Thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6521/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6548/UBND - KGVX gửi Ban Dân tộc về triển khai Công văn số 8253/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6555/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

Triển khai Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6532/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về triển khai Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6534/UBND - TH gửi Sở Ngoại vụ về triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6540/UBND - TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6551/UBND - KGVX gửi Ban Dân tộc về triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” .

Triển khai Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6508/UBND- KT gửi Sở Công Thương về triển khai Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 206/BC-UBND, ngày 18/8/2017 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Kế hoạch tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6547/KH-UBND, ngày 21/8/2017 về việc tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân.

Báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo công tác cải cách tư pháp của các ngành trên địa bàn tỉnh 2017

Ngày 21/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 207/BC-UBND về việc kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp.

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017 – 2020.

Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017 – 2020.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2017.

Ngày 21/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2223/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2017.

Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai cứu nạn

Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo 175/TB-UBND về việc ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, sơ kết 7 tháng đầu năm 2017.

Ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày 21/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6550/KH-UBND về việc trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6470/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Ea Kar, Krông Bông, M’Đắk, Krông Pắk; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Đường vào thôn Ea Bar thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư tự do vùng Ea Lang

Ngày 16/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6446/UBND-CN, gửi UBND huyện Krông Bông về việc xét Công văn số 1450/SKHĐT-KTN ngày 07/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 24/4/2017 về điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Đường vào thôn Ea Bar thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư tự do vùng Ea Lang (gồm cả điểm dân cư tự do Ea Bar, Ea Đók) xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 7844/BC-VPCP ngày 27/7/2017

Ngày 16/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6435/UBND-KGVX, gửi Giám đốc các Sở: Y tế; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 7844/BC-VPCP ngày 27/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý II năm 2017 và đánh giá tình hình sau 1 năm thực hiện Chỉ thị.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư

Ngày 16/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6428/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1742/BXD-GĐ ngày 31/7/2017 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này