Triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tháng 10 năm 2019

Ngày 24/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8709/UBND-TH, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 127/BĐP ngày 16/10/2019 của Ban Điều phối Chương trình cấp nước nông thôn về kết luận tại cuộc họp tổng kết đánh giá, hỗ trợ thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tháng 10 năm 2019.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án khung về quỹ gen

Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8674/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Công văn số 3272/BKHCN-CNN ngày 17/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án khung về quỹ gen cấp Bộ, cấp tỉnh.

Triển khai một số văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8672/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai một số văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 24/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8717/UBND-NC, về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8745/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 5404/BTNMT-ĐCKS ngày 21/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Nhận định tình hình thời tiết Đắk Lắk từ tháng 11/2019 đến 4/2020

Theo Tổng Cục Khí tượng Thủy văn dự báo, xu thế khí tượng thủy văn tại Đắk Lắk trong thời gian tới nền nhiệt độ trung bình các tháng từ 11/2019 đến tháng 04/2020 đều phổ biến đạt xấp xỉ và cao hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,1-0,5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất dao động khoảng 13-15 độ C, xảy ra vào cuối tháng 12/2019 đến đầu tháng 1/2020. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34-36 độ C, xảy ra vào tháng 3-4/2020. Tổng lượng mưa mùa phổ biến xấp xỉ và thấp hơn so với giá trị trung bình nhiều năm từ 10-25%. Mưa nhiều tập trung ở khu vực phía đông tỉnh, kết thúc muộn hơn khu vực khác khoảng 1,5 tháng.

Kế hoạch xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 16/10, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 07-KH/TBVKĐH về Kế hoạch xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 282/BC-UBND, ngày 22/10/2019 về việc tổng kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

Ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3079/QĐ-UBND, ngày 21/10/2019 về việc ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Tình hình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8522/UBND-TH, ngày 17/10/2019 về tình hình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8651/UBND-CN, về việc triển khai Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán chi NSNN năm 2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã  hội.

Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3090/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán chi NSNN năm 2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 3151-CV/VPTU, ngày 23/10/2019 nhằm thông tin về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8583/UBND-KGVX, về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3069/QĐ-UBND, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả rà soát danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được.

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8507/UBND-KT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 6375/BKHĐT-KTCN ngày 04/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung sửa đổi, danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8549/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 7533/BNN-TCLN ngày 09/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2019.

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8519/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành về việc thực hiện Công văn số 9324/VPCP-TH ngày 12/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019.

Tổng hợp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8571/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 12351/BTC-QLCS ngày 16/10/2019 của Bộ Tài chính, về việc tổng hợp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

Tổng hợp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2014-2018 cho WTO.

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8541/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 7548/BNN-HTQT, ngày 10/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tổng hợp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2014-2018 cho WTO.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này