Khảo sát nhu cầu tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới, lãnh thổ năm 2019

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10733/UBND-TH, ngày 05/12/2018 về việc khảo sát nhu cầu tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới, lãnh thổ năm 2019.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018

Ngày 12/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3360/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018 các gói thầu 12,13.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3365/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 7).

Công tác đối ngoại năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ đối ngoại năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 344/BC-UBND, ngày 6/12/2018 về công tác đối ngoại năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ đối ngoại năm 2019.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 348/BC-UBND, ngày 7/12/2018 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập – năm 2018.

Kết quả thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số (giai đoạn 2013-2017)

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 343/BC-UBND, ngày 6/12/2018 về kết quả thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số (giai đoạn 2013-2017).

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10845/UBND- TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Rà soát nội dung Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay WB tài trợ dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai.

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10868/UBND-TH, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 15003/BTC-QLN ngày 03/12/2018 của Bộ Tài chính về việc ký Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay WB tài trợ dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai”.

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018.

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10893/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6657/BTNMT-CCQLDĐ ngày 05/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018.

Có ý kiến với đề xuất Danh mục vay vốn WB giai đoạn 2019-2021.

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10880/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8645/BKHĐT-KTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị có ý kiến đề xuất Danh mục vay vốn WB giai đoạn 2019-2021.

Thực hiện CV số 987/BC-BQLDAGTNN ngày 03/12/2018 của Ban QLDAGTNN.

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10896/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Báo cáo số 987/BC-BQLDAGTNN ngày 03/12/2018 của Ban quản lý DA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ đối với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10882/UBND-KSTTHC, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 5989/BNV-VP ngày 06/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Tham mưu Kế hoạch số 367/KH-ĐGS ngày 30/11/2018 của UBTV Quốc hội.

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10865/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Kế hoạch số 367/KH-ĐGS ngày 30/11/2018 của Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2012-2018”.

Báo cáo tình hình thi hành các bản án hành chính của UBND và Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 346/BC-UBND về tình hình thi hành các bản án hành chính của UBND và Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo về kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam giai đoạn 2015-2020”

Ngày 06/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 345/BC-UBND về kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”.

Báo cáo nhanh tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10774/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 14698/BTC-QLCS ngày 26/11/2018 của Bộ Tài chính, về báo cáo nhanh tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Dự thảo báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý IV và báo cáo Tổng kết công tác năm 2018.

Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10771/UBND-NC gửi Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2124/TTCP-KHTH, ngày 30/11/2018 của Thanh tra Chính phủ về Báo cáo kết quả công tác Quý IV/2018 và Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018.

Hướng dẫn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020

Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10735/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 9185/BNN-VPĐP, ngày 27/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020.

Triển khai Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10715/UBND-KSTTHC gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa dổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10759/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông vè việc thực hiện Công văn số 372/BCY-CTSBMTT ngày 16/11/2018 của Ban Cơ yếu Chính phủ về đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hệ thống hành chính Nhà nước.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này