVX ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5947/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 6398/VPCP-KGVX ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5870/UBND-KT, về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm:

Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1929/QĐ-UBND, ngày 19/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5860/KH-UBND, ngày 19/7/2019 về việc tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2019.

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5925/KH-UBND, ngày 23/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2019

Ngày 19/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5860/KH-UBND về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2019.

Huyện Buôn Đôn triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), sáng 24/7, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Buôn Đôn đã đến thăm và tặng quà các gia đình lão thành cách mạng, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh trên địa bàn huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này