Triển khai văn bản của Bộ Công Thương

Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7464/UBND-CN về việc triển khai văn bản của Bộ Công Thương, gồm:

Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 204/TB-UBND về việc thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Cung cấp nước từ kênh của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7455/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Krông Pắc, Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi về việc cung cấp nước từ kênh của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi.

Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Hiệp định Dự án “Hỗ trợ phát triển các tỉnh biên giới”

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7436/UBND-TH gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Hiệp định Dự án “Hỗ trợ phát triển các tỉnh biên giới”.

Triển khai Công văn của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7443/UBND-TH, ngày 20/9/2017 về việc triển khai Công văn của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2017.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 về việc Quy đinh giá dịch vụ giữ xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 232/BC-UBND về việc thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020; Kế hoạch số 1764/KH-BNV ngày 26/5/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn.

Điều chỉnh, bổ sung đối với nội dung quy định về áp dụng giá tại Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh

Ngày 19/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7409/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 1869/SNN-TTBVTV ngày 24/8/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh đối với nội dung quy định về áp dụng giá để tính thuế thu nhập cá nhân với cây trồng gắn liền với đất trong hoạt động chuyển nhượng tài sản.

Giải quyết chế độ cho đối tượng Thanh niên xung phong

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7425/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ; UBND huyện M’Đrắk, Ea H’Leo về việc xét Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban Nhân dân huyện M’Đrắk về xét chế độ cho đối tượng Thanh niên xung phong huyện M’Đrắk tham gia kháng chiến chưa hưởng chế độ theo Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/7/2011 và Công văn số 3108/UBND-NV ngày 13/9/2017 của Ủy ban Nhân dân huyện Ea H’Leo về tổng hợp báo cáo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong.

Tập huấn Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực về quản lý Nhà nước về thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu thực hiện QCVN 10:2014/BXD

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7453/UBND-CN, gửi các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động – Thương bình và Xã hội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức tập huấn Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực về quản lý Nhà nước về thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu thực hiện QCVN 10:2014/BXD tại địa phương.

Báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7457/UBND-KT, gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7884/VPCP-KTTH ngày 28/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước.

Xử lý văn bản
Xử lý văn bản (26/09/2017, 14:45)

Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7465/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý các văn bản gồm:

Thẩm định năng lực của nhà đầu tư tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7481/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Công văn số 1566/SKHĐT-DN ngày 24/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thành lập Tổ thẩm định năng lực của nhà đầu tư tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Niệm phật đường Từ Lâm, huyện Ea H’Leo

Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7489/UBND-KGVX, gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; UBND huyện Ea H’Leo về việc xét Văn thư số 174/VT-BTS ngày 08/6/2017 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về đề nghị thành lập Niệm phật đường Từ Lâm, huyện Ea H’Leo.

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7445/UBND- TH gửi Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh về xử lý Công văn số 577/STP-KSTTHC ngày 15/9/2017 của Sở Tư pháp về việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Công bố Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc Công bố các bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Thông tư số 04/2017/TT- BNV ngày 17/7/2017 của Bộ Nội vụ

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7450/UBND- TH gửi Sở Tài chính; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 04/2017/TT- BNV ngày 17/7/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Triển khai Công văn số 6632/BNN-TCLN ngày 10/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7434/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 6632/BNN-TCLN ngày 10/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP.

Rà soát danh sách công chức thi nâng ngạch kiểm soát viên thị trường lên kiểm soát viên thị trường chính theo chỉ tiêu năm 2016

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7447/UBND- TH gửi Sở Công Thương, Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 8404/BCT- TCCB, ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ kiểm soát viên thị trường lên kiểm soát viên thị trường chính theo chỉ tiêu năm 2016.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7502/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này