Sơ kết phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp”

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10701/UBND-NN&MT, ngày 05/12/2018 về việc sơ kết phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp” trên địa bàn tỉnh.

Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào học tập suốt đời

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10587/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu.

Quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10630/UBND-KT, về việc thực hiện công tác quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu theo Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh.

Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 06/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 10745/KH-UBND về bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Kế hoạch Thông tin - Truyền thông về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 10748/KH-UBND ngày 06/12/2018 về Thông tin – Truyền thông về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10590/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2700/PTM-VP ngày 21/11/2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10609/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 3764/BKHCN-VP ngày 26/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10625/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 11496/VPCP-KSTT ngày 26/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10649/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Kế hoạch số 9266/KH-BCT ngày 14/11/2018 của Bộ Công Thương về kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019.

Thực hiện Thông báo số 439/TB-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 04/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10680/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 439/TB-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính về Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 04/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10681/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 04/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10685/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Báo cáo đánh giá 01 năm tình hình triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10711/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8480 ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo đánh giá 01 năm tình hình triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Công văn số 8411/BKHĐT-VP ngày 26/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10610/UBND-KSTTHC, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8411/BKHĐT-VP ngày 26/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý đối với phương án đơn giản hóa 03 nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đắk Lắk .

Thực hiện CV số 9120/BNN-TCTL ngày 26/11/2018 của Bộ NN&PTNT về báo cáo kế hoạch triển khai Luật Thủy lợi.

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10618/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 9120/BNN-TCTL ngày 26/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi.

Thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 04/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10674/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 5747/BNV-TCBC ngày 23/11/2018 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk.

Tình hình thực hiện chế độ báo cáo đầu tư nước ngoài Quý III.

Ngày 04/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10692/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8248/BKHĐT-ĐTNN ngày 19/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Văn phòng Chính phủ tình hình thực hiện chế độ báo cáo đầu tư nước ngoài Quý III.

Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 21/2010/NĐ-CP và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP.

Ngày 04/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10695/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 5829/BNV-TCBC ngày 28/11/2018 của Bộ Nội vụ về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 21/2010/NĐ-CP.

Tham mưu, dự thảo báo cáo năm 2018 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020.

Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10704/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 3736/BKHCN-HVKHCN ngày 23/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2018 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020.

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư và phát triển của các chương trình mục tiêu quốc gia

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10777/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư và phát triển năm 2017 sang năm 2018 của các chương trình mục tiêu quốc gia.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này