Đôn đốc nộp tiền Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 569/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 16347/BTC-TCDN ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính về đôn đốc nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Thí điểm thành lập điểm hỗ trợ, tư vấn đối với người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng.

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 628/UBND-KGVX về việc thí điểm thành lập điểm hỗ trợ, tư vấn đối với người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng.

Tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương liên quan đến vốn đầu tư

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 650/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương liên quan đến vốn đầu tư, gồm:

Thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 11/01/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 607/UBND – KGVX gửi Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 11/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Triển khai Quyết định số 33/QĐ- TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 644/UBND – KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ về thực hiện Quyết định số 33/QĐ- TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025.

Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 654/UBND – TH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 138/BGDĐT- KHTC ngày 10/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Gửi tài liệu Khung chính sách kinh tế Việt Nam

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 600/UBND- TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 9209/BKHĐT-TH ngày 26/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc gửi tài liệu Khung chính sách kinh tế Việt Nam.

Triển khai Quyết định số 15/QĐ- UBDT ngày 10/01/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 643/UBND – KGVX gửi Ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 15/QĐ- UBDT ngày 10/01/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 1817/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 608/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 1817/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Triển khai Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 596/UBND- TH gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

Triển khai Quyết định số 38/QĐ-BKHĐT ngày 11/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 627/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 38/QĐ-BKHĐT ngày 11/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Triển khai Quyết định số 62/QĐ- TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 651/UBND- CN gửi các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 62/QĐ- TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 586/UBND-KGVX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh về việc triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh:

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 589/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương:

Xem xét, đăng ký tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 633/UBND-KGVX gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Công văn số 86/BGDĐT-GDTX ngày 08/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đăng ký tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO:

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 tại Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh.

Đắk Lắk công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo đúng tiến độ

Theo Cục Thống kê cho biết, thực hiện Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra đúng kế hoạch đã đề ra.

Triển khai CV số 276/BTNMT-TTr của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 652/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 276/BTNMT-TTr ngày 17/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT và 09/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 668/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT và 09/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cung cấp số liệu lập Kế hoạch kiểm toán Chương trình Nước sạch năm 2019.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 686/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thực hiện Công văn số 52/KTNN-CN V ngày 15/01/2019 của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V, về việc cung cấp số liệu lập Kế hoạch kiểm toán Chương trình Nước sạch năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này