Triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7744/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐTW ngày 04/9/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Công văn số 06/BCĐTW- VPBCĐTW ngày 05/9/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc thống nhất nghiệp vụ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra.

Rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7710/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 6985/BNN-KTHT ngày 10/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Thông báo số 6924/TB-BNN-VP ngày 05/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7716/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông báo số 6924/TB-BNN-VP ngày 05/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Giải pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì)”.

Báo cáo kết quả tự kiểm điểm văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7615/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 3805/BGDĐT-PC ngày 27/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo kết quả tự kiểm điểm văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7664/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Công văn số 2232/SNN-TL ngày 24/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7746/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 1915/SKHĐT-DN ngày 27/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương tổ chức xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7612/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ gồm:

Triển khai Chương trình tặng Mũ bảo hiểm học sinh lớp Một năm học 2018 - 2019

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7590/UBND-NC, gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 353/UBATGTQG ngày 23/8/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai Chương trình tặng Mũ bảo hiểm học sinh lớp Một năm học 2018 – 2019.

Triển khai Công văn số 6789/BNN-KH ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7749/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết quả làm việc của đồng chí Trần Quốc Vượng tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai kết quả Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban công tác về phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 1996 - 2017

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7523/UBND - TH gửi Sở Ngoại vụ về thực hiện Công văn số 8228/VPCP- QHQT ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban công tác về phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 1996 - 2017.

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7497/UBND - TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về thực hiện Công văn số 5951/BKHĐT- QLĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế.

Thực hiện Công văn số 6742/BNN-TCTL ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7536/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về thực hiện Công văn số 6742/BNN-TCTL ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.

Thực hiện Công văn số 5983/BNN-TY ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7537/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về thực hiện Công văn số 5983/BNN-TY ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Thực hiện Công văn số 6785/BNN-TY ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7539/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về thực hiện Công văn số 6785/BNN-TY ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp chỉ đạo sử dụng hệ thống thông tin dịch bệnh động vật.

Thực hiện Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7538/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về thực hiện Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.

Triển khai Công văn số 4702/BTNMT-TCMT ngày 31/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7512/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4702/BTNMT-TCMT ngày 31/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Xin bổ sung danh sách và điều chỉnh chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2018.

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7516/UBND-TH, gửi Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

Triển khai Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 28/8/2018.

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7525/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 28/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Kết quả kiểm tra, rà soát tài nguyên rừng bị suy giảm trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7535/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2273/SNN-CCKL, ngày 30/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5525/UBND-NN&MT ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh, Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 20/8/2018 của UBND huyện Krông Búk về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát diện tích rừng bị suy giảm từ năm 2017 trở về trước và 6 tháng đầu năm 2018, Báo cáo số 413/BC-UBND ngày 29/8/2018 của UBND huyện Krông Búk về việc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp huyện Krông Búk giai đoạn 2002-2017.

Phương án xét tuyển đào tạo ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2018 tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7533/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét Tờ trình số 198/TTr-SYT, ngày 06/9/2018 của Sở Y tế đề nghị phê duyệt Phương án xét tuyển đào tạo ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2018 tại trường Đại học Tây Nguyên.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này