Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2020 theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin DNNN trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://daklak.gov.vn). Sở đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025, qua đó nhằm từng bước đổi mới, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở phù hợp với xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tăng cường kiểm soát kinh doanh dịch vụ lữ hành hoạt động không phép

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi thông báo danh sách 21 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa trên địa bàn tỉnh đã được cấp phép theo quy định của Luật Du lịch 2017 đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố biết và tuyên truyền, thông tin đến các phòng, đơn vị trực thuộc khi có nhu cầu lựa chọn, hợp đồng với đơn vị tổ chức tour tham quan du lịch trong và ngoài nước được đảm bảo, uy tín. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, tổng hợp các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành không có tên trong danh sách kèm theo, báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 29/5/2020 để kịp thời, xử lý.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQCP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4439/UBND-KSTTHC về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020.

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4433/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4435/UBND-TH về việc thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội.

Khung giá đất tăng 20% trở lên so với bảng giá cũ

HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết về Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, giai đoạn 2020 – 2024.

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4438/UBND-KSTTHC, gửi Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viễn thông Đắk Lắk về việc triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và Công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Sở Tài chính có 221 hồ sơ tiếp nhận mức độ 3, 4

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết tháng 5/2020 gồm 212 hồ sơ, trong đó, tất cả những hồ sơ đều được giải quyết trước hạn (theo phần mềm iGate và phần mềm cấp mã số trực tuyến của Bộ Tài chính) không có hồ sơ quá hạn.

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh năm 2020.

Ngày 22/5/2020, VPUBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 318/KH-VPUBND về việc tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh năm 2020.

Triển khai Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 15/5/2020 và Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 17/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4419/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 15/5/2020 và Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 17/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4429/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống thể hiện tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ra mắt Fanpage truyền thông về Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”

Triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tham mưu xây dựng, theo dõi Chuyên mục Hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng hoàn thiện và cho ra mắt giao diện Fanpage Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh; Thành lập Tổ truyền thông trên môi trường mạng về Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.

Báo cáo tình hình hợp tác với tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc)

Ngày 21/5, Sở Ngoại vụ có công văn đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan báo cáo tình hình hợp tác với tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc).

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2020

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

Huyện Krông Pắk tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong kết quả triển khai nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính và cải thiện điểm số tiêu chí hiện đại hóa của chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2020, dự kiến trong 02 ngày (29 và 30/5) UBND huyện Krông Pắk sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tham mưu xây dựng nội dung tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi văn bản đến Sở, ngành, địa phương đề nghị phối hợp tham mưu các nội dung tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021.

Thông báo kết luận tại cuộc họp tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà vừa ký Thông báo gửi các Sở, ngành, địa phương về việc triển khai công tác liên quan đến tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021.

Cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ea Blang, và xã Ea Siên để thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ea Blang,và xã Ea Siên để thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này