Triển khai đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về Trạm thu phí Ea Đar

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8688/UBND-CN, ngày 23/10/2019 về việc triển khai đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về thủ tục giảm giá, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Ninh Xuân và Ea Đar thuộc Dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa, cải tạo nâng cấp một số đoạn tuyến Quốc lộ 26 qua tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8681/UBND-KT, ngày 23/10/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

Tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 23/10/2019 về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Triển khai Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14/10/2019 của Chính phủ

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8780/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14/10/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Triển khai Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8781/UBND – KT gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.

Thực hiện Công văn số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 14/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8670/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Chấn chỉnh công tác tổng hợp, báo cáo số liệu dịch bệnh.

Ngày 21/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8625/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh công tác tổng hợp, báo cáo số liệu dịch bệnh.

Đôn đốc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ.

Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8741/UBND-KSTTHC gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại Khoản 5 Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định nêu trên.

Triển khai thực hiện Công văn số 1180/TGCP-PCTT, ngày 17/10/2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8747/UBND-NC gửi Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) về việc triển khai thực hiện Công văn số 1180/TGCP-PCTT ngày 17/10/2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.

Hướng dẫn triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ

Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8604/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 12184/BTC-QLCS ngày 14/10/2019 của Bộ Tài chính về triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

Triển khai Văn bản của Trung ương

Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8685/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Bổ sung kế hoạch liên kết đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8635/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc xét Tờ trình số 148/TTr-SGDĐT ngày 10/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về xin bổ sung kế hoạch liên kết đào tạo trình độ đại học năm 2019 cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tháng 10 năm 2019

Ngày 24/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8709/UBND-TH, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 127/BĐP ngày 16/10/2019 của Ban Điều phối Chương trình cấp nước nông thôn về kết luận tại cuộc họp tổng kết đánh giá, hỗ trợ thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tháng 10 năm 2019.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án khung về quỹ gen

Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8674/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Công văn số 3272/BKHCN-CNN ngày 17/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án khung về quỹ gen cấp Bộ, cấp tỉnh.

Triển khai một số văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8672/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai một số văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 24/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8717/UBND-NC, về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8745/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 5404/BTNMT-ĐCKS ngày 21/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Nhận định tình hình thời tiết Đắk Lắk từ tháng 11/2019 đến 4/2020

Theo Tổng Cục Khí tượng Thủy văn dự báo, xu thế khí tượng thủy văn tại Đắk Lắk trong thời gian tới nền nhiệt độ trung bình các tháng từ 11/2019 đến tháng 04/2020 đều phổ biến đạt xấp xỉ và cao hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,1-0,5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất dao động khoảng 13-15 độ C, xảy ra vào cuối tháng 12/2019 đến đầu tháng 1/2020. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34-36 độ C, xảy ra vào tháng 3-4/2020. Tổng lượng mưa mùa phổ biến xấp xỉ và thấp hơn so với giá trị trung bình nhiều năm từ 10-25%. Mưa nhiều tập trung ở khu vực phía đông tỉnh, kết thúc muộn hơn khu vực khác khoảng 1,5 tháng.

Kế hoạch xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 16/10, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 07-KH/TBVKĐH về Kế hoạch xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 282/BC-UBND, ngày 22/10/2019 về việc tổng kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này