Triển khai thực hiện Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6511/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh về việc thực hiện Công văn số 332/KTNN-TH, ngày 10/8/2017 của Kiểm toán Nhà nước về việc gửi Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk, Văn bản số 333/TB-KTNN, ngày 10/8/2017 của Kiểm toán nhà nước thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 3816/BTNMT-TCQLDĐ ngày 28/7/2017 của Bộ TNMT.

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6519/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3816/BTNMT-TCQLDĐ ngày 28/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trình Chính phủ phê duyệt.

Chọn cử đại biểu người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham dự Lễ tuyên dương.

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6552/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 1157/TTg-QHĐP ngày 09/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm.

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6553/UBND-KGVX, gửi Các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 8368/VPCP-KGVX, ngày 10/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm.

Chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập.

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6560/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai Công văn số 4364/BYT-KH-TC, ngày 03/8/2017 của Bộ Y tế về việc tiếp tục chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập.

Hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội giai đoạn 2012-2017.

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6562/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 237/BCY-CTSBMTT ngày 10/8/2017 của Ban Cơ yếu Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2012-2017.

Hỗ trợ khám sàn lọc bệnh tim cho bệnh nhân nghèo.

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6563/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về việc xử lý Công văn số 1047/BVĐHYD-PTTM, ngày 12/8/2017 của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc khám sàn lọc bệnh tim.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Công Thương.

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6572/UBND-CN, gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Đắk Lắk, Truyền tải điện Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện văn bản của Bộ Công Thương ban hành, gồm:

Triển khai các nội dung kiến nghị về cải cách hành chính của Đoàn công tác 567

Ngày 21/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6538/UBND-TH gửi các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài chính về việc triển khai các nội dung kiến nghị về cải cách hành chính (CCHC) của Đoàn công tác 567 – Sở Nội vụ.

Bổ sung dự toán chi năm 2017 cho Ban An toàn giao thông tỉnh

Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND, về việc bổ sung dự toán chi năm 2017 cho Ban An toàn giao thông tỉnh.

Bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2210/QĐ-UBND, về việc bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 cho các huyện để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg.

Hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6497/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 8273/VPCP-KTTH ngày 08/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6509/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển các văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6529/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển các văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6535/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển thực hiện các văn bản gồm:

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý III/2017

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6559/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn 2830/BTTTT-THH ngày 09/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý III/2017.

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6565/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 1533/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh.

Triển khai Quyết định số 3276/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/8/2017 của Bộ NNPTNT

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6571/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 3276/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt DA “Hỗ trợ phục hồi sinh kế của những người chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do EI Nino gây ra” do tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ.

Tham mưu thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6539/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông báo số 353/TB-VPCP ngày 11/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai thực hiện Thông báo số 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6514/UBND- NC gửi Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) về triển khai Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 04/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này