Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ

Ngày 18/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3052/QĐ- UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Phê duyệt danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày 17/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3036/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2021

Ngày 09/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2021.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 8401/UBND-CN, về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cho phép Công ty TNHH MTV quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk thuê đất

Ngày 16/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3017/QĐ- UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk thuê 500,3m2 đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Nhà quản lý- Chi nhánh Krông Năng.

Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Danh lam thắng cảnh thác Buôn H’Ngô

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3045/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Danh lam thắng cảnh thác Buôn H’Ngô, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 1270/QĐ-TTg, ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8363/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg, ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Triển khai Công văn số 3818/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL, ngày 02/10/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8418/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 3818/BTP- QLXLVPHC&TDTHPL, ngày 02/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Triển khai thực hiện Công văn số 1549/TCLN-KHTC, ngày 03/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8389/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1549/TCLN-KHTC, ngày 03/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020.

Chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8449/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 408/BCĐ-SNN, ngày 04/10/2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, giai đoạn 2016-2020, Công văn số 405/BCĐ-SNN, ngày 20/9/2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, giai đoạn 2016-2020 về việc đề nghị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8395/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Cho phép UBND huyện Ea H’leo chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 16/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3012/QĐ- UBND về việc cho phép UBND huyện Ea H’leo chuyển mục đích sử dụng 12.388 m2 đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở tại nông thôn tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Triển khai Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ

Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8454/UBND- KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.

Triển khai Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8458/UBND – KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô.

Triển khai Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8468/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Triển khai Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8465/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Triển khai Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8414/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

Triển khai Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ

Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8317/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của các đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2996/QĐ- UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8368/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này