Điều chỉnh tên cơ quan chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2247/QĐ-UBND, ngày 23/8/2017 về việc điều chỉnh tên cơ quan chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu giải pháp hợp tác công tư trong cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

Rà soát, báo cáo các dự án đầu tư công chưa được Trung ương bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6603/UBND-TH, ngày 22/8/2017 về việc rà soát, báo cáo các dự án đầu tư công chưa được Trung ương bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Công văn số 3498/BVHTTDL-DA ngày 17/8/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6674/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 3498/BVHTTDL-DA ngày 17/8/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 586/QĐ-TTg, ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn".

Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ- CP của Chính phủ

Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6629/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 3972/BTNMT- TNN ngày 04/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Triển khai Quyết định số 3348/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6614/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Quyết định số 3348/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2017 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Triển khai Nghị định số 100/2017/NĐ- CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6684/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Nghị định số 100/2017/NĐ- CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Triển khai Quyết định số 1169/QĐ- TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6715/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ- TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện Quyết định số 3053/QĐ-BVHTTDL ngày 07/8/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6662/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về thực hiện Quyết định số 3053/QĐ-BVHTTDL ngày 07/8/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt cấu hình, thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm bộ thiết bị chiếu phim và xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động được phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2015 định hướng đến 2020.

Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2248/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2015 định hướng đến 2020.

Thông báo của lãnh đạo tỉnh về chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước

Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 177/TB-UBND kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019

Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1245/SNV-CCVC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh về chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Ngày 23/8/2017, HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 456/KH- HĐND về Kế hoạch giám sát tình hình và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn, theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Ngày 23/8/2017, HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 28/QĐ- HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn, theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6518/UBND-NNMT ngày 21/8/2017, nhằm triển khai thực hiện công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức thi hành Luật Đất đai

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6522/UBND-NNMT, ngày 21/8/2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo đánh giá tình hình tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6517/UBND-NNMT ngày 21/8/2017, nhằm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6516/UBND-NNMT, ngày 21/8/2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc khảo sát đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này